รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2565

ลำดับเลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัด
1RE22020046นายกมล ชวาลวิทย์สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2RE22030198นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจนสพ.ไทยรัฐ
3RE22030027นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
4RE22030088นางสาวกรองทอง เศรษฐสุทธิ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5RE22050012นางสาวกฤษฎาพร วงศ์ชัยนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
6RE22030067นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
7RE22020020นางสาวกอบแก้ว แผนสท้านลานนาโพสต์
8RE22020057นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดีwww.innolifethailand.com
9RE22030234นายกัมพล เสนสอนนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
10RE22030089นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไวนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
11RE22030237นางสาวกาญจนา กาญจนทวีนสพ.บางกอกโพสต์
12RE22010014นางกาญจนา บุนปานนสพ.มติชน
13RE22030023ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
14RE22030252นายกำพล มหานุกูลอปท.นิวส์
15RE22030040นายกิตติ ไกรฤกษ์นสพ.มติชน
16RE22030005นายกิตตินันท์ นาคทองนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17RE22030130นายกิตติพงษ์ ตรีเมฆนสพ.สยามรัฐ
18RE22030233นายกุลธน เลาหทวีโชคนสพ.ไทยรัฐ
19RE22020064นางสาวกุลนธี นวลย้อยนสพ.แนวหน้า
20RE22030041นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์นสพ.มติชน
21RE22030014นายเกรียงไกร บัวศรีนสพ.เดลินิวส์
22RE22030183นายเกรียงไกร ภู่ระย้านสพ.ไทยรัฐ
23RE22030086นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24RE22030217นายเกษตร ชนะเสรีชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
25RE22030083นายเกษตร น้อยทิพย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
26RE22030147นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยานสพ.เดลินิวส์
27RE22030021นางสาวเขมมิกา พลายงามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
28RE22030033นายคณาธิศ ศรีหิรัญเดชเนชั่นทีวี
29RE22020112นางสาวคณิศร หยวกทองหลางสำนักข่าว THE ROOM 44
30RE22030247นางสาวฆฏนาวดี เมนะคงคานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
31RE22030042นายจตุรงค์ ปทุมานนท์นสพ.มติชน
32RE22030038นายจรัญ ชุ่มเงินสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
33RE22020065นายจักรฤทธิ์ นาคเสวีนสพ.แนวหน้า
34RE22020066นางสาวจันดารา อุดมสินนสพ.แนวหน้า
35RE22030257นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทองหนังสือพิมพ์โลกวันนี้
36RE22020009นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณนสพ.เดลินิวส์
37RE22030090นางสาวจันทิมา ตันตราภรณ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
38RE22020067นางจันทิมา สุขสมพืชนสพ.แนวหน้า
39RE22030210นายจารึก เรืองเกษมนสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
40RE22020042นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธนสพ.เดลินิวส์
41RE22030043นายจำรัตน์ พูลทรัพย์นสพ.มติชน
42RE22030091นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
43RE22030028นายจิตปภาส ปริญญากุลนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
44RE22020034นางสาวจิตวดี เพ็งมากนสพ.เดลินิวส์
45RE22030131นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์นสพ.สยามรัฐ
46RE22030174นายจิรภัทร เจริญพูลบ้านเมืองออนไลน์
47RE22040027นางสาวจิรวรรณ โรจนพรทิพย์นสพ.มติชน
48RE22030186นายจิรวัชร สิทธิโชติพงศ์นสพ.ไทยรัฐ
49RE22020048นางสาวจิระประภา กุลโชติสำนักข่าวไทยพับลิก้า
50RE22020068นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยมนสพ.แนวหน้า
51RE22040004นางจิรากร พุ่มพวงนสพ.ไทยรัฐ
52RE22030208นางสาวจิราพร จันทร์เรืองนสพ.มติชน
53RE22020036นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์นสพ.เดลินิวส์
54RE22030231 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรังนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
55RE22020054นายจีระวัฒน์ สุขานนท์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
56RE22030192นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์นสพ.ไทยรัฐ
57RE22030218นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
