สิทธิประโยชน์สมาชิก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักราช  ๒๕๖๓( แก้ไขเพิ่มเติม ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

หมวด ๑  ข้อความทั่วไป

ข้อ  ๑.  สมาคมนี้มีชื่อว่า   “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”   ใช้ชื่อย่อว่า   “สขนท.”   เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  ” Thai  Journalists  Association ”   และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า   ” TJA “

ข้อ ๒.  เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา  มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม

ข้อ ๓.  สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่   ๕๓๘/๑   ถนนสามเสน   แขวงวชิระ   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔.  ข้อบังคับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเป็นต้นไป (๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

หมวด ๒  วัตถุประสงค์

ข้อ ๕.  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

(๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  การพิมพ์  การโฆษณา  และการแสดงออก  ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

(๓)  ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยึดจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญยิ่ง

(๔)  ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก   ส่งเสริมการทำตนให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ

(๕)  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ  ความเข้า ใจอันดีระหว่างประเทศ  เพื่อยังสันติสุข  ภราดรภาพ  ความเคารพในสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด ๓  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๖.  สมาชิกแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท   คือ

ก.      สมาชิกสามัญ  ได้แก่

(๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข.   วิสามัญสมาชิก  ได้แก่

(๑) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ  ก.  และได้พ้นตำแหน่งหน้าที่มาแล้วโดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์  ที่เสนอข่าวต่อสาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม

หมวด ๔  หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

ข้อ ๗.  สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ

ข้อ ๘.  สมาชิกมีสิทธิ

(๑)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

(๒)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

(๓)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

(๔)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม

(๕)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

ข้อ ๙.  สามัญสมาชิกมีสิทธิ

(๑)    เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม

(๒)  สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่าสามปี  เข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร  และในหนังสือนั้นจะต้องระบุ

ด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด  เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน  แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

หมวด ๕  สมาชิกภาพ

ข้อ ๑๐.  ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า  และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายกสมาคมภายในกำหนดเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับคำปฏิเสธและให้นายกสมาคมนำเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป

มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์

เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว    ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตาม  ข้อ  ๒๙  พร้อมทั้งนำเงินค่าสมัครและค่าบำรุงมาชำระให้เสร็จสิ้น  จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครสมาชิก จะได้รับสิทธิในการมาแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มาแสดงตนต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ แต่หากผู้สมัครสมาชิกไม่ได้แสดงตนต่อ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครสมาชิกยังคงมีสิทธิมาแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวประชุมถัดไป

ข้อ ๑๑.  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑)  ตาย  หรือสาบสูญตามคำสั่งของศาล
(๒)  ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ  และเลขาธิการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
(๓)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ  หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
(๔)  ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน  ตามข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒.  สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑)  ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  และสมาคมนี้  หรือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จนปรากฎความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
(๒)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เหตุที่ให้ต้องจำคุกนั้นเป็นความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพโดยชอบ  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(๓)  ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม  หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือกระทำการให้แตกสามัคคีในหมู่เพื่อร่วมวิชาชีพ
(๔)  ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป

ข้อ ๑๓.  กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า ห้าคน หรือโดยสมาชิกสามัญที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า สามปี จำนวนไม่น้อยกว่า สิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร การลงมติให้ลบชื่อให้ลงคะแนนลับ   และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด   แต่ก่อนที่จะลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหารเว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร

ระเบียบกองทุนต่างๆในสมาคมฯ

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

ระเบียบกองทุนเพื่อเพื่อน

ระเบียบกองทุนเพื่อนักข่าวอาวุโส

ระเบียบกองทุนเหยี่ยวปีกหัก

ข่าวสารสมาชิก

Admin 2

9 เมษายน 2024

Admin 2

9 เมษายน 2024

Admin 2

15 มีนาคม 2024