รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2566

ลำดับเลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัด
1.0RE21020192นายนพปฎล รัตนพันธ์นสพ.เดลินิวส์
2.0RE22020030นายวรพล เพชรสุทธิ์นสพ.เดลินิวส์
3.0RE23010001นางสาววราภรณ์ กันยาเฮงสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
4.0RE23010002นายสัจภูมิ ละออว่างสังกัด-อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
5.0RE23010003นายธนัชพงศ์ คงสายกรุงเทพธุรกิจ
6.0RE23010004นายพงษ์เทพ ทับบุรีนสพ.มติชน
7.0RE23010005นายนวพรรษ บุญชาญNewTV
8.0RE23010006นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูลนสพ.เดลินิวส์
9.0RE23010007นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
10.0RE23010008นายพิบูลย์ ลี้สุขสมทีวี.ช่อง 3
11.0RE23010009นายธีรนัย จารุวัสตร์สำนักข่าวประชาไท
12.0RE23010010นายสันติ เต๊ะเปียนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
13.0RE23010011นายเลอพงษ์ หินศรีNews1
14.0RE23010012นางสาววิมุตตา ทอมลินHoonsmart
15.0RE23010013นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์Hoonsmart
16.0RE23010014นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกรHoonsmart
17.0RE23010015นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์Hoonsmart
18.0RE23010016นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์นสพ.เดลินิวส์
19.0RE23010017นายกัมพล เสนสอนนสพ. ผู้จัดการ 360
20.0RE23010018นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำนสพ.เดลินิวส์
21.0RE23010019นายจีระวัฒน์ สุขานนท์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
22.0RE23010020นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์นสพ.บ้านเมือง
23.0RE23010021นางอุษา มีชารีนสพ.เดลินิวส์
24.0RE23010022นางสาวดวงฤทัย ผ่องใสนสพ.เดลินิวส์
25.0RE23010023นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมนสพ. บางกอกโพสต์
26.0RE23010024นางสาวสุพัฒนา บุญธรรมสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
27.0RE23010025นายภมร มานะพรชัยนสพ.เดลินิวส์
28.0RE23010026นายสมจิตร ปริปุนะNEWS1
29.0RE23010027นายสมพงษ์ แหวนจะโป๊ะนสพ.มติชน
30.0RE23010028ว่าที่ รต.กานต์ เหมสมิติสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
31.0RE23010029นายพีรยุ ดีประเสริฐนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
32.0RE23010030นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
33.0RE23010031นางสาวปาริชาติ บุญเอกนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
34.0RE23010032นางสาวชุลีพร อร่ามเนตรนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
35.0RE23010033นางยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจ
36.0RE23010035นางสาวสุจิต เมืองสุขนสพ.มติชน
37.0RE23010036นางสาวอักษราภัค พุทธวงษ์ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย
38.0RE23010037นายวัฒนะชัย ยะนินทรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
39.0RE23010038นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิดบ้านเมือง ออนไลน์
40.0RE23010039นายสืบพงษ์ อุณรัตน์นสพ.เดลินิวส์
41.0RE23010041นางสาวชนิตา งามเหมือนเวบไซต์ ออนไลน์ นิวส์ไทม์
42.0RE23010043นางสาวสมแข ปัญจวงค์นิตยสารคอหุ้น
43.0RE23010044นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณนสพ.เดลินิวส์
44.0RE23010045นางสาวสุภาพร มีลาภานสพ.เดลินิวส์
45.0RE23010046นางสาวมณีรัตน์ มีนาNews1
46.0RE23010047นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศลMono29
47.0RE23010048นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์นสพ.สยามรัฐ
48.0RE23010049นายอาวุธ มะณีแสงนสพ.ไทยโพสต์
49.0RE23010050นายประชิต ควรพูนผลหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
50.0RE23010051นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
51.0RE23010052นายพีรวัส พัชราบดีนสพ.ไทยรัฐ
52.0RE23010053นางสนิทสุดา เอกชัยสมาชิกอาวุโส
53.0RE23010055นายสุริยา ปะตะทะโยเนชั่นฯ
54.0RE23010056นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์ ผู้จัดการออนไลน์
55.0RE23010057นางสุชาดา รุจิโชคนสพ.มติชน
56.0RE23010058นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNews1
57.0RE23020001นายโยธิน พรหมชัยนสพ.เดลินิวส์
58.0RE23020002นางสาววรางคณา สุขม่วงนสพ.ไทยรัฐ
59.0RE23020003นางสาวณิชชนันทน์ แจ่มดวงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
60.0RE23020004นายบัญชา นันทวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
61.0RE23020005นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้งนสพ.สยามรัฐ
62.0RE23020006นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์นสพ.สยามรัฐ
63.0RE23020007นายกิตติพงษ์ ตรีเมฆนสพ.สยามรัฐ
64.0RE23020008นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุตินสพ.สยามรัฐ
65.0RE23020009นางสาวชนิดา สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
66.0RE23020010นายวิชัย สอนเรืองนสพ.สยามรัฐ
67.0RE23020011นายภักดี วีระรัตน์นสพ.สยามรัฐ
68.0RE23020012นายพนอ หลิมไทยงามนสพ.สยามรัฐ
69.0RE23020013นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยานสพ.สยามรัฐ
70.0RE23020014นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์นสพ.สยามรัฐ
71.0RE23020015นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรีนสพ.สยามรัฐ
72.0RE23020016นายรังสรรค์ สว่างศรีนสพ.สยามรัฐ
73.0RE23020017นายณัฐพล ศรีภิรมย์นสพ.สยามรัฐ
74.0RE23020018นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนมนสพ.สยามรัฐ
75.0RE23020019นายปรีชา หยั่งทะเลนสพ.สยามรัฐ
76.0RE23020020นายชุมพล แก้วแจ่มนสพ. สยามรัฐ
77.0RE23020023นายธวัชชัย ศรีพูลนสพ. สยามรัฐ
78.0RE23020024นายสมชาติ แซ่เอียะนสพ. เดลินิวส์
79.0RE23020025นางสาวกุลนธี นวลย้อยนสพ.แนวหน้า
80.0RE23020026นางสาวจันดารา อุดมสินนสพ.แนวหน้า
81.0RE23020027นางจันทิมา สุขสมพืชนสพ.แนวหน้า
82.0RE23020028นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยมนสพ.แนวหน้า
83.0RE23020029นายชัยสิทธิ์ รอดทองนสพ.แนวหน้า
84.0RE23020030นางสาวทิพวิมล จันทาทับนสพ.แนวหน้า
85.0RE23020031นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์นสพ.แนวหน้า
86.0RE23020032นางนภาพร แจ่มจันทร์นสพ.แนวหน้า
87.0RE23020033นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วงนสพ.แนวหน้า
88.0RE23020034นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์นสพ.แนวหน้า
89.0RE23020035นายนิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า
90.0RE23020036นายประพันธ์ สุขทะใจนสพ.แนวหน้า
91.0RE23020037นายประเสริฐ คำพลงามนสพ.แนวหน้า
92.0RE23020038นายปริญญา ช้างเสวกนสพ.แนวหน้า
93.0RE23020039นายปรีชา ชัยยาโลมนสพ.แนวหน้า
94.0RE23020040นายจักรฤทธิ์ นาคเสวีนสพ.แนวหน้า
95.0RE23020041นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณนสพ.แนวหน้า
96.0RE23020042นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์นสพ.แนวหน้า
97.0RE23020043นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า
98.0RE23020044นายมณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์นสพ.แนวหน้า
99.0RE23020045นางสาวมณฑา ศรีสุขนสพ.แนวหน้า
100.0RE23020046นายมนเทียร พานทองนสพ.แนวหน้า
101.0RE23020047นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์นสพ.แนวหน้า
102.0RE23020048นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์นสพ.แนวหน้า
103.0RE23020049นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์นสพ.แนวหน้า
104.0RE23020050นางวาสนา นิภากรพันธ์นสพ.แนวหน้า
105.0RE23020051นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่นนสพ.แนวหน้า
106.0RE23020052นางสาวสิริพร พานทองถาวรนสพ.แนวหน้า
107.0RE23020053นายสุนนต์ คชพันธุ์นสพ.แนวหน้า
108.0RE23020054นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์นสพ.แนวหน้า
109.0RE23020055นางอรพิน อุตตมางคพงศ์นสพ.แนวหน้า
110.0RE23020056นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์นสพ.แนวหน้า
111.0RE23020057นางสาวอารีย์ เหมเปานสพ.แนวหน้า
112.0RE23020058นายอุทัย เดชแพงนสพ.แนวหน้า
113.0RE23020059นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์นสพ.แนวหน้า
114.0RE23020060นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย์นสพ.แนวหน้า
115.0RE23020061นางสาวเนตรนภา ชัยวงศ์นสพ.แนวหน้า
116.0RE23020062นางสาวศุภรภัทร ชำนิบรรณการนสพ.แนวหน้า
117.0RE23020064นางสาววรันธร รุ่งเลิศนสพ.ไทยรัฐ
118.0RE23020065นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวรนสพ.ไทยรัฐ
119.0RE23020066นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์คมชัดลึก
120.0RE23020067นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีนสพ.ไทยรัฐ
121.0RE23020068นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
122.0RE23020069นางสมจิตต์ อิสระพินิจนสพ.ไทยรัฐ
123.0RE23020070นางยุพิน แสงฉายนสพ.ไทยรัฐ
124.0RE23020071นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมนสพ.ไทยรัฐ
125.0RE23020072นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์นสพ.ไทยรัฐ
126.0RE23020073นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตรนสพ.ไทยรัฐ
127.0RE23020074นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบางนสพ.ไทยรัฐ
128.0RE23020075นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์นสพ.ไทยรัฐ
129.0RE23020076นางสาววิภาวรรณ หาญชนะนสพ.ไทยรัฐ
130.0RE23020077นายอมรศักดิ์ ไม้งามนสพ.ไทยรัฐ
131.0RE23020079นางสาวภูษา นิลภูนสพ.เดลินิวส์
132.0RE23020080นายปรัชวิน บุญชุบนสพ.เดลินิวส์
133.0RE23020081นายสุเมธ สมคะเนนสพ.ไทยรัฐ
134.0RE23020082นายชาญวิทย์ ทานกระโทกนสพ. มติชน
135.0RE23020083นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์นสพ.มติชน
136.0RE23020084นายพานิช บัณฑราภิวัฒน์นสพ.เดลินิวส์
137.0RE23020085นายศุภพล กมลาภิรมย์นสพ.เดลินิวส์
138.0RE23020086นายจำรัตน์ พูลทรัพย์นสพ.มติชน
139.0RE23020088นายวราวุธ คูณสมบัตินสพ.เดลินิวส์
140.0RE23020089นายณรงค์ จรุงธรรมโชตินสพ.เดลินิวส์
141.0RE23020091นายวชิร สายจำปานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
142.0RE23020092นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์นสพ.เดลินิวส์
143.0RE23020093นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษานสพ.มติชน
144.0RE23020094นายเสกสรรค์ กิตติทวีสินนสพ.มติชน
145.0RE23020095นายอาคม นีละไพจิตรNews1
146.0RE23020096นายเสด็จ บุนนาคThaiPBS
147.0RE23020097นางสาวธนิตา อิสรานสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
148.0RE23020098นายธรรมสถิตย์ ผลแก้วคมชัดลึกออนไลน์
149.0RE23020099นางสาวน.รินี เรืองหนูนสพ.มติชน
150.0RE23020100นายมงคล บางประภานสพ.บางกอกโพสต์
151.0RE23020101นายอนุชา เจริญโพธิ์นสพ.บางกอกโพสต์
152.0RE23020102นางสุชาดา ปาทานวิสามัญสมาชิก(อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
153.0RE23020103นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวีช่อง 7 ออนไลน์
154.0RE23020104นางดาวเรือง วรจินดานสพ.เดลินิวส์
155.0RE23020105นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์นสพ.มติชน
156.0RE23020106นางกาญจนา บุนปานนสพ.มติชน
157.0RE23020107นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณสถานีวิทยุ FM 91.5 MHz
158.0RE23020108นายวัสยศ งามขำนสพ.บางกอกโพสต์
159.0RE23020109นางสาวบรรญาณี สุวรรณผ่องนสพ.อีคอนนิวส์
160.0RE23020110นายเฉลิมชัย ยอดมาลัยนสพ.แนวหน้า
161.0RE23020111นางสาวจิตมณี มณีคำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
162.0RE23020112นางสาวเสาวพร ชื่นประภานุสรณ์บ้านเมืองออนไลน์
163.0RE23020113นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำบ้านเมืองออนไลน์
164.0RE23020114นางณัฐพร รุจิวรรณ์บ้านเมืองออนไลน์
165.0RE23020115นางสาวบุษดี พนมภูบ้านเมืองออนไลน์
166.0RE23020116นายประเสริฐ ปรีกลางบ้านเมืองออนไลน์
167.0RE23020117นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์บ้านเมืองออนไลน์
168.0RE23020118นายสุภพงษ์ เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์
169.0RE23020119นายชิงชัย รุ่งละโภบ้านเมืองออนไลน์
170.0RE23020120นายสำราญ สมพงษ์บ้านเมืองออนไลน์
171.0RE23020121นายกฤษดากร รณยุทธเสนีย์บ้านเมืองออนไลน์
172.0RE23020122นายจิรภัทร เจริญพูลบ้านเมืองออนไลน์
173.0RE23020123นายสุวัฒนชัย จันคงNews1
174.0RE23020126นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดีนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
175.0RE23020127นายธนจักร กมลสำนักข่าว Innews Online
176.0RE23020128นายสมชาติ นาคหล่อนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
177.0RE23020129นางสาวมาริสา ช่อกระถินนสพ.เดลินิวส์
178.0RE23020130นายกิตตินันท์ นาคทองนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
179.0RE23020131นางสาวศะศิมา ใจชุ่มนสพ.เดลินิวส์
180.0RE23020132นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขรนสพ.ไทยรัฐ
181.0RE23020133นายไชยรัตน์ ส้มฉุนนสพ.ไทยรัฐ
182.0RE23020134นายชาย ปถะคามินทร์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
183.0RE23020135นางสาวรัตนา ฤทธิ์งามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
184.0RE23020136นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยานสพ.เดลินิวส์
185.0RE23020137นางสาวเชาวลี ชุมขำนสพ.เดลินิวส์
186.0RE23020138นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์นสพ.เดลินิวส์
187.0RE23020139นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์นสพ.เดลินิวส์
188.0RE23020140นางสาวอธิชา ชื่นใจนสพ.เดลินิวส์
189.0RE23020141นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาดนสพ.เดลินิวส์
190.0RE23020142นางสาวกรองทอง เศรษฐสุทธิ์News1
191.0RE23020143นายรณชาติ บุตรแสนคมNews1
192.0RE23020144นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์News1
193.0RE23020145นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์News1
194.0RE23020146นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไวนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
195.0RE23020147นายกิตติชัย ไพโรจน์ไชยกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
196.0RE23020148นายเกษตร ชนะเสรีชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
197.0RE23020149นางสาวจันทิมา ตันตราภรณ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
198.0RE23020150นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
199.0RE23020151นายชัยยศ สำราญพันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
200.0RE23020152นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมืองนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
201.0RE23020153นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
202.0RE23020154นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
203.0RE23020155นางธิดารัตน์ ลอยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
204.0RE23020156นายนิพนธ์ วิรยศิรินสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
205.0RE23020157นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
206.0RE23020158นายภิญโญ อัศวสันติชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
207.0RE23020159นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
208.0RE23020160นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
209.0RE23020161นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
210.0RE23020162นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
211.0RE23020163นางสาวสุภางค์ ศิริเดชนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
212.0RE23020164นายสุวิชชา เพียราษฎร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
213.0RE23020167นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดีกรุงเทพธุรกิจ
214.0RE23020168นางสาวลำยอง ปกป้องนสพ.เดลินิวส์
215.0RE23020169นายผาณิต นิลนครนสพ.เดลินิวส์
216.0RE23020170นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธนสพ.เดลินิวส์
217.0RE23020171นายไพศาล ชัยเพชรนสพ.เดลินิวส์
218.0RE23020172นายไพรัช มิ่งขวัญนสพ.เดลินิวส์
219.0RE23020173นางสาวธนพร วัฒนสุวกุลนสพ.เดลินิวส์
220.0RE23020174นายชำนาญ ไชยศรนสพ.ไทยรัฐ
221.0RE23020175นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์MGR online
222.0RE23020176นางสาวสุธิมา ประดับหินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
223.0RE23020177นางสาวรสพร จิรประณีตนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
224.0RE23020181นายเกรียงไกร บัวศรีนสพ.เดลินิวส์
225.0RE23030003นายพิชญะ วงษ์ฟักนสพ.ไทยรัฐ
226.0RE23030004นางสาวบังอร ธงทองนสพ.ไทยรัฐ
227.0RE23030005นายอลันณ์ พิชิตวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
228.0RE23030006ว่าที่ ร.ต.พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