58RE22020039นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
59RE22030044นายเจตนา จนิษฐนสพ.มติชน
60RE22030132นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์นสพ.สยามรัฐ
61RE22030068นายฉลวย เหรียญทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
62RE22020116นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐนสพ.ข่าวสด
63RE22030209นายเฉลิมชัย ยอดมาลัยนสพ.แนวหน้า
64RE22020114นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุลสำนักข่าว THE ROOM 44
65RE22060001นายชนะ ผาสุกสกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
66RE22030251นายชนาธิป กฤษณสุวรรณนสพ.ไทยรัฐ
67RE22030008นางสาวชนิดา สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
68RE22020018นางสาวชนิตา งามเหมือนเว็บไซต์ ออนไลน์ นิวส์ไทม์
69RE22030203นายชยางกูร นักร้องThaiPBS
70RE22020110นางสาวชลธิชา ช่อกระทุ่มสำนักข่าว THE ROOM 44
71RE22020115นางสาวชลันลิน สีมาตย์เนชั่นออนไลน์
72RE22030160นายชวรงค์ ลิมน์ปัทมปาณีนสพ.ไทยรัฐ
73RE22030219นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้วนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
74RE22030201นายชัชพัชร ทองกรณ์นสพ. ไทยโพสต์
75RE22040001นายชัย งามเมืองแมนนสพ.ไทยรัฐ
76RE22030092นายชัยยศ สำราญพันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
77RE22010007นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมนสพ.บางกอกโพสต์
78RE22020069นายชัยสิทธิ์ รอดทองนสพ.แนวหน้า
79RE22030045นายชาญวิทย์ ทานกระโทกนสพ.มติชน
80RE22030205นายชาติชาย ศิริพัฒน์นสพ.ไทยรัฐ
81RE22030046นางชาลินี แก้วคงคานสพ.มติชน
82RE22030047นายชาลี นวธราดลนสพ.มติชน
83RE22030230นายชำนาญ ไชยศรนสพ.ไทยรัฐ
84RE22030157นายชิงชัย รุ่งละโภบ้านเมืองออนไลน์
85RE22020118นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำบ้านเมืองออนไลน์
86RE22030048นางสาวชุติมา นุ่นมันนสพ.มติชน
87RE22030133นายชุมพล แก้วแจ่มนสพ.สยามรัฐ
88RE22030134นายชูชัย สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
89RE22030148นางสาวเชาวลี ชุมขำนสพ.เดลินิวส์
90RE22030202นายไชยรัตน์ ส้มฉุนนสพ.ไทยรัฐ
91RE22030207นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัยนสพ.ไทยรัฐ
92RE22030093นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมืองนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
93RE22020109นายฑีฆายุพักตร์ คงสำรวยสำนักข่าว THE ROOM 44
94RE22030030นางสาวณปภัช อินทร์น้อยนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
95RE22050001นายณรงค์ จรุงธรรมโชตินสพ.เดลินิวส์
96RE22020045นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์นสพ.เดลินิวส์
97RE22030249นายณรนารถ บุญเย็นนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
98RE22020059นายณัฏฐ์ แก้วปัดนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
99RE22030022นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์นสพ.สยามรัฐ
100RE22030069นายณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่านสพ.ประชาชาติธุรกิจ
101RE22030094นางสาวณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุขนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
102RE22030095นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์News1
103RE22020113นางสาวณัฐณิชา แสงเมฆสำนักข่าว THE ROOM 44
104RE22020117นายณัฐพงษ์ บุณยพรหมนสพ.ข่าวสด
105RE22030015นางณัฐพร รุจิวรรณ์บ้านเมืองออนไลน์
106RE22050014นายณัฐพล ศรีภิรมย์นสพ.สยามรัฐ
107RE22030179นางสาวณัฐยา มหาเทียนนสพ.ไทยรัฐ
108RE22020049นางสาวณัฐวดี สุทธิสารสำนักข่าวไทยพับลิก้า
109RE22050020นางสาวณิชชนันทน์ แจ่มดวงพีชทีวี
110RE22030123นางสาวณิฌา ฐิติชีวินวิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.เดลินิวส์
111RE22030096นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
112RE22020027นางสาวดวงฤทัย ผ่องใสนสพ.เดลินิวส์
113RE22030260นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุลสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
114RE22020052นางดาวเรือง วรจินดานสพ.เดลินิวส์
115RE22030070นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
116RE22030006นายเดชาธร แสงศัพท์นสพ.เดลินิวส์
117RE22020070นางสาวทิพวิมล จันทาทับนสพ.แนวหน้า
118RE22020044นางสาวธนพร วัฒนสุวกุลนสพ.เดลินิวส์
119RE22050015นางสาวธนวรรณ วินัยเสถียรนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
