ความเป็นมาของ TDJ

ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย

Thailand Data Journalism Network (TDJ)


เกี่ยวกับเรา

ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย (TDJ: Thailand Data Journalism Network) เกิดขึ้นจากการต่อยอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก' ที่จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ นักออกแบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก และสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศเปิดพรมแดนใหม่ให้โลกใบนี้ ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนสังคม ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาวะ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาสังคมได้พัฒนาความฉลาดรู้ทางข้อมูล

หนึ่งในภาคส่วนที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพคือ “นักสื่อสาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือสำคัญอย่าง ‘วารสารศาสตร์ข้อมูล’ (Data Journalism) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured data) เป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง และมีการใช้ระเบียบวิธีจัดการข้อมูลบนฐานคิดแบบวัตถุวิสัย (Objective)

ทั้งนี้การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกอย่างเต็มศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่การก่อตั้งชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย โดยเป็นการต่อยอดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดผลงานการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบันชมรมนี้มีสมาชิกทั้งที่เป็นนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ นักออกแบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทย

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทย

3. สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศไทย