D-6-1-50_สรุปความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบน้อย” รุ่นที่ 10

รหัส D-6-1-50

ชื่อเรื่อง_สรุปความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พิราบน้อย" รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก