รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2564

วันที่เลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-สกุลสังกัด
101/08/2021RE21010001นางสาวสุนันทา อินทรดนตรี'วิสามัญสมาชิก
201/08/2021RE21010002นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศล'GMM25
301/15/2021RE21010003นางสาวศิริทรัพย์ พีชโพธิ์งาม'นสพ.พิทักษ์ไทย
401/18/2021RE21010004นายธนัชพงศ์ คงสาย'เนชั่น
501/20/2021RE21010005นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์'นสพ.เดลินิวส์
601/20/2021RE21010006นางสาวมาริสา ช่อกระถิน'นสพ.เดลินิวส์
701/20/2021RE21010007นางสาวลำยอง ปกป้อง'นสพ.เดลินิวส์
801/20/2021RE21010008นายวิญญู ศรีนาง'นสพ.เดลินิวส์
901/20/2021RE21010009นางสาวจิตวดี เพ็งมาก'นสพ.เดลินิวส์
1001/19/2021RE21010010นายมงคล บางประภา'นสพ.บางกอกโพสต์
1101/19/2021RE21010011จ.ส.ต.หญิง กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์'ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
1201/18/2021RE21010012นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์'นสพ.เดลินิวส์
1301/19/2021RE21010013นายชาย ปถะคามินทร์'นสพ.เดลินิวส์
1401/20/2021RE21010014นางสาวกรกมล เรืองเวทย์สกุล'นสพ.เดลินิวส์
1501/18/2021RE21010015นางยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์'นสพ.เดลินิวส์
1601/19/2021RE21010016นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณ'นสพ.เดลินิวส์
1701/19/2021RE21010017นางสาวศะศิมา ใจชุ่ม'นสพ.เดลินิวส์
1801/18/2021RE21010018นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำ'นสพ.เดลินิวส์
1901/18/2021RE21010019ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
2001/12/2021RE21010020นายพีรวัส อนุอัน'นสพ.ไทยรัฐ
2101/14/2021RE21010021นายวราวุธ คูณสมบัติ'นสพ.เดลินิวส์
2201/12/2021RE21010022นายธนพล ปิยสิรานนท์'คนข่าวนิวส์ดอทคอม
2301/11/2021RE21010023นายโกวิท คงหาสุข'นสพ.เดลินิวส์
2401/09/2021RE21010024นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
2501/20/2021RE21010028นายชิษณุชา เรืองศิริ'วิสามัญสมาชิก
2601/21/2021RE21010029นางสาวภูษา นิลภู'นสพ.เดลินิวส์
2701/19/2021RE21010030นางสาวอมรรัตน์ ทำเนาว์'เดลินิวส์
2801/21/2021RE21010031นายพิบูลย์ ลี้สุขสม'ทีวี.ช่อง 3
2901/21/2021RE21010032นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์'นสพ.เดลินิวส์
3001/22/2021RE21010033นางสาวอรวรรณ เหม่นแหลม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3101/22/2021RE21010034นางสาวมณีรัตน์ มีนา'สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน
3201/23/2021RE21010035นายสมชาติ นาคหล่อ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3301/23/2021RE21010036นางสาวสุจิตรา ขวัญกระจ่าง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3401/24/2021RE21010037นางสาวจารุวรรณ อนทรายุธ'นสพ.เดลินิวส์
3501/24/2021RE21010038นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์'นสพ.เดลินิวส์
3601/24/2021RE21010039นายเดชาธร แสงศัพท์'นสพ.เดลินิวส์
3701/24/2021RE21010040นายผาณิต นิลนคร'นสพ.เดลินิวส์
3801/24/2021RE21010041นายพานิช บัณฑราภิวัฒน์'นสพ.เดลินิวส์
3901/24/2021RE21010042นายไพศาล ชัยเพชร'นสพ.เดลินิวส์
4001/24/2021RE21010043นายวรทัศน์ กองทรัพย์โต'นสพ. เดลินิวส์
4101/24/2021RE21010044นายสมชาติ แซ่เอียะ'นสพ. เดลินิวส์
4201/24/2021RE21010045นางอุษา มีชารี'นสพ.เดลินิวส์
4301/24/2021RE21010046นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ'นสพ.เดลินิวส์
4401/24/2021RE21010047นางสาวดวงฤทัย ผ่องใส'นสพ.เดลินิวส์
4501/24/2021RE21010048นางสาวธนพร วัฒนสุวกุล'นสพ.เดลินิวส์
4601/24/2021RE21010049นางสาวพรรณรวี พิศาภาคย์'นสพ. เดลินิวส์
4701/24/2021RE21010050นายไพรัช มิ่งขวัญ'นสพ. เดลินิวส์
4801/24/2021RE21010051นายรุ่งชัย คงสุข'นสพ.เดลินิวส์
4901/24/2021RE21010052นายศุภพล กมลาภิรมย์'นสพ.เดลินิวส์
5001/24/2021RE21010053นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล'นสพ.เดลินิวส์