120RE22010006นายธนัชพงศ์ คงสายเนชั่น
121RE22030220นางสาวธนิดา สนธิพิจิตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
122RE22040013นางสาวธนิตา อิสรานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
123RE22020124นายธรรมสถิตย์ ผลแก้วสำนักข่าวเนชั่นออนไลน์
124RE22030128นายธวัชชัย ขันทะชาเพจหมากแข้ง
125RE22020071นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์นสพ.แนวหน้า
126RE22030167นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์นสพ.ไทยรัฐ
127RE22030097นางธิดารัตน์ ลอยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
128RE22030084นายธีรเดช เอี่ยมสำราญมติชนทีวี
129RE22030156นายธีรนัย จารุวัสตร์สำนักข่าวประชาไท
130RE22030049นางสาวน.รินี เรืองหนูนสพ.มติชน
131RE22030120นางสาวนงวดี ถนิมมาลย์NEWS1
132RE22050003นายนพดล ศรีทวีกาศSMM TV
133RE22030162นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตรนสพ.ไทยรัฐ
134RE22040017นางนภา คงวัฒน์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
135RE22020072นางนภาพร แจ่มจันทร์นสพ.แนวหน้า
136RE22050010นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์นสพ.เดลินิวส์
137RE22030221นางสาวนวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
138RE22030222นางสาวนันทนีย์ นราภินนท์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
139RE22020037ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทพร ทาวาระThaiPBS
140RE22020073นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วงนสพ.แนวหน้า
141RE22020130นางนาตยา คชินทรwww.innolifethailand.com
142RE22030037นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุตินสพ.สยามรัฐ
143RE22020074นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์นสพ.แนวหน้า
144RE22020075นายนิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า
145RE22030124ว่าที่ ร.ต. นิติธร ปาลเรืองเพจหมากแข้ง
146RE22050008นายนิติราษฏร์ บุญโยกรุงเทพธุรกิจ
147RE22030098นายนิพนธ์ วิรยศิรินสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
148RE22030177นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยนนสพ.ไทยรัฐ
149RE22030019นางสาวนิรมล ชีระจินต์นสพ. เดลินิวส์
150RE22030099นายนิรันดร์ เยาวภาร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
151RE22030184นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจนสพ.ไทยรัฐ
152RE22030100นางนุสรา พินิจพงศ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
153RE22020101นางสาวเนตรนภา ชัยวงศ์นสพ.แนวหน้า
154RE22020004นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร Hoonsmart
155RE22030150นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์นสพ.เดลินิวส์
156RE22050009นายบวร แนวฤทธิกุลPPTV
157RE22030189นางสาวบังอร ธงทองนสพ.ไทยรัฐ
158RE22020019นางบังอร ราชสิงโหวิสามัญสมาชิก
159RE22020126นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์นสพ.แนวหน้า
160RE22050002นายบัญชา นันทวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
161RE22020047นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณสำนักข่าวไทยพับลิก้า
162RE22030243นางสาวบุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์นสพ.สยามธุรกิจ
163RE22050013นางสาวเบญจมาศ เกกินะ นสพ.มติชน
164RE22030242นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตรwww.balancemag.net
165RE22020076นายปรวิทย์ เจนสมุทรนสพ.แนวหน้า
166RE22020060นายประชิต ควรพูนผลหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
167RE22020077นายประพันธ์ สุขทะใจนสพ.แนวหน้า
168RE22020055นายประสัยห์ จารุรัตน์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
169RE22020078นายประเสริฐ คำพลงามนสพ.แนวหน้า
170RE22030013นายประเสริฐ ปรีกลางบ้านเมืองออนไลน์
171RE22030176นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณนสพ.ไทยรัฐ
172RE22030101นายประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่งนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
173RE22040024นายปรัชวิน บุญชุบนสพ.เดลินิวส์
174RE22030020นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์นสพ.ไทยรัฐ
175RE22020079นายปริญญา ช้างเสวกนสพ.แนวหน้า
176RE22030229นางปริศนา ทับดวงนสพ.มติชน
177RE22020080นายปรีชา ชัยยาโลมนสพ.แนวหน้า
178RE22040023นายปรีชา หยั่งทะเลนสพ.สยามรัฐ
