D-6-1-19-33_การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการยกเครื่องทางปัญญาของประเทศไทย

รหัส D-6-1-19-33

ชื่อเรื่อง_การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการยกเครื่องทางปัญญาของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง  ศ.นพ. ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 21 ก.ค. 2538