f-8-2-12_หนังสือเฉลิมพระเกียรติสร้างเด็กไทย ให้เต็มศักยภาพด้วยอาหาร และโภชนาการ

f-8-2-12_หนังสือเฉลิมพระเกียรติสร้างเด็กไทย ให้เต็มศักยภาพด้วยอาหาร และโภชนาการ

ดำเนินการและจัดพิมพ์เผยแพร่  สำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547