รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2567

วันที่ชำระเงินเลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัด
11/11/2024RE24010001นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
21/11/2024RE24010002นายพีรยุ ดีประเสริฐนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
31/15/2024RE24010003นางอุษา มีชารีนสพ.เดลินิวส์
41/15/2024RE24010004นางยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจ
51/17/2024RE24010005นายโชคชัย บุณยะกลัมพนสพ.มติชน
61/17/2024RE24010006นายธนัชพงศ์ คงสายกรุงเทพธุรกิจ
71/17/2024RE24010007นางสาวปริยา เหล่าวิวัฒน์กรุงเทพธุรกิจ
81/17/2024RE24010008นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำนสพ.เดลินิวส์
91/17/2024RE24010009นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์นสพ.เดลินิวส์
101/17/2024RE24010010นายสุวรรณชาติ เอี่ยมวิไลกุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
111/18/2024RE24010011นายธีรนัย จารุวัสตร์วิสามัญสมาชิก (สำนักข่าวประชาไท)
121/19/2024RE24010012นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมนสพ. บางกอกโพสต์
131/19/2024RE24010013นายกัมพล เสนสอนนสพ. ผู้จัดการ 360
141/19/2024RE24010014นางดาวเรือง วรจินดานสพ.เดลินิวส์
151/22/2024RE24010015นายโยธิน พรหมชัยนสพ.เดลินิวส์
161/22/2024RE24010016นางสาวดวงฤทัย ผ่องใสนสพ.เดลินิวส์
171/22/2024RE24010017นายสันติ เต๊ะเปียนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
181/24/2024RE24010018นางสาวสุธิมา ประดับหินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
191/25/2024RE24010019นางสาวรสพร จิรประณีตนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
201/25/2024RE24010020นางสาวธนิตา อิสรานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
211/25/2024RE24010021นายมนตรี ปิ่นบุตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
221/25/2024RE24010022นางนงนุช เกตุแก้วNews1
231/26/2024RE24010023นางสาวพิมพ์ทิพย์ อำนวยพรรัชต์News1
241/26/2024RE24010024นางสาวพิมพ์อัปสร เกตุพุ่มNews1
251/26/2024RE24010025นายนายวชิร สายจำปานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
261/26/2024RE24010026นางสาวลัดดา ล้อสกุลกานนท์News1
271/29/2024RE24010027นายยงยุทธ ปุงบางกะดี่นสพ.ไทยรัฐ
281/29/2024RE24010028นายเลอพงษ์ หินศรีNews1
291/30/2024RE24010029นายสุรกิจ แก้วมรกตนสพ.ไทยรัฐ
301/30/2024RE24010030นางสาวกมลชนก ใจทำดีนสพ.แนวหน้า
311/31/2024RE24010031นายชาลี นวธราดลสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
321/31/2024RE24010032นางสาวมณีรัตน์ มีนาNews1
331/31/2024RE24010033นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
341/31/2024RE24010034นางสาวตรีฉัฐ วงศาโรจน์นสพ.แนวหน้า
351/31/2024RE24010035นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณนสพ.เดลินิวส์
361/17/2024RE24010038นางสุชาดา รุจิโชคนสพ.มติชน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567