229.0RE23030007นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์นสพ.ไทยรัฐ
230.0RE23030008นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจนสพ.ไทยรัฐ
231.0RE23030009นายวิษณุ นกนาคนสพ.ไทยรัฐ
232.0RE23030010นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
233.0RE23030012นางสาวปุณญาดา มะจิ๊นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
234.0RE23030014นายอรุณ ลอตระกูลนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
235.0RE23030015นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียมนสพ.มติชน
236.0RE23030016นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่นนสพ.เดลินิวส์
237.0RE23030017นางสาวอัญชลี คงกรุตนสพ.บางกอกโพสต์
238.0RE23030018นางสาวศิริทรัพย์ พีชโพธิ์งามนสพ.พิทักษ์ไทย
239.0RE23030019นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุลนสพ.ลานนาโพสต์
240.0RE23030020นางสาววริษฐา ภักดีนสพ.ลานนาโพสต์
241.0RE23030021นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่นสพ.ลานนาโพสต์
242.0RE23030022นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์นสพ.มติชน
243.0RE23030023นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
244.0RE23030024นายเกษตร น้อยทิพย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
245.0RE23030025นายฉลวย เหรียญทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
246.0RE23030026นางสาวณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่านสพ.ประชาชาติธุรกิจ
247.0RE23030027นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
248.0RE23030028นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
249.0RE23030029นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้วนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
250.0RE23030030นางวรรณศิริ วงศ์วานิชนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
251.0RE23030031นางสาววุฒิณี ทับทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
252.0RE23030032นายสมปอง แจ่มเกาะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
253.0RE23030033นางสารภี นำธรรมวงศ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
254.0RE23030034นายสาโรจน์ มณีรัตน์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
255.0RE23030035นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสีนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
256.0RE23030036นางสุวรรณรักษ์ สุขมะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
257.0RE23030037นายอำนาจ ดิสขำนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
258.0RE23030038นางสาวอิศรินทร์ หนูเมืองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
259.0RE23030039นายปริญญา สุวรรณมณีนสพ.เดลินิวส์
260.0RE23030040นางสาวมะลิวัลย์ ยงยุทธเนชั่นทีวี
261.0RE23030041นายทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุลเนชั่นทีวี
262.0RE23030044นางสาวปริยา เหล่าวิวัฒน์กรุงเทพธุรกิจ
263.0RE23030045นางสาวพิชชภา วงศ์ผาสุกสถาพรสำนักข่าวอิศรา
264.0RE23030046นางสาววีณา โดมพนานดรสำนักข่าวอิศรา
265.0RE23030047นายต้น คชเดชหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
266.0RE23030048นายพงศ์พันธุ์ สุขสำราญหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
267.0RE23030049นายสมชาย รุณวิจิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
268.0RE23030050นายสันติ ปุงบางกะดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
269.0RE23030051นางนาตยา คชินทรwww.innolifethailand.com
270.0RE23030052นายสุริยะ คชินทรwww.innolifethailand.com
271.0RE23030053นายยงยุทธ ปุงบางกะดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
272.0RE23030054นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
273.0RE23030055นางสาวณปภัช อินทร์น้อยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
274.0RE23030056นางสาวศุภภร รักษาทรัพย์นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
275.0RE23030057นางสาวมยุรี พัวศิริมิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
276.0RE23030058นายสุวรรณชาติ เอี่ยมวิไลกุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
