คำชี้แจง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินรางวัล พิราบน้อย ประจำปี 2558

คำชี้แจง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินรางวัล พิราบน้อย ประจำปี 2558

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2536 ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพิราบน้อย’

ปีการศึกษา 2557 สมาคมฯ ยังเห็นสมควรเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

1.1 ดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

1.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2. ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์  ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

2.1 ดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

3. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

3.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

3.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

4.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

4.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลริต้า ปาติยะเสวี’

5.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

5.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)

(1) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

(2) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

1.2 การวางแนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept)

(1) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี

(2) ความหลากหลายของสาระ

(3) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์

(4) การจัดวางเนื้อหา

(5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(6) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้

1.3 แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)

(1) แนวคิดหลักและแนวคิดรอง (main & minor concept)

(2) เอกลักษณ์ (identity)

(3) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (layout for communication)

(4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1.4 การบรรณาธิกร

(1) ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

(2) การพิสูจน์อักษร

(3) การใช้คำย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่น ๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน

(4) แบบแผน (Stylebook)

1.5 มีความเป็นธรรม และจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)

(1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

(2) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ

2. ข่าวฝึกปฏิบัติ

2.1 คุณภาพ (Quality)

(1) ข้อเท็จจริง (fact)

(2) ความสมดุล (balance)

(3) ทันการณ์ (timeliness)

(4) สมบูรณ์ (5Ws 1H)

(5) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.2 คุณค่า (Value)

(1) เรื่องใกล้ตัว

(2) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ

(3) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม

2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)

(1) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์

(2) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง

2.4  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)

(1) สำนึกในจริยธรรม

(2) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

3. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

3.2 พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม

4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ

4.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการนำเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

4.2 เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท(เว็บเพจ เฟสบุ้ค บล็อก (ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)

4.3  สามารถนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ข้อความ, คลิปวิดิโอ, ภาพ, มีการอ้างอิงแหล่งที่มา, มีไฮเปอร์ลิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

5.1 มุมมองการนำเสนอ (Point of views)

5.2 ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว

5.3 เนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

5.4 นำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

5.5 น่าสนใจชวนติดตาม

5.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่นำเสนอ

การส่งผลงานเข้าประกวด

1. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง 1 มกราคม 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่นวารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

2. หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้นำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ฉบับ ฉบับละ 11 สำเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นคำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

3. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน 1 หน้าเอ4  รวมกันแล้ว ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

4. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก สำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

5. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่ง บทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไรนำเสนออะไรบ้าง, เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่, วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร, รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่งลิ่งข่าว, นำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง, ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร       โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ้ำกับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มาจำนวน 5 สำเนา พร้อมส่งอีเมล์มาที่  tjareporter@gmail.com

6. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

7. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-9422 ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. หากเกินกว่าเวลากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ 10 คน

การประกาศผล

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา ณ  วันที่ 8 มกราคม 2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล

พิราบน้อยและรางวัล ริต้า  ปาติยะเสวีประจำปี 2558

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ข่าวฝึกปฎิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยดังนี้

 

1. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล      อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                    ประธาน

2. ผู้แทนบริษัท ทรูคอปอร์ชั่น จำกัด มหาชน                                                                                                      กรรมการ

3. ผศ. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                 กรรมการ

4. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา               สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                                                                  กรรมการ

5. นายพงษ์พิพัฒน์  บัญชานนท์              สำนักข่าวไทยพลับลิก้า                                                                                   กรรมการ

6. นายอดุล  แดงมูล                               บรรณาธิการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                                  กรรมการ

7. นายนันทสิทธิ์  นิตย์เมธา                                  โซเชียลมีเดีย  สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                                                   กรรมการ

8. นางสาวอศินา  พรวศิน                    บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย เนชั่น                                                                         กรรมการ

9. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์          รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ                              กรรมการและเลขานุการ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  และข่าวTJACYBER REPORTER ประจำปี 2558

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น และข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2558 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ฉบับ จาก 13 มหาวิทยาลัย  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 37  ข่าว จาก 13  มหาวิทยาลัย  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าว สตง.สั่งมจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน  หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ข่าวเปิดโปงธุรกิจรพ. แพ็คเกจสุขภาพ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก  10 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นทำลายระบบนิเวศ หนังสือพิมพ์หอข่าวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าวพบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งทำนักท่องเที่ยวเผ่น หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ข่าว จาก 7 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ...ทำไมคนไม่แยก? โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม โดยมหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ชิ้น จาก 10 มหาวิทยาลัย ในปี 2558 ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  สารคดีเชิงข่าว กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว น้ำตาแม่เฒ่า ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สารคดีเชิงข่าว เด็กไร้สัญชาติยังมีความฝัน หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 18 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท

ได้แก่ ข่าว “นิสิต ม.บูฯ ข้องใจรักษาพยาบาลต้องเสียเงิน ทั้งที่มีประกัน - รอง ผอ.โรงพยาบาลแจงจ่ายเพิ่มแค่ยาบางตัว นายพิทักษ์ จันทร์พลงาม มหาวิทยาลัยบูรพา

รองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  2000 บาท

-ข่าว“ไม้พะยูง” อาชญากรรมข้ามชาติบนผืนป่าอีสาน  นางสาวจันทร์ลดา หารอ่อนตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-ข่าว ตึกใน ม.บูฯ 31 แห่ง ไม่มีทางหนีไฟ! ผอ.กองอาคารสถานที่แจงเป็นตึกเก่า สร้างก่อน กม.บังคับ นายอภิสิทธิ์ ดุจดา  มหาวิทยาลัยบูรพา

-ข่าวปัญหาตั้งร้านค้าหน้า มธบ. ระอุ ประปาฯ ยันไม่เคยอนุญาตให้ตั้งร้าน - ผู้ค้าสวนเคยจ่ายค่าที่ให้  นางสาวณัฐสุดา พิพัฒฐาดร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ข่าวชมเชย 5 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  1000 บาท

-ข่าวศูนย์จ่ายยาชุมชนย่านรังสิตไร้คนดูแล ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน โดยนางสาวศศิประภา สิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-ข่าวโวยถนนหน้า ม.กาฬสินธุ์ทรุดโทรม-ไม่มีไฟส่องสว่าง เทศบาลรับปากแก้ไขแน่ รอแค่งบประมาณ นางสาวขวัญนภา น้อยตำแย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

-ข่าวเมืองอุดรตื่นตัวแก้ปัญหาโดดเรียน หลังพบนร.พลอดรักริมหนองประจักษ์  โดยนางสาวทิพย์นภา คำคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

-ข่าวจี้ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์แก้ปัญหาทางเข้ามหา’ลัย หลังพบสถิติเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย5ครั้งต่อเดือน นายรัฐธิติ เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-ข่าวสวนสัตว์เชียงใหม่ผุดไอเดียทำปุ๋ย"มูลฮิปโป" หวังลดมลพิษจากการปล่อยลงแหล่งน้ำ โดย นางสาวปพิชญา กันทาสุวรรณ์

 

รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท

ได้แก่ ข่าวเครื่องดื่มผสมยาแก้ไอระบาดหนัก มจษ.สั่งตรวจเข้ม-ขอร้านขายยาช่วยสกัด โดย นางสาวพัชรลักษณ์ เชื้อผกา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวนผู้เข้าชม  15,222 ครั้ง

 

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว และประชุมชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัล จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลตัดสินประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558

รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558  มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง ส่งผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเข้าประกวด 14 ฉบับ และส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด ดังนี้

ตารางหนังสือพิมพ์ส่งเข้าประกวด

ลำดับที่

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ปี 2558

วันเดือนปี

สถาบัน

1

สื่อมวลชน

ปีที่14 ฉบับที่1 เม.ย. 2558

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ลานมะพร้าว

ปีที่17 ฉบับที่ 38 กพ. 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา

3

รังสิต

ปีที่ 22 ฉบับที่69  พ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยรังสิต

4

นิสิตนักศึกษา

ปีที่ 48 ฉบับที่2 พ.ย. 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

บัณฑิตย์โพสต์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 43 ส.ค. 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6

มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 5 วันที่ 14-20 ต.ค. 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

หอข่าว

ปีที่ 24 ฉบับที่1 25-31 ม.ค. 2559

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8

จันทรเกษมโพสต์

ปีที่26  ม.ค. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

9

กำแพงแดง

เดือน พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

เสียงซึง

ปีที่25 ส.ค. -ธ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11

พระนครนิวส์

เดือน ม.ค. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12

ลูกศิลป์

ปีที่5 ฉบับที่ 1  วันที่ 1 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

อ่างแก้ว

ฉบับที่2 ปีที่40 วันที่2 ตค. 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14

เสียงไทบ้าน

ปีที่2 ฉบับที่3 วันที่24 เม.ย. 2558

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการตัดสินผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

รางวัล ดีเด่น หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คำชี้แจง :

ภาพรวมน่าอ่าน ดีไซน์ดึงดูด การจัดหน้าสอดรับกับเนื้อหา ไม่ตายตัว วิธีเขียนข่าวสั้น-กระชับ นำเสนอในรูปแบบสกู๊ปข่าวเป็นหลัก ประเด็นข่าวหลายเรื่องน่าสนใจสอดคล้องกับนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่ต้องการนำเสนอประเด็นปัญหาในสังคมที่น่าสนใจ เนื้อหาภายในเล่มมีความหลากหลาย ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่เน้นคนเมืองเป็นหลัก

 

รางวัล ชมเชย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

คำชี้แจง :

ยังคงจุดเด่นที่การดีไซน์รูปเล่มและการคุมโทนสี infographic ดึงดูด-เข้าใจง่าย QR Code ใช้งานได้จริง หลายประเด็นข่าวใกล้ตัวและชวนอ่าน โดยเฉพาะข่าวหน้า 1 อย่างไรก็ตาม ภายในเล่มกลับขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดหน้าที่แต่ละหน้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน จนแทบไม่ส่งผลให้ข่าวไหนโดดเด่นออกมาเป็นพิเศษ

รางวัล ชมเชย หนังสือพิมพ์หอข่าว (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

คำชี้แจง :

ภาพรวมสะอาดตา อ่านง่าย หน้า 1 ดึงดูดด้วยภาพประกอบขนาดใหญ่ ชื่นชมการรักษาจริยธรรมด้วยการเบลอหน้าผู้เสียหาย ภายในเล่ม แม้ดีไซน์จะไม่โดดเด่นนัก แต่บางคอลัมน์ใช้ภาพถ่ายที่น่าสนใจมาประกอบ โดยเฉพาะสารคดีเชิงข่าว ส่วนประเด็นข่าวยังคงเน้นที่การขยายเรื่องราวจากโซเชียลมีเดีย ซึ่งหลายข่าวทำได้อย่างแหลมคมและน่าสนใจ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลประกวด ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558

รางวัล “พิราบน้อย” ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน  37 ข่าว จาก 13 มหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับที่

ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2558

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

ข่าวเผยเด็กมัธยมรับจ้างส่งยาในสถานศึกษา โรงเรียนชูนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ข่าวเด็กขายบริการเปิดซิง 4 หมื่นรับแขกวันละ 10 คนชี้ลูกค้าหลักคือข้าราชการ ครู และอบต.

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

ข่าวตะลึงวัยรุ่นจังหวัดมหาสารคามนิยมแชทหาคู่นอน จิตแพทย์ชี้เสี่ยงป่วยเป็นโรคอารมร์สองขั้ว

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

ข่าวสภา ม.บูรพา ยื่นอุทธรร์ หลังศาลตัดสินเลือกอธิการฯ

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

5

ข่าวนิสิตบางแสนหวั่น ทางหนีไฟไร้มาตราฐาน

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

6

ข่าวพบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

7

ข่าวชี้ทางแก้ปัญหาแม่วัยใสต้องให้สิทธิผู้หญิงเลือก

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

ข่าวจน-เครียด-ฆ่าตัวตายยอดพุ่งศก.ไม่เท่าเทียมทำคนคิดสั้น

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

ชี้การศึกษาไทยไม่ส่งเสริมเสิทธิฯ แนะยกผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

ข่าวเศรษฐกิจทรุด ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน กู้นอกระบบรายได้ทะลุเป้า

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

11

ข่าวนักเรียนมอปลายเรียนหนักสอบเยอะนักวิชาการชี้ต้องปฏิรูปการสอบ

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

12

ข่าวมะเร็งปากมดลูกคร่าชีวิตหญิงไทย แพทยสภาหนุนฉีดวัคซีนฟรี

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

13

ข่าวร้านก้ำกึ่ง

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14

ข่าวมธ.ตัดแล้ว3 กระบกงบ3ล้านทยอยยืนต้นตาย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15

ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16

ข่าวเปิดโปงธุรกิจรพ. แพ็คเกจสุขภาพ

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17

ข่าวโจ๋สั่งบุหรี่ออนไลน์ ลอบเข้าจากมาเลย์สสส.ดันกม.คุมเข้ม

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18

ข่าว สตง.สั่งมจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

19

ข่าวตะลึง! 38 ปีไม่เคยล้างแท็งก์น้ำใหญ่มจษ.คราบสนิมเพียบ

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

20

ข่าวยกเลิกผลิตน้ำดื่มจันทรา นศ.ร้องฝาขวดไร้พลาสติกซีล บริษัทหวั่นสินค้าค้างสต๊อกเพียบ

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

21

ข่าวเซเว่นฯ มาแปลกขายเหล้าหน้ามหาวิทยาลัย

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22

ข่าวอายุสิบสี่ซื้อเบียร์ออนไลน์คนขายจัดส่งให้ดื่มถึงบ้าน

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23

ข่าวแรงงานข้ามชาติยกระดับ แห่เรียนไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

24

ข่าว ชม.ปรับเส้นทางรถแดง

เสียงซึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25

ข่าวคุมเข้มสถานบันเทิงสนองนโยบายจัดระเบียบสังคมคสช.

เสียงซึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26

ข่าวยืนยันโปร่งใสโครงการตำบล 5 ล้าน

เสียงซึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27

ข่าวนักข่าวพลเมืองเร่งลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะล้นตลาดบริเวณเรียบด่วนรามอินทรา

พระนครนิวส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

28

ข่าวคนกรุงเฉียดเสี่ยงลิฟต์ตก

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

29

ข่าวไทยรณรงค์ล้มเหลวขยะถุงพลาสติกเพิ่มต่อเนื่อง

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

30

ข่าวรพ.ชุมชนพัฒนาไม่ถึงเกณฑ์ผ่าคลอด-ไส้ติ่งไม่ได้

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

31

ข่าวคัดแยกก่อนแปรรูปลดปริมาณขยะเศษอาหาร

บ้านกล้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

32

ข่าวกระแสไทยลีกเพิ่มยอดจำหน่ายเสื้อปลอมด้านสโมสรฟุตบอลยันนยังไม่กระทบรายได้

บ้านกล้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

33

ข่าวนักศึกษาพิการโอดหอพักยังมีปัญหา

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34

ข่าวทางหลวงเชียงใหม่ผุดโครงการปรับถนนนิมมานเหมินท์ การไฟฟ้ร่วมนำสายไฟลงดิน

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35

ข่าวอุบล ยังวิกฤติมอดไม้ รุกป่าไม้พะยูง

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

36

ข่าวชาวบ้านลุ่มน้ำโขงค้าน การสร้างเขื่อนดอนสะโฮง วอนสปป.ลาวชะลอโครงการ

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37

ข่าวขอนแก่นทุ่ม6พันล้านลงทุนโครงการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน LRT.