5101/25/2021RE21010054นางสาวกอบแก้ว แผนสท้าน'ลานนาโพสต์
5201/26/2021RE21010055นายชาลี นวธราดล'นสพ.มติชน
5301/24/2021RE21010056นางสาวรัตนา ฤทธิ์งาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5401/26/2021RE21010057นายประสัยห์ จารุรัตน์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5501/21/2021RE21010059นางสาวสุภาพร มีลาภา'นสพ.เดลินิวส์
5601/28/2021RE21010060นางมณสิการ รามจันทร์'นสพ.พิมพ์ไทย
5701/28/2021RE21010061นายธีระชัย ทองเสน'นสพ.เดลินิวส์
5801/28/2021RE21010062นายโยธิน พรหมชัย'นสพ.เดลินิวส์
5901/28/2021RE21010063นายมณเฑียร อินทะเกตุ'ข่าวออนไลน์ 7 HD
6001/27/2021RE21010064นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย'นสพ.แนวหน้า
6101/29/2021RE21010065นางสาวปุณญาดา มะจิ๊'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6201/29/2021RE21010066นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6301/29/2021RE21010068นายกัมพล เสนสอน'นสพ. ผู้จัดการ 360
6401/19/2021RE21010069นางวรรณภา งามสมวงษ์'วิสามัญสมาชิก
6501/19/2021RE21010070นางสุดใจ บูรณะกิจ'วิสามัญสมาชิก
6601/19/2021RE21010071นางบังอร ราชสิงโห'วิสามัญ-ว่างสังกัด
6701/28/2021RE21010072นายวัฒนะชัย ยะนินทร'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6801/28/2021RE21010073นายกมล ชวาลวิทย์'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
6901/28/2021RE21010074นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
7001/28/2021RE21010075นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ'บ้านเมืองออนไลน์
7101/20/2021RE21010076นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร'หุ้นสมาร์ทคอม
7201/20/2021RE21010077นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์'หุ้นสมาร์ท
7301/20/2021RE21010078นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์'Hoonsmart
7401/20/2021RE21010079นางสาวสาววิมุตตา ทอมลิน'www.hoonsmart.com
7501/28/2021RE21010080นายจักรี ผดุงขันธ์'นสพ.ไทยรัฐ
7602/01/2021RE21020001นายวรพล เพชรสุทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
7702/01/2021RE21020002นายวีระศักดิ์ แป้นสุวรรณ'นสพ.เดลินิวส์
7802/01/2021RE21020003นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขร'นสพ.ไทยรัฐ
7902/02/2021RE21020005นายประชิต ควรพูนผล'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
8002/03/2021RE21020006นางสาวพรพรรณ พูลเกษม'นสพ.ไทยรัฐ
8102/03/2021RE21020007นายอภิชิต จินากุล'นสพ.บางกอกโพสต์
8202/04/2021RE21020008นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน'นสพ.ไทยรัฐ
8302/03/2021RE21020009นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8402/03/2021RE21020010นายฉลวย เหรียญทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8502/03/2021RE21020011นายชานัญ ถือนิล'วิสามัญสมาชิก
8602/03/2021RE21020012นายณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8702/03/2021RE21020013นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8802/03/2021RE21020014นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ'มติชนทีวี
8902/03/2021RE21020015นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9002/03/2021RE21020016นายพิเชษฐ์ ณ นคร'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9102/03/2021RE21020017นางสาวภัทรดา มณี'ประชาชาติธุรกิจ
9202/03/2021RE21020018นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9302/03/2021RE21020019นางวรรณศิริ วงศ์วานิช'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9402/03/2021RE21020020นางสาววุฒิณี ทับทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9502/03/2021RE21020021นายสมปอง แจ่มเกาะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9602/03/2021RE21020022นางสารภี นำธรรมวงศ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9702/03/2021RE21020023นายสาโรจน์ มณีรัตน์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9802/03/2021RE21020024นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสี'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9902/03/2021RE21020025นางสุวรรณรักษ์ สุขมะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