179RE22030248นายปัญจภัทร อังคสุวรรณนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
180RE22030154นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรีนสพ.สยามรัฐ
181RE22030102นายปิยะโชติ อินทรนิวาสนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
182RE22030141นางสาวปุณญาดา มะจิ๊นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
183RE22020081นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณนสพ.แนวหน้า
184RE22020041นายผาณิต นิลนครนสพ.เดลินิวส์
185RE22020010นายพงษ์เทพ ทับบุรีนสพ.มติชน
186RE22030223นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่งนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
187RE22030050นายพงษธร พุกรัดกรุดนสพ.มติชน
188RE22030152นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาดนสพ.เดลินิวส์
189RE22030103นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์ผู้จัดการออนไลน์
190RE22020062ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
191RE22030135นายพนอ หลิมไทยงามนสพ.สยามรัฐ
192RE22030214นางสาวพนิดา พลอยมุขนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
193RE22030155นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่'workpoint
194RE22030153นางสาวพรประไพ เสือเขียวนสพ.เดลินิวส์
195RE22030197นางสาวพรพรรณ พจนพริ้งนสพ.ไทยรัฐ
196RE22030165นางสาวพรพรรณ พูลเกษมนสพ.ไทยรัฐ
197RE22010010นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศลGMM25
198RE22030169นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์นสพ.ไทยรัฐ
199RE22020082นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์นสพ.แนวหน้า
200RE22030071นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
201RE22030051นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตรนสพ.มติชน
202RE22020058นายพานิช บัณฑราภิวัฒน์นสพ.เดลินิวส์
203RE22030026นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์บ้านเมืองออนไลน์
204RE22040005นางสาวพิชชานี การวุฒินสพ.ไทยรัฐ
205RE22030191นายพิชญะ วงษ์ฟักนสพ.ไทยรัฐ
206RE22030018นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่นนสพ.เดลินิวส์
207RE22010008นายพิบูลย์ ลี้สุขสมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
208RE22020102นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์นสพ.แนวหน้า
209RE22030017นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์นิตยสารคอหุ้น
210RE22020106นางสาวพิริยาพร ปักชาวดี นสพ.ข่าวสด
211RE22010004นายพีรยุ ดีประเสริฐนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
212RE22020125นายพีรวัส พัชราบดีนสพ.ไทยรัฐ
213RE22030104นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
214RE22030031นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้งนสพ.สยามรัฐ
215RE22030052นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียมนสพ.มติชน
216RE22030194นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียววิสามัญสมาชิก
217RE22030181นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปีนสพ.ไทยรัฐ
218RE22030007นายไพรัช มิ่งขวัญนสพ.เดลินิวส์
219RE22020061นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวรนสพ.ไทยรัฐ
220RE22030125นายไพโรจน์ ถนัดช่างเพจหมากแข้ง
221RE22030032นายไพศาล ชัยเพชรนสพ.เดลินิวส์
222RE22030256นายภมร มานะพรชัยนสพ.เดลินิวส์
223RE22030139นายภักดี วีระรัตน์นสพ.สยามรัฐ
224RE22030035นายภัทรชัย ปรีชาพานิชThai News Pix
225RE22030072นางสาวภัทรดา มณีนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
226RE22020083นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า
227RE22030036นายภานุมาศ สงวนวงษ์Thai News Pix
228RE22030105นายภิญโญ อัศวสันติชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
229RE22030106นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
230RE22020132นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุลนสพ.ลานนาโพสต์
231RE22020008นางสาวภูษา นิลภูนสพ.เดลินิวส์
232RE22030010นายมงคล บางประภานสพ.บางกอกโพสต์
233RE22020084นายมณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์นสพ.แนวหน้า
234RE22020085นางสาวมณฑา ศรีสุขนสพ.แนวหน้า
235RE22030085นายมณเฑียร อินทะเกตุข่าวออนไลน์ 7 HD
236RE22030240นางมณสิการ รามจันทร์นสพ.พิมพ์ไทย
237RE22030213นางสาวมณีนาถ อ่อนพรรณาChina​ Media​ Group
238RE22030175นางสาวมณีรัตน์ มีนาNews1
239RE22020007นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำนสพ.เดลินิวส์
240RE22020086นางสาวมธุริดา รัตนอุบลนสพ.แนวหน้า
241RE22030146นายมนตรี ปิ่นบุตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
242RE22030140นายมนตรี ไม้จีนวิสามัญสมาชิก
243RE22020087นายมนเทียร พานทองนสพ.แนวหน้า
244RE22030003นางสาวมยุรี พัวศิริมิตรนสพ.ไทยรัฐ
245RE22030241นางมยุรี วนะสุขสถิตย์ช่องวัน
246RE22020129นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์นสพ.แนวหน้า
247RE22030034นางสาวมะลิวัลย์ ยงยุทธเนชั่นทีวี
248RE22020024นางสาวมาริสา ช่อกระถินนสพ.เดลินิวส์
249RE22010009นางสาวมาลีรัตน์ เพชรสร้างนสพ.เดลินิวส์
250RE22040014นายยุทธนา บุตรโตไทยรัฐทีวี
251RE22020021นางยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจ
252RE22020017นางยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์นสพ.เดลินิวส์
253RE22020003นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์ Hoonsmart
254RE22020040นายโยธิน พรหมชัยนสพ.เดลินิวส์
255RE22030107นายรณชาติ บุตรแสนคมนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
256RE22050022นางสาวรสพร จิรประณีตนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
257RE22030159นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ สถานีวิทยุ FM 91.5 MHz
258RE22030136นายรังสรรค์ สว่างศรีนสพ.สยามรัฐ
259RE22020005นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์นสพ.เดลินิวส์
260RE22020088นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์นสพ.แนวหน้า
261RE22030108นางสาวรัตนกมล วงศ์เครือศรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
262RE22030109นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
263RE22030185นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์นสพ.ไทยรัฐ
264RE22020053นางสาวรัตนา ฤทธิ์งามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
265RE22040006นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขรนสพ.ไทยรัฐ
266RE22020033นายรุ่งชัย คงสุขนสพ.เดลินิวส์
267RE22030073นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้วนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
268RE22030110นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
269RE22020089นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์นสพ.แนวหน้า
270RE22020105นางสาวลลิดา พิงคะสันนสพ.มติชน
271RE22020035นางสาวลำยอง ปกป้องนสพ.เดลินิวส์
272RE22050017นายเลอพงษ์ หินศรี News1
273RE22030224นายวชิร สายจำปานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
274RE22020030นายวรพล เพชรสุทธิ์นสพ.เดลินิวส์
275RE22050006นายวรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์AEC News
276RE22020015นางวรรณภา งามสมวงษ์วิสามัญสมาชิก
277RE22030074นางวรรณศิริ วงศ์วานิชนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
278RE22030180นางวรรณี ห่อวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
279RE22030161นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
280RE22020025นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวีนสพ.เดลินิวส์
281RE22030111นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
282RE22030190นางสาววรันธร รุ่งเลิศนสพ.ไทยรัฐ
283RE22030193นางสาววรางคณา สุขม่วงนสพ.ไทยรัฐ
284RE22030009นางสาววราภรณ์ กันยาเฮงสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
285RE22040028นายวราวุธ คูณสมบัตินสพ.เดลินิวส์
286RE22030112นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
287RE22020133นางสาววริษฐา ภักดีนสพ.ลานนาโพสต์
288RE22040011นายวสวัตติ์ โอดทวีนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
289RE22020031นายวัฒนะชัย ยะนินทรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
290RE22020100นายวัฒนา ค้ำชูนสพ.แนวหน้า
291RE22030113นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
292RE22030245นายวัสยศ งามขำนสพ.บางกอกโพสต์
293RE22030011นางสาววาทินี ห้วยแสนนสพ.สยามรัฐ
294RE22020090นางสาววาสนา นิภากรพันธ์นสพ.แนวหน้า
295RE22030053นางวาสนา อมาตยกุลนสพ.มติชน
296RE22030261นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์นสพ.ข่าวสด
297RE22050007นางสาววิชชุดา จิตจันทร์นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
298RE22030137นายวิชัย สอนเรืองนสพ.สยามรัฐ
299RE22030228นายวิชัย เสาร์หิรัญเมธีนสพ.มติชน