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลการตัดสินผลงานประเภท ข่าวฝึกปฏิบัติ

รางวัล ดีเด่น สตง. สั่ง มจษ. เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบตามสัญญา จี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน (จันทรเกษมโพสต์ / มหาวิทยาลัยจันทรเกษม)

คำชี้แจง :

ประเด็นข่าวดี เกิดจากการสังเกตและตั้งคำถามกับเรื่องใกล้ตัว นำเสนอข่าวต่อเนื่องจนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง มีการใช้ข้อมูลจากเอกสารเพิ่มน้ำหนักของข่าว พร้อมกับดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สตง. เข้ามาช่วยผลักดัน ทำให้ข่าวเดินต่อไปได้จนปัญหาได้รับการแก้ไข ชื่นชมการเปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการทำข่าวเชิงตรวจสอบ

 

รางวัลชมเชย – ระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน (หอข่าว / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

คำชี้แจง :

ประเด็นข่าวมีความสดใหม่ ขยายเรื่องราวที่ได้จากโซเชียลมีเดีย ทำให้เห็นภัยแฝงเร้นในสังคมไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ประเด็นข่าวนี้น่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกด้วยการเจาะลงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องประสิทธิภาพการกำกับดูแลกันเองในวงการสงฆ์ ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม

 

รางวัลชมเชย – เปิดโปงธุรกิจ รพ. แพ็คเกจสุขภาพ (หอข่าว / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

คำชี้แจง :

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆ คนอาจมองข้าม กรรมการให้น้ำหนักอย่างมากกับการจัดทำข้อมูลมานำเสนอ ช่วยย่อยเรื่องให้อ่านง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น ฉายภาพการทำธุรกิจสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ อย่างชัดเจน ยิ่งมีการนำงานวิจัยมายืนยันยิ่งทำให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลประกวด ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558

มีผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  10 มหาวิทยาลัยดังนี้

 

ลำดับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2558

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

ข่าวชาวบ้านริมโขงโวยผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไซยะบุรี หวั่นปลาสูญพันธุ๋

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ข่าวกรมเชื้อเพลิงฯ หนุนเดินหน้าขุดเจาะปิโตรเลียม ชาวนามูลไร้เสียง ยันสู้เพื่อสิทธิความเป็นธรรม

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

ข่าวเทศบาลแสนสุขละเลย ปล่อยน้ำเสียลงทะเล ขยะเกลื่อนบ่อสูบ

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

4

ข่าวพบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

5

ข่าวขยะอันตรายเกลื่อน การจัดการขยะม.บูรพาไร้คุณภาพ

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

6

ข่าวสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทุเรียนนนท์ไกล้สูญพันธุ์

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7

ข่าวแพทย์ชี้จุดออกกำลังกายริมถนนเสี่ยง แนะปลูกต้นไม้เพิ่มช่วยลดมลภาวะ

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8

ข่าวมธ.ตัดแล้ว3 กระบกงบ3ล้านทยอยยืนต้นตาย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9

ข่าวเปิดธุรกิคาเฟ่จิ้งจอกนำเข้า ผู้บริโภคหวั่นทารุนสัตร์ป่า

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10

ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นทำลายระบบนิเวศ

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11

ข่าวตะลึง! 38 ปีไม่เคยล้างแท็งก์น้ำใหญ่มจษ.คราบสนิมเพียบ

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

12

ข่าวทำท่อใหม่หลัง มจษ.แก้น้ำท่วม-ฝุ่นเพียบ ปชช.หวั่นปัญหาสุขภาพนักวิชาการยันไม่อันตราย

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

13

ข่าวทางเดินเท้าชำรุดหนักหลุมบ่อเพียบ

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

14

ข่าวขยะอินทรีย์สู่ก๊าซหุงต้มลดค่าใช้จ่ายเดือนละ400 บาท ต่อครัวเรือน

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15

ข่าวลดพลาสติกไม่ถึงเป้า

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16

ข่าวสคบ.ชี้สูบคราวด์สโตนผิดกฎหมายเตือนเสี่ยงติดเชื้อ

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17

ข่าวมาตรการทวงคืนผืนป่าลดวิกฤตหมอกควันชม.

เสียงซึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18

ข่าวทะเลเมืองเพชรฯโคม่า!เปลี่ยนสีถี่ -ประมงเสียหายนับล้าน

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

19

ข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งทำนักท่องเที่ยวเผ่น

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

20

ข่าวโวยนากุ้งเพชรฯ ทิ้งน้ำเสียลงคลองเลี่ยงตรวจคุณภาพ

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

21

ข่าวตรวงพบร้านค้าเร่หลังมช. ไม่ผ่านเกณฑ์สุขอนามัยเพียบ

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22

ข่าวเร่งทวงคืนป่าแม่เหียะใน ชาวบ้านวอนรัฐให้สิทธิโฉนดชุมชน

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23

ข่าวมช.แออัด! ผลวิจัยชี้นโยบายเพิ่มนศ.เป็นเหตุวอนทุกฝ่ายร่วมแก้ไข

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24

ข่าวอบจ.เลยไม่สนเสียงค้าน ทุ่ม 600 ล้าน หนุนสร้างกระเช้าภูกระดึง

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

ข่าวชาวบ้านลุ่มน้ำโขง ค้านการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง วอนสปป.ลาว ชะลอโครงการ

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

ข่าวชาวบ้านหัวทะเลค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน บริษัทเหมืองแร่ฯ ยันโรงไฟฟ้าได้มาตราฐาน

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลการตัดสินผลงานประเภท ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

รางวัลดีเด่น ฝึกเหยี่ยวล่านก หวั่นทำลายระบบนิเทศ (หอข่าว / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

คำชี้แจง :

เป็นประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ฉายให้ trend การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงแทนสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคย มีวิธีหาข้อมูลหลากหลาย ทั้งสัมภาษณ์บุคคล สืบค้นในโซเชียลมีเดีย และจากการลงพื้นที่ ทำให้ได้แหล่งข่าวที่ครอบคลุมและรอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของกฎหมายไทยที่ก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลง

 

รางวัลชมเชย พบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ (ลานมะพร้าว / มหาวิทยาลัยบูรพา)

คำชี้แจง :

วิธีการได้ประเด็นข่าวมาน่าสนใจ คือตั้งสมมุติฐานและสุ่มตรวจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การสืบค้นหาข้อเท็จจริงตามมาจากผู้เกี่ยวข้อง ก่อนจะพบปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม น่าเสียดายที่หากตามต่อเชิงลึก น่าจะหาต้นตอการปนเปื้อนพบ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

 

รางวัลชมเชย กลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งทำนักท่องเที่ยวเผ่น (ลูกศิลป์ / มหาวิทยาลัยศิลปากร)

คำชี้แจง :

เป็น data journalist ที่มีการจัดการกับข้อมูลที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นปัญหาในการจัดการขยะหาดทรายหลักใน จ.เพชรบุรี ทั้งเรื่องคนและงบประมาณ ที่ทั้งเข้าใจง่าย น่าเสียดายที่ไม่ได้ผลักดันข่าวนี้ไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ โดยในเนื้อข่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแค่เพียงเล็กน้อย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลประกวด ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558

มีผลงานข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  7 สถาบันการศึกษาดังนี้

ลำดับที่

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2558

สถาบัน

ลิงค์ข่าวออนไลน์

1

ข่าวกีฬาสีมัธยม มายาคติค่านิยมการแพ้ไม่เป็นผ่านเม็ดเงิน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

http://theprototype.pim.ac.th/2015/11/27/sportday/

2

ข่าวผ่าวิกฤตน้ำเน่าคลองแสนแสบ เปิดแผนแก้อย่างยั่งยืน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

http://theprototype.pim.ac.th/2015/11/27/klongsansab/

3

ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ...ทำไมคนไม่แยก?

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

http://theprototype.pim.ac.th/2015/11/27/rubbish/

4

ข่าวฝุ่นจากตึกใหม่ ม.บูรพาทำพิษ นิสิตหวั่นเกิดอันตราย 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.coconews.in.th/community-c/148-community10.html

 

ข่าวฝุ่นจากตึกใหม่ ม.บูรพาทำพิษ นิสิตหวั่นเกิดอันตราย 2

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.coconews.in.th/community-c/126-07.html

5

ข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.coconews.in.th/community-c/116-prachakom-06.html

 

ข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม 2

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.coconews.in.th/41-2016-01-20-05-25-11/lan12-first/149-2016-01-27-07-51-53.html

6

ข่าวตีแผ่ด้านมืดทวิตเตอร์ แหล่งมั่วสุมทางเพศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.coconews.in.th/technology/103-technology-03.html