277.0RE23030059นายอโณทัย ถือวรรณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
278.0RE23030060นายณัฏฐ์ แก้วปัดนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
279.0RE23030062นางสาวจรรยารักษ์ วิโรจน์สกุลสมาชิกวิสามัญ
280.0RE23030063นางกอบแก้ว แผนสท้านลานนาโพสต์
281.0RE23030064นายนที คงสุขหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
282.0RE23030065นางสาวตรีฉัฐ วงศาโรจน์หนังสือพิมพ์แนวหน้า
283.0RE23030066นางสาวศริภา บุญเถื่อนหนังสือพิมพ์มติชน
284.0RE23030067นางสาวธรรมสรณ์ รักษาภักดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
285.0RE23030068นายสมชาย หลีเล๊าะหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
286.0RE23030069นางสาวปฐมพร มาลีถาวรสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
287.0RE23030070นางสาวทิพย์สุดา แก้วศรีราชาวงษ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
288.0RE23030071นายนิติราษฏร์ บุญโยกรุงเทพธุรกิจ
289.0RE23030072นายศักดิกร ชื่นบุปผาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
290.0RE23030073นางสาวสุจิตรา ธนะเศวตรหนังสือพิมพ์ข่าวสด
291.0RE23030074นายทวีศักดิ์ อภิธานจรรยากุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
292.0RE23030075นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
293.0RE23030076นายปิยวัฒน์ ประดิษฐวงษ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
294.0RE23030077นางสาวสิดาพร จงสมนึกหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
295.0RE23030078นางพจนีย์ ยินตันหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
296.0RE23030079นายไพศาล สงวนพงษ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
297.0RE23030080นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทองสมาชิกวิสามัญ (โลกวันนี้)
298.0RE23030081นางสาวสุชาดา วันทองหนังสือพิมพ์แนวหน้า
299.0RE23030082นางสาวกมลชนก ใจทำดีหนังสือพิมพ์แนวหน้า
300.0RE23030083นายชาคริต ธาราเกษมหนังสือพิมพ์แนวหน้า
301.0RE23030084นางสาวกฤษติยา อาภิปุญญากรหนังสือพิมพ์แนวหน้า
302.0RE23030085นางสาวศรีสุดา ศิริพรนพคุณหนังสือพิมพ์มติชน
303.0RE23030086นายณัฐภัทร ดาวเรืองหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
304.0RE23030087นางสาวศรีสยาม คงแตงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
305.0RE23030088นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรังคมชัดลึกออนไลน์
306.0RE23030089นายพรชัย ขุนไกรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
307.0RE23030090นายศิริอัดทกร จันทร์นุชหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
308.0RE23030091นายวุฒิ นนทฤทธิ์The Better
309.0RE23030092นายวิษณุ นุ่นทองวิสามัญ (อดีตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
310.0RE23030093นายนพดล ศรีทวีกาศSMM PLUS
311.0RE23030095นายสุเมธ จันทะวงษ์หนังสือพิมพ์มติชน
312.0RE23030096นางสาวลลิดา พิงคะสันหนังสือพิมพ์มติชน
313.0RE23030097นางศรีสุดา จันทรสีมาหนังสือพิมพ์มติชน
314.0RE23030098นายวินัย งอกอ่อนนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
315.0RE23030099นางสาวกาญจนา กาญจนทวีนสพ.บางกอกโพสต์
316.0RE23030102นายนิรันดร์ เยาวภาร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
317.0RE23030103นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
318.0RE23030104นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
319.0RE23030105นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
320.0RE23030106นายเกรียงไกร ภู่ระย้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
321.0RE23030107นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
322.0RE23030108นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
323.0RE23030109นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
324.0RE23030110นาบศมทัตต์ ไรแสงวิสามัญสมาชิก (อดีตหนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
325.0RE23030111นางสาวศศิธร แย้มศิลาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
326.0RE23030112นางสาวพรประไพ เสือเขียวนสพ.เดลินิวส์
327.0RE23030113นายมณเฑียร อินทะเกตุข่าวออนไลน์ 7 HD
328.0RE23030114นายนิวัฒน์ รุจิรเศรษฐกุลวิสามัญ (อดีตหนังสือพิมพ์ ASTV)
329.0RE23030115นายสุรัตน์ อัตตะวิสามัญสมาชิก อดีตคมชัดลึก
330.0RE23030116นายกำพล มหานุกูลอปท.นิวส์
331.0RE23030117นางสาวเขมมิกา พลายงามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
332.0RE23030118นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
333.0RE23030119นางมยุรี วนะสุขสถิตย์ช่องวัน
334.0RE23030120นางจิรากร พุ่มพวงนสพ.ไทยรัฐ
335.0RE23030121นางสาวณิฌา ฐิติชีวินวิสามัญสมาชิก (อดีตนสพ.เดลินิวส์)
336.0RE23030122นายสุรกิจ แก้วมรกตนสพ.ไทยรัฐ
337.0RE23030123นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจลนสพ.เดลินิวส์
338.0RE23030124นายชัชพัชร ทองกรณ์นสพ.ไทยโพสต์
339.0RE23030125นายจิตปภาส ปริญญากุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
340.0RE23030126นางสาวสวิชญา ชมพูพัชรข่าวสด
341.0RE23030128นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
342.0RE23030129นางสาวธนิดา สนธิพิจิตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
343.0RE23030131นายมนตรี ไม้จีนนสพ.สยามรัฐ
344.0RE23030132นางสาวศุภมาศ แก้ววิศิษฐกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
345.0RE23030133นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์นสพ.ไทยรัฐ
346.0RE23030134นายสุพจน์ ศิลปงามนสพ.ไทยรัฐ
347.0RE23030135นายชูชัย สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
348.0RE23030136นายชาลี นวธราดลนสพ.มติชน
349.0RE23030137นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
350.0RE23030138นางวรรณี ห่อวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
351.0RE23030139นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้วนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
352.0RE23030140นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่งนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
353.0RE23030141นายเอกชัย สายสุวรรณนสพ.สยามกีฬา
354.0RE23030142นางสาวสุภัทรา บุณยพรหมนสพ.มติชน
355.0RE23030143นางสาวจิราพร จันทร์เรืองนสพ.มติชน
356.0RE23030144นายณัฐพงษ์ บุณยพรหมข่าวสดออนไลน์
357.0RE23030145นายศึกษา วงศ์จินดาช่อง 8
358.0RE23030146นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐนสพ.ข่าวสด
359.0RE23030147นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์นสพ.ข่าวสด
360.0RE23030148นายภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์นสพ.เดลินิวส์
361.0RE23030149นายปรมินทร์ เนมินนสพ.ไทยรัฐ
362.0RE23030150นายวสวัตติ์ โอดทวีนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
363.0RE23030152นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนานสพ.ไทยรัฐ
364.0RE23030153นางสาวสิรินาฏ ศิริสุนทรสำนักข่าวไทยพับลิก้า
365.0RE23030154นางสาวสุปราณี คงนิรันดรสุขอาวุโส
366.0RE23030156นายชาติชาย ศิริพัฒน์นสพ.ไทยรัฐ
367.0RE23030157นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัยนสพ.ไทยรัฐ
368.0RE23030158นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์นสพ.ไทยรัฐ
369.0RE23030159นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์นสพ.เดลินิวส์
370.0RE23030160นางสาวอุษา หัสถาดลนสพ.ข่าวสด
371.0RE23030161นางสาวพิริยาพร ปักชาวดีนสพ.ข่าวสด
372.0RE23030163นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตรwww.balancemag.net
373.0RE23030164นางสาวชุติมา นุ่นมันนสพ.มติชน
374.0RE23030165นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
375.0RE23030166นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยนไทยรัฐออนไลน์
376.0RE23040001นายคณพศ เข็มทองวงศ์คมชัดลึก ออนไลน์
377.0RE23040002นายชัย งามเมืองแมนนสพ.ไทยรัฐ
378.0RE23040003นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษรสำนักข่าวเนชั่น/กรุงเทพธุกิจ
379.0RE23040004นางสาวสรัญญา จันทร์สว่างนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
380.0RE23040005นางสาวน.ส.ดารากร วงศ์ประไพนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
381.0RE23040006นางสาวนางสาวลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
382.0RE23040007นายนายเอกรัตน์ สาธุธรรมนสพ.กรุงเทพธุรกิจ