10002/03/2021RE21020026นายอำนาจ ดิสขำ'ประชาชาติธุรกิจ
10102/03/2021RE21020027นางสาวอิศรินทร์ หนูเมือง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
10202/03/2021RE21020028นางสาวกุลนธี นวลย้อย'นสพ.แนวหน้า
10302/03/2021RE21020029นายจักรฤทธิ์ นาคเสวี'นสพ.แนวหน้า
10402/03/2021RE21020030นางสาวจันดารา อุดมสิน'นสพ.แนวหน้า
10502/03/2021RE21020031นางจันทิมา สุขสมพืช'นสพ.แนวหน้า
10602/03/2021RE21020032นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยม'นสพ.แนวหน้า
10702/03/2021RE21020033นายชัยสิทธิ์ รอดทอง'นสพ.แนวหน้า
10802/03/2021RE21020034นางสาวทิพวิมล จันทาทับ'นสพ.แนวหน้า
10902/03/2021RE21020035นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์'นสพ.แนวหน้า
11002/03/2021RE21020036นางนภาพร แจ่มจันทร์'นสพ.แนวหน้า
11102/03/2021RE21020037นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วง'นสพ.แนวหน้า
11202/03/2021RE21020038นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์'นสพ.แนวหน้า
11302/03/2021RE21020039นายนิติ โมราวรรณ'นสพ.แนวหน้า
11402/03/2021RE21020040นายปรวิทย์ เจนสมุทร'นสพ.แนวหน้า
11502/03/2021RE21020041นายประพันธ์ สุขทะใจ'นสพ.แนวหน้า
11602/03/2021RE21020042นายประเสริฐ คำพลงาม'นสพ.แนวหน้า
11702/03/2021RE21020043นายปริญญา ช้างเสวก'นสพ.แนวหน้า
11802/03/2021RE21020044นายปรีชา ชัยยาโลม'นสพ.แนวหน้า
11902/03/2021RE21020045นางปรียา ชื่นทรวง'นสพ.แนวหน้า
12002/03/2021RE21020046นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ'นสพ.แนวหน้า
12102/03/2021RE21020047นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์'นสพ.แนวหน้า
12202/03/2021RE21020048นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์'นสพ.แนวหน้า
12302/03/2021RE21020049นายมณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์'นสพ.แนวหน้า
12402/03/2021RE21020050นางสาวมณฑา ศรีสุข'นสพ.แนวหน้า
12502/03/2021RE21020051นางสาวมธุริดา รัตนอุบล'นสพ.แนวหน้า
12602/03/2021RE21020052นายมนเทียร พานทอง'นสพ.แนวหน้า
12702/03/2021RE21020053นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์'นสพ.แนวหน้า
12802/03/2021RE21020054นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์'นสพ.แนวหน้า
12902/03/2021RE21020055นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์'นสพ.แนวหน้า
13002/03/2021RE21020056นางสาวลักขณา ธรรมรักษา'นสพ.แนวหน้า
13102/03/2021RE21020057นายวรพจน์ แสนประเสริฐ'นสพ.แนวหน้า
13202/03/2021RE21020058นางวาสนา นิภากรพันธ์'นสพ.แนวหน้า
13302/03/2021RE21020059นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่น'นสพ.แนวหน้า
13402/03/2021RE21020060นางสาวสิริพร พานทองถาวร'นสพ.แนวหน้า
13502/03/2021RE21020061นายสุนนต์ คชพันธุ์'นสพ.แนวหน้า
13602/03/2021RE21020062นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์'นสพ.แนวหน้า
13702/03/2021RE21020063นางอรพิน อุตตมางคพงศ์'นสพ.แนวหน้า
13802/03/2021RE21020064นางอรสา ผาวันดี'นสพ.แนวหน้า
13902/03/2021RE21020065นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์'นสพ.แนวหน้า
14002/03/2021RE21020066นางสาวอารีย์ เหมเปา'นสพ.แนวหน้า
14102/03/2021RE21020067นายอุทัย เดชแพง'นสพ.แนวหน้า
14202/04/2021RE21020068นางสุชาดา ปาทาน'วิสามัญสมาชิก(อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
14302/05/2021RE21020069นายณัฏฐ์ แก้วปัด'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
14402/05/2021RE21020070นายบัญชา นันทวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
14502/06/2021RE21020071นางสาวนริศรา สุทธิคำ'นสพ.ไทยรัฐ
14602/05/2021RE21020072นายภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์'นสพ.เดลินิวส์
14702/09/2021RE21020073นายจีระ กลิ่นหอม'นสพ.แนวหน้า
14802/11/2021RE21020074นายอภินันท์ บัวหภักดี'อ.ส.ท.
