H-9-2-19_หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15

รหัส  H-9-2-19

ชื่อเรื่อง_หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง  ผศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา , ผศ.สุกัญญา วงษ์กะพันธ์, รศ. วิรัช  ลภิรัตนกุล

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์ พศ. 2537