300RE22030206นายวิชาตรี ทับดวงนสพ.ไทยรัฐ
301RE22030114นายวินัย งอกอ่อนนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
302RE22030054นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์นสพ.มติชน
303RE22030168นางสาววิภาวรรณ หาญชนะนสพ.ไทยรัฐ
304RE22030055นางวิมล ทัศนบริบูรณ์นสพ.มติชน
305RE22020001นางสาววิมุตตา ทอมลิน Hoonsmart
306RE22020091นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่นนสพ.แนวหน้า
307RE22030188นายวิษณุ นกนาคนสพ.ไทยรัฐ
308RE22030173นางสาววีณา โดมพนานดรสำนักข่าวอิศรา
309RE22030075นางสาววุฒิณี ทับทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
310RE22020012นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์นสพ.เดลินิวส์
311RE22020134นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่นสพ.ลานนาโพสต์
312RE22030195นายศมทัตต์ ไรแสงวิสามัญสมาชิก
313RE22020108นายศรันย์ พงษ์สวัสดิ์สำนักข่าว THE ROOM 44
314RE22030126นายศรายุธ รัตนะเพจหมากแข้ง
315RE22030170นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมนสพ.ไทยรัฐ
316RE22030225นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
317RE22030056นางศรีสุดา จันทรสีมานสพ.มติชน
318RE22030172นางสาวศศดิศ ชูชนม์นสพ.ไทยรัฐ
319RE22030196นางสาวศศิธร แย้มศิลานสพ.ไทยรัฐ
320RE22020006นางสาวศะศิมา ใจชุ่มนสพ.เดลินิวส์
321RE22030149นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์นสพ.เดลินิวส์
322RE22040007นายศึกษา วงศ์จินดาช่อง 8
323RE22030039นางสาวศุภกาญจน์ เรืองเดชนสพ.มติชน
324RE22050029 นายศุภพจน์ สุภาคงนสพ.แนวหน้า
325RE22020043นายศุภพล กมลาภิรมย์นสพ.เดลินิวส์
326RE22030029นางสาวศุภภร รักษาทรัพย์นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
327RE22030178นางสาวศุภมาศ แก้ววิศิษฐกุลผู้จัดการออนไลน์
328RE22030057นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษานสพ.มติชน
329RE22030138นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนมนสพ.สยามรัฐ
330RE22050004นายสกนธ์ จินดาวรรณอสมท.
331RE22030016นางสาวสมแข ปัญจวงค์นิตยสารคอหุ้น
332RE22030212นางสมจิตต์ อิสระพินิจนสพ.ไทยรัฐ
333RE22030122นายสมจิตร ปริปุนะNEWS1
334RE22020104นายสมชาติ แซ่เอียะนสพ.เดลินิวส์
335RE22030115นายสมชาติ นาคหล่อนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
336RE22030076นายสมปอง แจ่มเกาะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
337RE22040021นายสมพงษ์ แหวนจะโป๊ะนสพ.มติชน
338RE22030058นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์นสพ.มติชน
339RE22030158นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิดบ้านเมือง ออนไลน์
340RE22020056นางสาวสมหมาย สาตะโยธินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
341RE22050021นายสมาน พิมพ์โคตรนสพ.เดลินิวส์
342RE22030200นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์นสพ.ไทยรัฐ
343RE22030171นางสาวสรัญญา จงใจหาญนสพ.ไทยรัฐ
344RE22030235นางสาวสรัญญา จันทร์สว่างนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
345RE22030025นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์บ้านเมืองออนไลน์
346RE22030004นายสันติ เต๊ะเปียนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
347RE22030077นางสารภี นำธรรมวงศ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
348RE22030078นายสาโรจน์ มณีรัตน์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
349RE22030250นางสาวเปรมจิตต์ ปิยะภาดีนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
350RE22030127นายสิทธิพงษ์ วงศ์พรหมเพจหมากแข้ง
351RE22030244นายสิรวิทย์ บ่อจันทึกนสพ.สยามธุรกิจ
352RE22020092นางสาวสิริพร พานทองถาวรนสพ.แนวหน้า
353RE22020103นายสืบพงษ์ อุณรัตน์นสพ.เดลินิวส์
354RE22050011นางสาวสุจรรยา สุนทรพรเจริญนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
355RE22020063นางสาวสุจิต เมืองสุขนสพ.มติชน
356RE22030166นางสุชาดา ปาทานนสพ.ไทยรัฐ
357RE22030059นางสุชาดา รุจิโชคนสพ.มติชน
358RE22020107นายสุชิน ชิ้นอินมนูคมชัดลึกออนไลน์
359RE22030001นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้านสพ.ไทยรัฐ
360RE22020016นางสุดใจ บูรณะกิจวิสามัญสมาชิก
361RE22020111นางสาวสุดารัตน์ แก้วท่านยาสำนักข่าว THE ROOM 44
362RE22030012นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูลนสพ.เดลินิวส์
363RE22030121นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNEWS1