14902/10/2021RE21020075นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา'นสพ.เดลินิวส์
15002/10/2021RE21020076นางสาวจุฑานันทน์ บุญทราหาญ'นสพ.เดลินิวส์
15102/10/2021RE21020077นางสาวช้องมาศ พุ่มสวัสดิ์'นสพ. เดลินิวส์
15202/10/2021RE21020078นางสาวเชาวลี ชุมขำ'นสพ.เดลินิวส์
15302/10/2021RE21020079นางสาวนภาพร พานิชชาติ'นสพ.เดลินิวส์
15402/10/2021RE21020080นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์'นสพ.เดลินิวส์
15502/10/2021RE21020081นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาด'นสพ.เดลินิวส์
15602/10/2021RE21020082นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์'นสพ.เดลินิวส์
15702/10/2021RE21020083นางสาวอ้อมจันทร์ พรายพรรณ'นสพ.เดลินิวส์
15802/10/2021RE21020084นางสาวอธิชา ชื่นใจ'นสพ.เดลินิวส์
15902/10/2021RE21020085นางศศิมา ดำรงสุกิจ'นสพ.เดลินิวส์
16002/11/2021RE21020086นายพลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม'วิสามัญสมาชิก (อดีตนสพ.เดลินิวส์)
16102/11/2021RE21020087นายรังสรรค์ สว่างศรี'นสพ.สยามรัฐ
16202/10/2021RE21020088นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์'นสพ.ไทยรัฐ
16302/10/2021RE21020089นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
16402/17/2021RE21020090นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์'สำนักข่าวเนชั่น
16502/17/2021RE21020091นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์'เนชั่นทีวี22
16602/17/2021RE21020092นางสาววีณา โดมพนานดร'สำนักข่าวอิศรา
16702/12/2021RE21020093นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว'สำนักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
16802/15/2021RE21020094นายสุรัตน์ อัตตะ'วสามัญสมาชิก อดีตคมชัดลึก
16902/12/2021RE21020095นางสาวสุวภัทร รัตนะพันธ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17002/14/2021RE21020096นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์'News1
17102/15/2021RE21020097นายสุริยะ คชินทร'วารสารพลังงานทางเลือก
17202/16/2021RE21020098นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน'นสพ.มติชน
17302/16/2021RE21020099นางสาวนลินี กุลประสิทธิ์'นสพ.สยามรัฐ
17402/16/2021RE21020100นายกิตตินันท์ นาคทอง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17502/17/2021RE21020101นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์'นสพ.สยามรัฐ
17602/15/2021RE21020102นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์'สมาชิกวิสามัญ อดีตสำนักข่าวเนชั่น
17702/17/2021RE21020103นางนภา คงวัฒน์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17802/16/2021RE21020104นายนายกิตติพงษ์ ตรีเมฆ'นสพ.สยามรัฐ
17902/16/2021RE21020105นายนายพนอ หลิมไทยงาม'นสพ.สยามรัฐ
18002/16/2021RE21020106นายนายวิชัย สอนเรือง'นสพ.สยามรัฐ
18102/16/2021RE21020107นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์'นสพ.สยามรัฐ
18202/17/2021RE21020108นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนม'นสพ.สยามรัฐ
18302/18/2021RE21020109นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
18402/18/2021RE21020110นายนายพีรยุ ดีประเสริฐ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
18502/17/2021RE21020111นายนายณัฐพล ศรีภิรมย์'นสพ.สยามรัฐ
18602/18/2021RE21020112นางสาววาทินี ห้วยแสน'นสพ.สยามรัฐ
18702/18/2021RE21020113นางนางนาตยา คชินทร'www.innolifethailand.com
18802/18/2021RE21020114นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
18902/19/2021RE21020115นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม'นสพ. บางกอกโพสต์
19002/19/2021RE21020116นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์'นสพ.มติชน
19102/19/2021RE21020117นางเกษมณี นันทรัตนพงศ์'นสพ.มติชน
19202/19/2021RE21020118นายจำรัตน์ พูลทรัพย์'นสพ.มติชน
19302/19/2021RE21020119นางสาวชุติมา นุ่นมัน'นสพ.มติชน
19402/19/2021RE21020120นายนพพร ชวนภิรมย์'นสพ.มติชน
19502/19/2021RE21020121นายพงษ์เทพ ทับบุรี'นสพ.มติชน
19602/19/2021RE21020122นายพงษธร พุกรัดกรุด'นสพ.มติชน
19702/19/2021RE21020123นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียม'นสพ.มติชน
19802/19/2021RE21020124นายวิชัย เสาร์หิรัญเมธี'นสพ.มติชน
19902/19/2021RE21020125นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์'นสพ.มติชน
20002/19/2021RE21020126นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษา'นสพ.มติชน
20102/19/2021RE21020127นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์'นสพ.มติชน
20202/19/2021RE21020128นายสุพัด ทีปะลา'นสพ.มติชน
20302/19/2021RE21020129นายสุเมธ จันทะวงษ์'นสพ.มติชน
20402/19/2021RE21020130นางสุชาดา รุจิโชค'นสพ.มติชน
20502/19/2021RE21020131นายอภิชาติ จันทร์บรรจบ'นสพ.มติชน
20602/19/2021RE21020132นางฐาปนีย์ อมาตยกุล'นสพ.มติชน
20702/11/2021RE21020133นายชาญวิทย์ ทานกระโทก'นสพ. มติชน
20802/19/2021RE21020134นางสาวพนิตนันท์ วงศ์คำ'วิสามัญสมาชิก อดีตบ้านเมืองออนไลน์
20902/20/2021RE21020135นายชุมพล แก้วแจ่ม'นสพ.สยามรัฐ