7

ข่าวนศ.โวยค่าไฟหอแพงเกินเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

https://www.facebook.com/241108072595009/photos/a.241464555892694.61547.241108072595009/1061845287187946/?type=3&theater

8

ข่าวแมลงด้วงก้นกระดกระบาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1061836473855494&id=241108072595009&substory_index=0

9

ข่าวนส.ระวัง!!!!! โรคจิตแอบส่องกางเกงในใต้สะพานลอย หน้ามจษ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

https://www.facebook.com/241108072595009/photos/a.241464555892694.61547.241108072595009/1061828247189650/?type=3&theater

10

ข่าวเว็บหาเพื่อนเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/SunandhaNews-118908988190032/
http://www.sunandhanews.com/2011-10-14-04-41-27/community/2061-2015-10-15-10-11-42.html

11

ข่าวหั่นเงินกู้ กยศ.ไม่เกิน2แสนราย นศ.ปี1เดือดร้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.sunandhanews.com/2011-10-14-04-41-27/education/2073-2015-12-01-04-51-30.html

12

ข่าวคิดก่อนปล่อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

https://www.youtube.com/watch?v=I02c6Ye1sic

13

ข่าวตรอกซอยไร้กฎ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

https://www.youtube.com/watch?v=RC_gdQGkpX4

14

ข่าวขยะล้นหมู่บ้านอยู่สบายตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/Siangthaibaan/videos/765669536893285/

15

ข่าวเทศบาลนครขอนแก่นขุดเจาะสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/Siangthaibaan/videos/737855799674659/

16

ข่าวชาวบ้านนามูล-ดูนสาดคัดค้านการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/Siangthaibaan/videos/773521122774793/

17

ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=415#.VrDg3Xr75N5

 

ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=418#.VrEEcnr75N5

 

ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=416#.Vqo0OPmLTrc

 

ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=419#.Vq-VLnr75N6

ผลการตัดสินผลงานประเภท ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ

รางวัลดีเด่น – การเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

คำชี้แจง :

มีเนื้อหาที่ดี ควรมีการนำเสนอรูปแบบอื่นๆ เช่น คลิปประกอบ ทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดขึ้น เพราะนำเสนอบนสื่อออนไลน์ มีการนำเสนอข่าวสม่ำเสมอดี เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษา มีลิงค์ที่เกี่ยวข้องประกอบข้อมูลดี  กรรมการให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบการนำเสนอ ประเด็นที่สดใหม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

 

รางวัลชมเชย – แยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ...ทำไมคนไม่แยก?

(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

คำชี้แจง :

ประเด็นและเนื้อหาดี มีความเด่นในการนำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย แหล่งข่าวมีความหลากหลายดี แต่ประเด็นยังไม่แปลกใหม่

 

รางวัลชมเชย – 28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพา นิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม (มหาวิทยาลัยบูรพา)

คำชี้แจง :

เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นสื่อชุมชนที่นำเสนอประเด็นในพื้นที่  แต่มีการเรียบเรียงเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ การต่อยอดประเด็นน่าจะทำให้มีมิติมุมกว้างมากกว่านี้ ควรนำเสนอเนื้อที่มีรูปแบบหลากหลายมากกว่านี้

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลประกวด ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ รางวัล ริต้า ปาติยะเสวี  ประจำปี 2558

มีผลงานข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  10 สถาบันการศึกษาดังนี้

ลำดับที่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2558

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

สารคดีเชิงข่าว เลนจักรยาน เส้นทางสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

