ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ ประจำปี 2559

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๙

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  และ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

 

๑. นายมานิจ   สุขสมจิตร                                     นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗,๒๕๑๘)

๒.  นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                             นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

๓. นายสุนทร  ทาซ้าย                                           นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

๔. นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช                                 นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๕. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                                นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖,๒๕๓๗)

๖. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                                นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘,๒๕๓๙)

๗. นางชุติมา บูรณรัชดา                                       นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐,๒๕๔๑)

๘. นายกวี      จงกิจถาวร                                      นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๔๓,๒๕๔๔)

๙. นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์                      นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๔,๒๕๓๕)

๑๐. นายสมาน สุดโต                                           นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

๑๑. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                              นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑,๒๕๔๒)

๑๒. นายวีระ  ประทีปชัยกูร                                 นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๔๕,๒๕๔๖)

๑๓. นางผุสดี  คีตวรนาฎ                                      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗,๒๕๔๘)

๑๔. นายภัทระ  คำพิทักษ์                                    นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๕. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส                        นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๑)

๑๖. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                         นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

๑๗. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                          นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

๑๘. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                                  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖,๒๕๕๗)

๑๙. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย                    อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

๒๐. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

๒๑. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล                                    อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. ๒๕๔๑)

๒๒. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย                                  กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคม (พ.ศ. ๒๕๕๗)

๒๓. นายอรุณ ลอตระกูล                                     กรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. ๒๕๕๓,๒๕๕๔)

๒๔. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร                                 เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๓)

๒๕. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                         อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