21002/20/2021RE21020136นายภักดี วีระรัตน์'นสพ.สยามรัฐ
21102/22/2021RE21020137นายเสด็จ บุนนาค'วิสามัญสมาชิก
21202/23/2021RE21020139นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21302/23/2021RE21020140นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
21402/23/2021RE21020141นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21502/23/2021RE21020142นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21602/23/2021RE21020143นายเกษตร ชนะเสรีชัย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21702/23/2021RE21020144นางสาวฆฏนาวดี เมนะคงคา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21802/23/2021RE21020145นางสาวจรินทร์ นุชนิศากร'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21902/23/2021RE21020146นางสาวจันทิมา ตันตราภรณ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22002/23/2021RE21020147นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22102/23/2021RE21020148นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22202/23/2021RE21020149นายชนะ ผาสุกสกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22302/23/2021RE21020150นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้ว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22402/23/2021RE21020151นายชัยยศ สำราญพันธ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22502/23/2021RE21020152นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมือง'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
22602/23/2021RE21020153นางสาวณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22702/23/2021RE21020154นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22802/23/2021RE21020155นางธิดารัตน์ ลอย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22902/23/2021RE21020156นางสาวนวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23002/23/2021RE21020157นางสาวนันทนีย์ นราภินนท์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23102/23/2021RE21020158นางนุสรา พินิจพงศ์'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
23202/23/2021RE21020159นางสาวประคองจิต ไชยชนะ'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
23302/23/2021RE21020160นายประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23402/23/2021RE21020161นายปัญจภัทร อังคสุวรรณ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
23502/23/2021RE21020162นายปิยะนันท์ ขุนทอง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23602/23/2021RE21020163นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23702/23/2021RE21020164นายพชร สมุทวณิช'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23802/23/2021RE21020165นายภิญโญ อัศวสันติชัย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23902/23/2021RE21020166นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24002/23/2021RE21020167นายรณชาติ บุตรแสนคม'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
24102/23/2021RE21020168นางสาวรัตนกมล วงศ์เครือศร'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
24202/23/2021RE21020169นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
24302/23/2021RE21020170นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์'นสพ.ผู้จัดการรายวัน
24402/23/2021RE21020171นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขา'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
24502/23/2021RE21020172นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24602/23/2021RE21020173นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24702/23/2021RE21020174นางสาวสุภางค์ ศิริเดช'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24802/23/2021RE21020175นายสุวิชชา เพียราษฎร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24902/23/2021RE21020176นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยประเสริฐ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
25002/23/2021RE21020177นายอำนาจ เกิดเทพ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
25102/23/2021RE21020178นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
25202/23/2021RE21020179นายสมจิตร ปริปุนะ'NEWS1
25302/23/2021RE21020180นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล'นสพ.เดลินิวส์
25402/15/2021RE21020181นายสมาน พิมพ์โคตร'สมาชิกสามัญ
25502/22/2021RE21020182นางชาลินี แก้วคงคา'นสพ.มติชน
25602/22/2021RE21020183นางสาวสุภัทรา บุณยพรหม'นสพ.มติชน
25702/23/2021RE21020184นายโชคชัย บุณยะกลัมพ'นสพ.มติชน
25802/23/2021RE21020185นางสาวสุจิต เมืองสุข'นสพ.มติชน
25902/23/2021RE21020186นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน'นสพ.มติชน
26002/23/2021RE21020187นายวัชรินทร์ อิ่มอารมย์'นสพ.มติชน
26102/23/2021RE21020188นางสาวทิพย์จิรวรรณ โรจนพร'นสพ.มติชน
26202/23/2021RE21020189นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้ง'นสพ.สยามรัฐ
26302/22/2021RE21020190นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง'สมาชิกวิสามัญ (โลกวันนี้)
26402/24/2021RE21020192นายนพปฎล รัตนพันธ์'นสพ.เดสินิวส์
26502/24/2021RE21020193นายวินัย งอกอ่อน'ผู้จัดการ 360
26602/25/2021RE21020194นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์'นสพ.สยามรัฐ
26702/25/2021RE21020195นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตรwww.balancemag.net
26802/25/2021RE21020196นางสาว น.รินี เรืองหนู 'นสพ.มติชน
26902/25/2021RE21020197นางสาวสุวนันท์ คีรีวรรณ'นสพ.มติชน
27002/24/2021RE21020198นายกรรชัย เห็นนนท์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
27102/25/2021RE21020200นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
27202/28/2021RE21020204นางสาวบรรญาณี สุวรรณผ่อง'นสพ.อีคอนนิวส์
27302/28/2021RE21020205นายสุพจน์ ศิลปงาม'นสพ.ไทยรัฐ
27402/28/2021RE21020206นายชัย งามเมืองแมน'นสพ.ไทยรัฐ
27502/28/2021RE21020207นางสาวจิระประภา กุลโชติ'ไทยพับลิก้า
27602/28/2021RE21020208นายสิรวิทย์ บ่อจันทึก'นสพ.สยามธุรกิจ
27702/28/2021RE21020209นางสาวบุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์'นสพ.สยามธุรกิจ
27802/28/2021RE21020210นายภานุมาศ สงวนวงษ์'Thai News Pix
27902/28/2021RE21020211นายปฏิภัทร จันทร์ทอง'Thai News Pix
28002/28/2021RE21020212นายภัทรชัย ปรีชาพานิช'Thai News Pix
28102/28/2021RE21020213นายปรัชวิน บุญชุบ'นสพ.เดลินิวส์
28202/28/2021RE21020214นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์'สำนักข่าวอิศรา
28302/28/2021RE21020215ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ'สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
28402/28/2021RE21020216นางสาวณัฐวดี สุทธิสาร'ไทยพับลิก้า
28502/28/2021RE21020217นางสาวจิรพรรณ บุญหนุน'ThailandToday.co
28602/28/2021RE21020218นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิช'News1
28702/28/2021RE21020219นายกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร'Thai News Pix
28802/28/2021RE21020220นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐ'นสพ.ข่าวสด
28902/28/2021RE21020221นายณัฐพงษ์ บุณยพรหม'นสพ.ข่าวสด
29002/28/2021RE21020222นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์'นสพ.ข่าวสด
29102/28/2021RE21020223นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร'นสพ.มติชน
29202/28/2021RE21020224นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิช'NEWS1
29302/27/2021RE21020225นายชวรงค์ ลิมน์ปัทมปาณี'นสพ.ไทยรัฐ
29402/27/2021RE21020226นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
29502/27/2021RE21020227นางสมจิตต์ อิสระพินิจ'นสพ.ไทยรัฐ
29602/27/2021RE21020228นางยุพิน แสงฉาย'นสพ.ไทยรัฐ
29702/27/2021RE21020229นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียม'นสพ.ไทยรัฐ
29802/27/2021RE21020230นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์'นสพ.ไทยรัฐ
29902/27/2021RE21020231นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตร'นสพ.ไทยรัฐ
30002/27/2021RE21020232นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง'นสพ.ไทยรัฐ
30102/27/2021RE21020233นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์'นสพ.ไทยรัฐ
30202/27/2021RE21020234นางสาววิภาวรรณ หาญชนะ'นสพ.ไทยรัฐ
30302/27/2021RE21020235นายอมรศักดิ์ ไม้งาม'นสพ.ไทยรัฐ
30402/28/2021RE21020236นายสมนึก จันทร์เฉิด'นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า
30502/28/2021RE21020237นายชัยวัฒน์ พรหมมา'สยามท้องถิ่น
30602/28/2021RE21020238นางมยุรี วนะสุขสถิตย์'ช่องวัน
30702/28/2021RE21020239นางสาววริษฐา ภักดี'นสพ.ลานนาโพสต์
30802/28/2021RE21020240นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุล'นสพ.ลานนาโพสต์
30902/28/2021RE21020241นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่'นสพ.ลานนาโพสต์
31002/28/2021RE21020242นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวี'นสพ.เดลินิวส์
31103/01/2021RE21030002นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์'แนวหน้า
31203/02/2021RE21030003นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า'นสพ.ไทยรัฐ
31303/02/2021RE21030004นายอโณทัย ถือวรรณ'นสพ.ไทยรัฐ
31403/02/2021RE21030005นางสาวมยุรี พัวศิริมิตร'นสพ.ไทยรัฐ
31503/01/2021RE21030006นางสาวสมหมาย สาตะโยธิน'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
31603/01/2021RE21030007นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดี'www.innolifethailand.com
31703/02/2021RE21030008นายศุภพจน์ สุภาคง'นสพ.แนวหน้า
31803/02/2021RE21030009นางศิริพร วาสะศิริ'GMM CHANNEL
31903/02/2021RE21030010นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรี'นสพ.สยามรัฐ
32003/01/2021RE21030011นายจิรภัทร เจริญพูล'บ้านเมืองออนไลน์
32103/01/2021RE21030012นายประเสริฐ ปรีกลาง'บ้านเมืองออนไลน์
32203/01/2021RE21030013นางณัฐพร รุจิวรรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
32303/01/2021RE21030014นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์'บ้านเมืองออนไลน์
32403/01/2021RE21030015นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด'บ้านเมือง ออนไลน์
32503/01/2021RE21030016นางสาวเสาวพร ชื่นประภานุสรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
32603/02/2021RE21030018นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่น'นสพ.เดลินิวส์
32703/02/2021RE21030019นายณรงค์ จรุงธรรมโชติ'นสพ.เดลินิวส์
32803/02/2021RE21030020นายเกรียงไกร บัวศรี'นสพ.เดลินิวส์
32903/03/2021RE21030021นางสาวอรนุช วานิชทวีวัฒน์'นสพ.เดลินิวส์
33003/03/2021RE21030022นางณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์'นสพ.เดลินิวส์
33103/03/2021RE21030023นางสาวพูนทรัพย์ ทองทาบ'นสพ.เดลินิวส์
33203/03/2021RE21030024นางสาววารินทร์ พรหมคุณ'นสพ.เดลินิวส์
33303/03/2021RE21030025นายชูชัย สระแก้ว'นสพ.สยามรัฐ
33403/03/2021RE21030026นางสาวปาริชาติ ป่าเขตต์'โรงพิมพ์ตำรวจ
33503/04/2021RE21030027นางสาวนุสรา อินทร์น้อย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
33603/04/2021RE21030028นางสาวศุภภร รักษาทรัพย์'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
33703/04/2021RE21030029นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
33803/04/2021RE21030030นายจิตปภาส ปริญญากุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
33903/04/2021RE21030031นายนิรันดร์ เยาวภา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
34003/05/2021RE21030032นายนิพนธ์ วิรยศิริ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
34103/05/2021RE21030033นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
34203/05/2021RE21030034นายชัชพัชร ทองกรณ์'นสพ. ไทยโพสต์
34303/05/2021RE21030035นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุติ'นสพ.สยามรัฐ
34403/04/2021RE21030036นางสาวณิฌา ฐิติชีวิน'วิสามัญ
34503/03/2021RE21030037นางสาวชนิดา สระแก้ว'นสพ.สยามรัฐ
34603/03/2021RE21030038นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์'นสพ.แนวหน้า
34703/07/2021RE21030040นางสาวอัญชลี คงกรุต'นสพ.บางกอกโพสต์
34803/07/2021RE21030041นายภมร มานะพรชัย'นสพ.เดลินิวส์
34903/08/2021RE21030042นางสาวจรรยารักษ์ วิโรจน์สกุล'สมาชิกวิสามัญ
35003/08/2021RE21030043นายธีระพงษ์ เหลืองทองกุล'นสพ.เดลินิวส์
35103/08/2021RE21030044นายสันติ เต๊ะเปีย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
35203/05/2021RE21030045นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล'ช่อง 8
35303/07/2021RE21030046นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา'นสพ.สยามรัฐ
35403/09/2021RE21030047นางสาวมะลิวัลย์ ยงยุทธ'เนชั่นทีวี
35503/09/2021RE21030048นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์'ผู้จัดการออนไลน์
35603/10/2021RE21030049นายจารึก เรืองเกษม'นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
35703/10/2021RE21030050นางวรรณี ห่อวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
35803/10/2021RE21030051นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปี'นสพ.ไทยรัฐ
35903/10/2021RE21030052นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์'นสพ.ไทยรัฐ
36003/10/2021RE21030053นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย'นสพ.ไทยรัฐ
36103/10/2021RE21030054นายเกรียงไกร ภู่ระย้า'นสพ.ไทยรัฐ
36203/10/2021RE21030055นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ'นสพ.ไทยรัฐ
36303/10/2021RE21030056นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์'นสพ.ไทยรัฐ
36403/10/2021RE21030057นายจิรวัชร สิทธิโชติพงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
36503/10/2021RE21030058นายอลันณ์ พิชิตวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
36603/10/2021RE21030059นายวิษณุ นกนาค'นสพ. ไทยรัฐ
36703/10/2021RE21030060นางสาวบังอร ธงทอง'นสพ.ไทยรัฐ
36803/10/2021RE21030061นางสาววรันธร รุ่งเลิศ'นสพ.ไทยรัฐ
36903/10/2021RE21030062นายพิชญะ วงษ์ฟัก'นสพ.ไทยรัฐ
37003/10/2021RE21030063นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์'นสพ. ไทยรัฐ
37103/10/2021RE21030064นางสาววรางคณา สุขม่วง'นสพ.ไทยรัฐ
37203/10/2021RE21030065นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียว'นสพ.ไทยรัฐ
37303/10/2021RE21030066นายศมทัตต์ ไรแสง'สยามสปอร์ต ซินดิเคท
37403/10/2021RE21030067นางสาวศศิธร แย้มศิลา'นสพ.ไทยรัฐ
37503/10/2021RE21030068นางสาวพรพรรณ พจนพริ้ง'นสพ.ไทยรัฐ
37603/10/2021RE21030069นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจ'นสพ.ไทยรัฐ
37703/10/2021RE21030070นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย'นสพ.ไทยรัฐ
37803/10/2021RE21030071นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์'นสพ.ไทยรัฐ
37903/10/2021RE21030072นายชายชาติ ศิริพัฒน์'นสพ.ไทยรัฐ
38003/10/2021RE21030073นางทองนากศิริ เหล่าวงษ์โคตร'วิสามัญสมาชิก
38103/12/2021RE21030074นายสุเมธ สมคะเน'นสพ.ไทยรัฐ
38203/12/2021RE21030075นายวชิร สายจำปา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
38303/15/2021RE21030076นายอาวุธ มะณีแสงนสพ.ไทยโพสต์
38403/16/2021RE21030081นางสาวชุลีพร แฟ้มคลองขอมคมชัดลึกออนไลน์
38503/11/2021RE21030082นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณ'นสพ.ไทยรัฐ
38603/11/2021RE21030083นางสาวเขมมิกา พลายงาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
38703/17/2021RE21030084นายไชยรัตน์ ส้มฉุน'นสพ.ไทยรัฐ
38803/18/2021RE21030085นายมนตรี ไม้จีน'สมาชิกวิสามัญ
38903/18/2021RE21030086นายวัสยศ งามขำ'นสพ.บางกอกโพสต์
39003/18/2021RE21030087นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์'สมาชิกวิสามัญ (สื่อมวลชน)
39103/18/2021RE21030088นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
39203/18/2021RE21030089นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย์'นสพ.แนวหน้า
39303/18/2021RE21030090นายกฤษดากร รณยุทธเสนีย์'บ้านเมืองออนไลน์
39403/18/2021RE21030091นายสำราญ สมพงษ์'บ้านเมืองออนไลน์
39503/10/2021RE21030092นางสาวพรประไพ เสือเขียว'นสพ.เดลินิวส์
39603/23/2021RE21030093นางสาวกรชนก รักษาเสรี'นสพ.บางกอกโพสต์
39703/31/2021RE21030096นายวิมล ทัศนบริบูรณ์'นสพ.มติชน
39803/28/2021RE21030099นางศรีสุดา จันทรสีมา'นสพ.มติชน
39903/29/2021RE21030101นายเธียรทรรศน์ ไวทยานนท์' นสพ.ไทยรัฐ
40003/11/2021RE21030104นายสมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ'นสพ.มติชน
40103/30/2021RE21030105นางแสงระวี สุมณฑา'นสพ.แนวหน้า
40203/31/2021RE21030106นายปรีชา หยั่งทะเล'นสพ.สยามรัฐ
40303/30/2021RE21030107นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์'นสพ.ไทยรัฐ
40403/27/2021RE21030108นายสุภพงษ์ เทียนสี'นสพ.บ้านเมือง
40503/31/2021RE21030109นายสุรกิจ แก้วมรกต'นสพ.ไทยรัฐ
40603/05/2021RE21030111นางสาวจุฑารัตน์ เหลือศรีพงศ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
40703/22/2021RE21030112นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์'นสพ.บ้านเมือง
40804/01/2021RE21040001นางสาวสมแข ปัญจวงค์'นิตยสารคอหุ้น
40904/01/2021RE21040002นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์'นิตยสารคอหุ้น
41004/01/2021RE21040005นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี'เวิร์คพอยท์ทูเดย์
41104/01/2021RE21040006นายสุริยา ปะตะทะโย'เนชั่นฯ
41204/04/2021RE21040007นางสาวกาญจนา กาญจนทวี'นสพ.บางกอกโพสต์
41304/05/2021RE21040008นางสาวสรัญญา จันทร์สว่าง'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
41404/05/2021RE21040009นางยุพิน พงษ์ทอง'กรุงเทพธุรกิจ
41504/07/2021RE21040010นายสุรเชษฐ์ ศิลานนท์'นสพ.พิมพ์ไทย
41604/07/2021RE21040011นายจิรากร พุ่มพวง'นสพ.ไทยรัฐ
41704/07/2021RE21040012นายอนุชา เจริญโพธิ์'นสพ.บางกอกโพสต์
41804/07/2021RE21040013นายสกนธ์ จินดาวรรณ'อสมท.
41904/07/2021RE21040014นายมานพ ชูแสง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
42004/06/2021RE21040016นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา'PPTV
42104/09/2021RE21040017นายชำนาญ ไชยศร'นสพ.ไทยรัฐ
42204/20/2021RE21040018นายนพดล ศรีทวีกาศ'SMM TV
42304/20/2021RE21040019นายวิเชียร เส็นหละ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
42404/08/2021RE21040020นายอรุณ ลอตระกูล'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
42504/08/2021RE21040021นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวร'นสพ.ไทยรัฐ
42605/12/2021RE21050004นายเสนาะ สุขเจริญ'สำนักข่าวอิศรา
42705/13/2021RE21050005นายนวพรรษ บุญชาญ'
42805/14/2021RE21050006นางสาวชุลีพร อร่ามเนตร'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
42905/14/2021RE21050007นางสาวปาริชาติ บุญเอก'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43005/14/2021RE21050008นางสาวดารากร วงศ์ประไพ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43105/14/2021RE21050009นางสาวดาริน โชสูงเนิน'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43205/14/2021RE21050010นางสาวบุษกร ภู่แส'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43305/14/2021RE21050011นางสาวปานใจ ปิ่นจินดา'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43405/14/2021RE21050012นางสาวพิมพ์พัดชา กาคำ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43505/14/2021RE21050013นางสาวเพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43605/14/2021RE21050014นางสาวลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์'นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
43705/14/2021RE21050015นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43805/25/2021RE21050019นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดี'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
43905/28/2021RE21050023นางสาวพิริยาพร ปักชาวดี 'นสพ.ข่าวสด
44006/02/2021RE21060001นางสาวลลิดา พิงคะสัน 'นสพ.มติชน
44106/02/2021RE21060002นายศิริชัย ธนเบญจพล 'นสพ.มติชน
44206/02/2021RE21060003นางสาวเบญจมาศ เกกินะ 'นสพ.มติชน