สารคดีเชิงข่าว สวนป่าโคกยาวชนวนต้นเหตุของปัญหา สู่สิทธิในการครอบครองที่ดินทำกิน

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

สารคดีเชิงข่าว หนี้นอกระบบ ปัญหาคงอยู่คู่สังคมไทย

สื่อมวลชน

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

สารคดีเชิงข่าว ความรักของเพศทางเลือกในยุคสังคมที่ไร้พรมแดน

ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

5

สารคดีเชิงข่าว เนตรแก้ว พาไปสืบ คดีขยะ ที่หายไป

รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

6

สารคดีเชิงข่าว กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

สารคดีเชิงข่าว กะเหรี่ยงฤาษี : วิถคนต้นน้ำ

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

สารคดีเชิงข่าว กะเทาะเปลือกปูนรัฐสภาหลังใหม่ ถอดรหัสสังคมไทยผ่านสถาปัตยกรรม

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

สารคดีเชิงข่าว ศรัทธาความเชื่อบนวิถีทุนนิยมจ่าย เงินแลกบุญ

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10

สารคดีเชิงข่าว แผ่นดินสยาม เมืองขายฝันของแรงงานข้ามชาติ

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

11

สารคดีเชิงข่าว เลี้ยงงูพิษดีกว่าคบมิตรใจคต

บัณฑิตย์โพสต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

12

สารคดีเชิงข่าว เปลือยชีวิตไฮสต์

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13

สารคดีเชิงข่าว เด็กไร้สัญชาติยังมีความฝัน

หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14

สารคดีเชิงข่าว ปิดตำนานสัญญาทาสหอส้มตำ

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

15

สารคดีเชิงข่าว เด็กวัด 2559 โลกเปลี่ยนหรือใกล้สูญพันธุ์

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

16

สารคดีเชิงข่าว ทักแชทเฟซบุ๊ก กลยุทธ์การตลาดชวนขายตรงรายได้ดี?

จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

17

สารคดีเชิงข่าว ขยะอินทรีย์สู่ก๊าซหุงต้มลดค่าใช้จ่ายเดือนละ400 บาท ต่อครัวเรือน

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18

สารคดีเชิงข่าว เว็บฯ ดูบอลเถื่อนเกลื่อนเมือง

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

19

สารคดีเชิงข่าว ตู้สูบบุหรี่ล้มเหลวสิงห์อมควันไม่ใช้ เมินกฎหมายเหตุไม่มีผู้เอาผิด

กำแพงแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20

สารคดีเชิงข่าว พลังสีขาวร่วมสร้างเกราะป้องกันภัยค้ามนุษย์

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

21

สารคดีเชิงข่าว โรงเรียนของคนพิเศษ

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

22

สารคดีเชิงข่าว ความรุนแรงกับเด็กในสถานศึกษา

บ้านกล้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

23

สารคดีเชิงข่าว ป่าบุญเรือง... เมืองในฝันของนายทุน

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24

สารคดีเชิงข่าว น้ำตาแม่เฒ่า ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

สารคดีเชิงข่าว ไม้พะยูง ไม้มีกรรม วิกฤตไม้งามในป่าใหญ่ของแผ่นดินอีสาน

เสียงไทบ้าน

ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลการตัดสินผลงานประเภท สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

 

รางวัล ดีเด่น – กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่ (นิสิตนักศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คำชี้แจง :

เรื่องราวสดใหม่ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งนอกจากมิติทางสังคม สารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้ยังสะท้อนมิติทางธุรกิจ ที่มีช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ จากโลกออนไลน์ ภาษาเขียนชวนติดตาม และให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตอบสนองความอยากรู้ของคนอ่าน

 

รางวัลชมเชย – น้ำตาแม่เฒ่า ป่าไม้ ชีวิต ประเทศชาติ (เสียงไทบ้าน / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

คำชี้แจง :

ใช้ภาษาสละสลวย สะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมของชาวบ้านตัวเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ แต่มีข้อท้วงติงว่าในช่วงต้นใช้เวลาปูข้อมูลพื้นฐานมากเกินไปกว่าจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก หากกระจายไปแทรกตามจุดต่างๆ อย่างพอเหมาะ จะทำให้งานชิ้นนี้มีความลื่นไหลและน่าอ่านยิ่งขึ้น

 

รางวัลชมเชย – เด็กไร้สัญชาติยังมีความฝัน (หอข่าว / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

คำชี้แจง :

แม้ประเด็นจะไม่ใหม่ แต่การขึ้นต้นชวนติดตาม มีการใช้วรรณศิลป์อย่างพอเหมาะ จนสำนวนไม่กลบเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ แม้บางจุดอาจเยิ่นเย้อหรือให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกันบ้าง ซึ่งสามารถปรับปรุงด้วยการทำให้กระชับขึ้นได้ อันจะทำให้งานชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@