ข่าวเงินบริจาคกิจกรรม “ For Friends in Nepal”

 

นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และฯพณฯ ขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาบริจาคเงินในกิจกรรม “ For Friends in Nepal”  โดยสมาคมนักข่าวฯจะนำเงินที่ได้รับการบริจาครวมจำนวน ๑๖๘,๖๙๑ บาท  ส่งมอบให้ สหพันธ์นักหนังสือพิมพ์เนปาล(Federation of Nepali Journalists - FNJ) เพื่อนำเงินดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลต่อไป

รายนามผู้บริจาคมีดังนี้๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐.๐๐๐  บาท  ๒ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๓.สถาบันอิศรา จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๔. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓.๐๐๐  บาท  ๕.ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๗.๐๐๐  บาท  ๖.ชมรมนักข่าวอาเซียน  จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๗.สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จำนวน ๕.๐๐๐  บาท  ๘. นักข่าวสายทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๙.นักข่าวสายรัฐภา และ นักข่าวสายกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒,๒๙๐  บาท  ๑๐. นักข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า  จำนวน ๓,๕๐๐  บาท   ๑๑. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๑  จำนวน ๗,๕๐๐  บาท   ๑๒. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๒   จำนวน ๓๑.๑๐๐  บาท   ๑๓. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๓   จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๑๔. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๔    จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท   ๑๕. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๕   จำนวน ๑๕.๐๐๐  บาท   ๑๖.ดร.สุดารัตน์  ดิษยะวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   จำนวน ๕.๐๐๐  บาท  ๑๗. นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   จำนวน ๓.๐๐๐  บาท  ๑๘. ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี   จำนวน ๓.๐๐๐  บาท   ๑๙. นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท  ๒๐. นายสวิชย์  บำรุงสุข  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท   ๒๑. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท   ๒๒. นางสาวสุมนชยา  จึงเจริญศิลป์  จำนวน ๕๐๐  บาท   ๒๓. นายสมาน  สุดโต    จำนวน ๕๐๐ รูเปียร์    ๒๔. นายบวร  โทศรีแก้ว   จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๒๕. พล.ท. หญิง  พันธุ์ทิพย์  รักษาเสรี  จำนวน ๕๐๐  บาท   ๒๖. นางสาวภัสราภรณ์  มงคลพรอุดม  จำนวน ๓๐๐  บาท   ๒๗. นางสาวเทียมใจ  ทองเมือง   จำนวน ๑.๐๐๐  บาท   ๒๘. นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  จำนวน ๕๐๐  บาท    ๒๙. นายกนก  สิริกาญจน   จำนวน ๕๐๐  บาท ๓๐. นายวัสยศ  งามขำ  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท