ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สมัยที่ ๒๐ ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                           อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์)                  เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)        นายทะเบียน สมาคมฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ)                        กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายดำรงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์)                  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์)                        กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)                      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ)                           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)                          ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)