ข่าวราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “Single Gateway บทเรียนความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพ”

ไอซีทีแค่ศึกษาแนวทางพัฒนาใช้เน็ตปลอดภัย

 


น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซิงเกิล เกตเวย์มา สิ่งที่กระทรวงไอซีทีดำเนินการ คือ ศึกษาขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นใดนอกกระทรวง ทั้งย้ำต้องการให้ลืมคำว่าซิงเกิล เกตเวย์ เพราะสิ่งที่ทำต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การซื้อขายออนไลน์ปลอดภัย ไม่ล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น มีกรอบกฎหมายกำหนด ไม่ใช่ดำเนินการโดยไม่มีกฎหมาย


นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ไม่เคยหารือหรือหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณา จึงพูดในนามส่วนตัวว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีทิศทางชัดเจน จากผูกขาดโดยรัฐ มาสู่การค้าเสรีของโลกปัจจุบัน ให้ทุกคนเข้ามาค้าขายร่วมกัน เมื่อเอกชนเห็นช่องทางแข่งขันก็เข้ามาลงทุน ทำให้ค่าบริการถูกลง รวดเร็วขึ้นส่วนความมั่นคง ในเชิงระบบอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องโครงข่าย เซิร์ฟเวอร์ ชุมสาย ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตต้องมีความมั่นคง ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้ใช้ ส่วนผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรอินเทอร์เน็ตถึงจะปลอดภัย แต่ถ้าไปไกลถึงอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ รัฐต้องมีกฎหมายมาดูแล และต้องติดตามผลได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องลงไปก้บผลที่ได้รับคุ้มค่ากันหรือไม่“หากทำไอไอจีเป็นบริษัทเดียว แล้วเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตไปโดยชอบด้วยกฎหมาย บางรายลงทุนติดตั้งไฟเบอร์ออพติก แล้วรัฐไปจำกัด ควบคุม เอกชนที่เสียสิทธิจะอยู่ได้อย่างไร จะเกิดคำถามต่อนักลงทุนอื่นๆ ว่า อนาคตจะเกิดกับธุรกิจอื่นๆ ด้วยหรือไม่”ทั้งนี้ ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่ไทยทำกับประเทศอื่นๆ คือ การค้าเสรี ฉะนั้นถ้าจะไม่เสรีต้องตอบคำถามได้

นางสาวพินดา พิสิฐบุตร เจ้าหน้าที่สิทธิดิจิทัล มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง กล่าวว่า ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกและครั้งเดียวของรัฐที่จะควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต แต่หากจะทำอะไรขอให้ออกมาพูดให้ชัดเจน แสดงเอกสารให้เห็น และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ

(ที่มากรุงเทพธุรกิจ)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

Single Gateway บทเรียนความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)


วิทยากร

สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ รองปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.

พินดา พิสิฐบุตร เครือข่ายพลเมืองเน็ต

ตัวแทนธุรกิจเว็บไซต์การตลาด* (อยู่ระหว่างประสานงาน)

 

ดำเนินรายการโดย

อศินา พรวศิน บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น