29ม.ค.53-บันทึกความเข้าใจในโอกาสที่มีการพบปะและประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมนัก ข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ย่อหน้า

บันทึกความเข้าใจในโอกาสที่มีการพบปะและประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมนัก ข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553