f-8-4-9_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

รหัส f-8-4-9

ชื่อเื่รื่อง_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

จัดโดย  การจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน

ลำนักพิมพ์  มูลนิธิชุมชน

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2544