ทำไมต้องมีสหภาพแรงงาน??

ทำไมต้องมีสหภาพแรงงาน??

 

เนื่องจากเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสงสัย และสอบถามมาเป็นจำนวนมากว่า ทำไมต้องมีสหภาพแรงงาน  แล้วเมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ แล้วจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไร คณะทำงานจึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยสังเขปถึง ความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่จะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งความคุ้มครองและสิทธิดังกล่าว เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518

สหภาพแรงงานคืออะไร

สหภาพแรงงาน คือ รูปแบบการรวมตัวของที่พนักงานจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

(2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว  แสดงออกได้หลายวิธี  เช่น  เสนอแนะต่อผู้บริหารของบริษัทสื่อ , จัดตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือในบริษัทฯ , สหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้างเพื่อร่วมเจรจาต่อรอง

รวมกันเราอยู่  แยกกันต่างคนต่างตาย   สามัคคีคือพลังนี่คือหลักการของการรวมตัวร่วมมือกันของสหภาพแรงงานถ้าท่าน ถ้าท่านต้องการสิ่งต่อไปนี้

  • ต้องการมีรายได้ที่เป็นธรรมเหมาะสม โดยมีโครงสร้างที่แน่นอน
  • ต้องการสวัสดิการที่สนองตอบความจำเป็นในการทำงานและการดำรงชีวิต
  • ต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน
  • ต้องการหลักประกันความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ และมีความมั่นคงในการทำงาน

คู่มือสภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ใบสมัครสมาชิก สหภาพแรงงานกลางฯ