ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒  สมัยที่ ๒๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  มีมติอนุมัติรับสมาชิกสมาคมฯจำนวน  ๑๒ คน ประกอบด้วย สามัญสมาชิก ๘  คน และวิสามัญสมาชิก (วิทยุและโทรทัศน์) ๔ คน รายชื่อดังนี้

สามัญสมาชิก

๑.นายภัทรชัย ปรีชาพานิช                        สำนักข่าวThai News Pix

๒.นายกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร      สำนักข่าวThai News Pix

๓.นายภานุมาศ สงวนวงศ์                       สำนักข่าวThai News Pix

๔.นายปฏิภัทร จันทร์ทอง             สำนักข่าวThai News Pix

๕.นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์                     ผู้จัดการ

๖.นางสาวสุภาพ โพยนอก                       ผู้จัดการ

๗.นายชิงชัย รุ่งละโภ                               บ้านเมืองออนไลน์

๘.นายวรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์                ไทยรัฐ

วิสามัญสมาชิก (วิทยุและโทรทัศน์)

๑.นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิช                     News1

๒.นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิช                     News1

๓.นางสาวจิตมณี มณีคำ                         GMM25

๔.นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศล                 GMM25

 

ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ช่วงเดือนมีนาคม) เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๔ ได้ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๕ ได้อีกครั้ง  (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)

 

และหากมาท่านแสดงตัวต่อที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ  (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) จะได้รับสิทธิด้านสวัสดิการต่างๆ ทันที แล้วจึงค่อยไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ภายหลัง เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