364RE22030182นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์นสพ.ไทยรัฐ
365RE22040019นางสาวสุธิมา ประดับหินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
366RE22020093นายสุนนต์ คชพันธุ์นสพ.แนวหน้า
367RE22020032นายสุพจน์ ศิลปงามนสพ.ไทยรัฐ
368RE22030060นายสุพัต ทีปะลานสพ.มติชน
369RE22030232 นายสุภพงษ์ เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์
370RE22030199นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัยนสพ.ไทยรัฐ
371RE22030061นางสาวสุภัทรา บุณยพรหมนสพ.มติชน
372RE22030116นางสาวสุภางค์ ศิริเดชนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
373RE22020051นางสาวสุภาพร มีลาภานสพ.เดลินิวส์
374RE22020038นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
375RE22030062นายสุเมธ จันทะวงษ์นสพ.มติชน
376RE22040029นายสุเมธ สมคะเนนสพ.ไทยรัฐ
377RE22030246นายสุรกิจ แก้วมรกตนสพ.ไทยรัฐ
378RE22050024นายสุรเชษฐ์ ศิลานนท์นสพ.พิมพ์ไทย
379RE22030063นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน
380RE22020131นายสุริยะ คชินทรwww.innolifethailand.com
381RE22050005นายสุริยา ปะตะทะโยเนชั่น
382RE22030079นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสีนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
383RE22030064นายสุวพงศ์ จั่นฝั่งเพ็ชรนสพ.มติชน
384RE22030117นางสาวสุวภัทร รัตนะพันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
385RE22030080นางสุวรรณรักษ์ สุขมะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
386RE22050019นายสุวัฒนชัย จันคงNews1
387RE22030226นายสุวิชชา เพียราษฎร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
388RE22030065นายเสกสรรค์ กิตติทวีสินนสพ.มติชน
389RE22040010นายเสด็จ บุนนาคสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
390RE22040015นายเสถียร วิริยะพรรณพงศาสถานีโทรทัศน์ PPTV
391RE22050028นายเสนาะ สุขเจริญ สำนักข่าวอิศรา
392RE22020119นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
393RE22030216นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านนสพ.มติชน
394RE22030087นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดีนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
395RE22020002นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ Hoonsmart
396RE22010005นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
397RE22030002นายอโณทัย ถือวรรณนสพ.ไทยรัฐ
398RE22030151นางสาวอธิชา ชื่นใจนสพ.เดลินิวส์
399RE22020094นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์นสพ.แนวหน้า
400RE22040003นายอนุชา เจริญโพธิ์นสพ.บางกอกโพสต์
401RE22030066นายอภิชาติ จันทร์บรรจบนสพ.มติชน
402RE22030211นายอภิชิต จินากุลนสพ.บางกอกโพสต์
403RE22020050นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
404RE22030163นายอมรศักดิ์ ไม้งามนสพ.ไทยรัฐ
405RE22020095นางอรพิน อุตตมางคพงศ์นสพ.แนวหน้า
406RE22020096นางอรสา ผาวันดีนสพ.แนวหน้า
407RE22020023นายอรุณ ลอตระกูลนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
408RE22030164นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบางนสพ.ไทยรัฐ
409RE22020097นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์นสพ.แนวหน้า
410RE22030187นายอลันณ์ พิชิตวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
411RE22030227นางสาวอังศุมาลิน บุรุษนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
412RE22040020นางสาวอัญชลี คงกรุตนสพ.บางกอกโพสต์
413RE22050018นายอาคม นีละไพจิตรNews1
414RE22020098นางสาวอารีย์ เหมเปานสพ.แนวหน้า
415RE22040008นายอาวุธ มะณีแสงนสพ.ไทยโพสต์
416RE22030119นายอำนาจ เกิดเทพนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
417RE22030082นายอำนาจ ดิสขำนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
418RE22030081นางสาวอิศรินทร์ หนูเมืองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
419RE22020099นายอุทัย เดชแพงนสพ.แนวหน้า
420RE22030239นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยานสพ.สยามรัฐ
421RE22030118นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
422RE22020026นางอุษา มีชารีนสพ.เดลินิวส์
423RE22050016นางสาวอุษา หัสถาดล นสพ.ข่าวสด
424RE22030024นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์นสพ.ไทยรัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565