ประเทศไทย พร้อมหรือยัง? ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม เพิ่มจำนวนต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจ ขาดแพทย์ วิกฤติชาติ (WEB)

ตอนที่ 1: https://public.tableau.com/profile/maxnadul#!/vizhome/TDJ-health/Section-1
ตอนที่ 2: https://public.tableau.com/profile/maxnadul#!/vizhome/TDJ-health/Section-2