รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2567

ลำดับวันที่ชำระเงินเลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัด
11/11/2024RE24010001นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
21/11/2024RE24010002นายพีรยุ ดีประเสริฐนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
31/15/2024RE24010003นางอุษา มีชารีนสพ.เดลินิวส์
41/15/2024RE24010004นางยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจ
51/17/2024RE24010005นายโชคชัย บุณยะกลัมพนสพ.มติชน
61/17/2024RE24010006นายธนัชพงศ์ คงสายกรุงเทพธุรกิจ
71/17/2024RE24010007นางสาวปริยา เหล่าวิวัฒน์กรุงเทพธุรกิจ
81/17/2024RE24010008นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำนสพ.เดลินิวส์
91/17/2024RE24010009นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์นสพ.เดลินิวส์
101/17/2024RE24010010นายสุวรรณชาติ เอี่ยมวิไลกุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
111/18/2024RE24010011นายธีรนัย จารุวัสตร์วิสามัญสมาชิก (สำนักข่าวประชาไท)
121/19/2024RE24010012นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมนสพ. บางกอกโพสต์
131/19/2024RE24010013นายกัมพล เสนสอนนสพ. ผู้จัดการ 360
141/19/2024RE24010014นางดาวเรือง วรจินดานสพ.เดลินิวส์
151/22/2024RE24010015นายโยธิน พรหมชัยนสพ.เดลินิวส์
161/22/2024RE24010016นางสาวดวงฤทัย ผ่องใสนสพ.เดลินิวส์
171/22/2024RE24010017นายสันติ เต๊ะเปียนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
181/24/2024RE24010018นางสาวสุธิมา ประดับหินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
191/25/2024RE24010019นางสาวรสพร จิรประณีตนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
201/25/2024RE24010020นางสาวธนิตา อิสรานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
211/25/2024RE24010021นายมนตรี ปิ่นบุตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
221/25/2024RE24010022นางนงนุช เทพแก้วNews1
231/26/2024RE24010023นางสาวพิมพ์ทิพย์ อำนวยพรรัชต์News1
241/26/2024RE24010024นางสาวพิมพ์อัปสร เกตุพุ่มNews1
251/26/2024RE24010025นายนายวชิร สายจำปานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
261/26/2024RE24010026นางสาวลัดดา ล้อสกุลกานนท์News1
271/29/2024RE24010027นายยงยุทธ ปุงบางกะดี่นสพ.ไทยรัฐ
281/29/2024RE24010028นายเลอพงษ์ หินศรีNews1
291/30/2024RE24010029นายสุรกิจ แก้วมรกตนสพ.ไทยรัฐ
301/30/2024RE24010030นางสาวกมลชนก ใจทำดีนสพ.แนวหน้า
311/31/2024RE24010031นายชาลี นวธราดลสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
321/31/2024RE24010032นางสาวมณีรัตน์ มีนาNews1
331/31/2024RE24010033นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
341/31/2024RE24010034นางสาวตรีฉัฐ วงศาโรจน์นสพ.แนวหน้า
351/31/2024RE24010035นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณนสพ.เดลินิวส์
361/17/2024RE24010038นางสุชาดา รุจิโชคนสพ.มติชน
371/17/2024RE24010039นางสาวชนิตา งามเหมือนเวบไซต์ ออนไลน์ นิวส์ไทม์
382/1/2024RE24020001นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNews1
392/1/2024RE24020002นายอาคม นีละไพจิตรNews1
402/2/2024RE24020003นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์นสพ.มติชน
412/3/2024RE24020004นางสาวภูษา นิลภูนสพ.เดลินิวส์
422/6/2024RE24020005นางวิมล ทัศนบริบูรณ์นสพ.มติชน
432/7/2024RE24020006นางสาวเบญจมาศ เกกินะนสพ.มติชน
442/6/2024RE24020007นายสุเมธ จันทะวงศ์'นสพ.มติชน
452/7/2024RE24020008นางสาวพรสวรรค์ จรเจริญ'นสพ.แนวหน้า
462/7/2024RE24020009นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุติ'นสพ.สยามรัฐ
472/7/2024RE24020010นายกิตตินันท์ นาคทอง'นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
482/8/2024RE24020011นายกานต์ เหมสมิติ'สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
492/8/2024RE24020012นายชาญวิทย์ ทานกระโทก'นสพ. มติชน
502/8/2024RE24020013นายเอกชัย สายสุวรรณ'นสพ.สยามกีฬา
512/9/2024RE24020014นายสุวัฒนชัย จันคง'News1
522/9/2024RE24020015นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์'เว็บไซต์ HoonSmart.com
532/9/2024RE24020016นางสาววิมุตตา ทอมลิน'เว็บไซต์ HoonSmart.com
542/9/2024RE24020017นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร'เว็บไซต์ HoonSmart.com
552/9/2024RE24020018นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์'เว็บไซต์ HoonSmart.com
562/9/2024RE24020019นางสาวประคองจิต ไชยชนะ'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
572/9/2024RE24020020นางสาวรัตนา ฤทธิ์งาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
582/9/2024RE24020021นายจำรัตน์ พูลทรัพย์'นสพ.มติชน
592/7/2024RE24020023นายจิตปภาส ปริญญากุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
602/11/2024RE24020024นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
612/11/2024RE24020025นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
622/11/2024RE24020026นายสุวิชชา เพียราษฎร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
632/11/2024RE24020027นายปัญจภัทร อังคสุวรรณ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
642/11/2024RE24020028นายพชร สมุทวณิช'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
652/11/2024RE24020029นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
662/11/2024RE24020030นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์'News1
672/11/2024RE24020031นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมือง'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
682/11/2024RE24020032นายรณชาติ บุตรแสนคม'News1
692/11/2024RE24020033นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์'News1
702/11/2024RE24020034นางสาวกรองทอง เศรษฐสุทธิ์'News1
712/12/2024RE24020035นางสุชาดา ปาทาน'วิสามัญสมาชิก(อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
722/12/2024RE24020036นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษา'นสพ.มติชน
732/12/2024RE24020037นายสมชาติ แซ่เอียะ'นสพ. เดลินิวส์
742/12/2024RE24020038นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์'นสพ.มติชน
752/12/2024RE24020039นายกิตติ ไกรฤกษ์'นสพ.มติชน
762/12/2024RE24020040นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์'นสพ.มติชน
772/13/2024RE24020041นางสาวทิพย์สุดา แก้วศรีราชาวงษ์'หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
782/13/2024RE24020042นางสาวธนพร วัฒนสุวกุล'นสพ.เดลินิวส์
792/13/2024RE24020043นายนิติราษฏร์ บุญโย'กรุงเทพธุรกิจ
802/13/2024RE24020044นายณรงค์ จรุงธรรมโชติ'นสพ.เดลินิวส์
812/14/2024RE24020045นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
822/15/2024RE24020046นางสาวลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์'นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
832/16/2024RE24020047นางสาววาทินี ห้วยแสน'นสพ.สยามรัฐ
842/16/2024RE24020048นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนม'นสพ.สยามรัฐ
852/12/2024RE24020049นายมาโนช สาระศาลิน'นสพ.สยามรัฐ
862/16/2024RE24020050นายรังสรรค์ สว่างศรี'นสพ.สยามรัฐ
872/16/2024RE24020051นางสาวศรีสยาม คงแตง'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
882/16/2024RE24020052นางสาวชนิดา สระแก้ว'นสพ.สยามรัฐ
892/16/2024RE24020053นายปรีชา หยั่งทะเล'นสพ.สยามรัฐ
902/18/2024RE24020054นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้ง'นสพ.สยามรัฐ
912/20/2024RE24020055นางสาวเสาวพร ชื่นประภานุสรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
922/20/2024RE24020056นางสาวดารากร วงศ์ประไพ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
932/6/2024RE24020057นางสาวสิดาพร จงสมนึก'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
942/20/2024RE24020058นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรี'นสพ.สยามรัฐ
952/19/2024RE24020059นายณัฐภัทร ดาวเรือง'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
962/21/2024RE24020060นายวัสยศ งามขำ'นสพ.บางกอกโพสต์
972/21/2024RE24020061นายกำพล มหานุกูล'อปท.นิวส์
982/21/2024RE24020062นายชำนาญ ไชยศร'นสพ.ไทยรัฐ
992/21/2024RE24020063นายวัฒนะชัย ยะนินทร'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
1002/21/2024RE24020064นางสาว น.รินี เรืองหนู'นสพ.มติชน
1012/21/2024RE24020065นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด'บ้านเมือง ออนไลน์
1022/21/2024RE24020066นายวรพล เพชรสุทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
1032/18/2024RE24020067นางสาวศิริพร คติกุล'นสพ.สยามรัฐ
1042/16/2024RE24020068นางสาวไพลริน ธรรมุสา'นสพ.สยามรัฐ
1052/22/2024RE24020069นายมงคล บางประภา'นสพ.บางกอกโพสต์
1062/23/2024RE24020070นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์'นสพ.ผู้จัดการรายวัน
1072/23/2024RE24020071นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
1082/23/2024RE24020072นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
1092/23/2024RE24020073นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน'นสพ.มติชน
1102/25/2024RE24020075นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา'นสพ.สยามรัฐ
1112/6/2024RE24020076นางสาวกุลนธี นวลย้อย'นสพ.แนวหน้า
1122/6/2024RE24020077นายจักรฤทธิ์ นาคเสวี'นสพ.แนวหน้า
1132/6/2024RE24020078นางสาวจันดารา อุดมสิน'นสพ.แนวหน้า
1142/6/2024RE24020079นางจันทิมา สุขสมพืช'นสพ.แนวหน้า
1152/6/2024RE24020080นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยม'นสพ.แนวหน้า
1162/6/2024RE24020081นายชัยสิทธิ์ รอดทอง'นสพ.แนวหน้า
1172/6/2024RE24020082นางสาวทิพวิมล จันทาทับ'นสพ.แนวหน้า
1182/6/2024RE24020083นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์'นสพ.แนวหน้า
1192/6/2024RE24020084นางนภาพร แจ่มจันทร์'นสพ.แนวหน้า
1202/6/2024RE24020085นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วง'นสพ.แนวหน้า
1212/6/2024RE24020086นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์'นสพ.แนวหน้า
1222/6/2024RE24020087นายนิติ โมราวรรณ'นสพ.แนวหน้า
1232/6/2024RE24020088นายประพันธ์ สุขทะใจ'นสพ.แนวหน้า
1242/6/2024RE24020089นายประเสริฐ คำพลงาม'นสพ.แนวหน้า
1252/6/2024RE24020090นายปริญญา ช้างเสวก'นสพ.แนวหน้า
1262/6/2024RE24020091นายปรีชา ชัยยาโลม'นสพ.แนวหน้า
1272/6/2024RE24020092นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ'นสพ.แนวหน้า
1282/6/2024RE24020093นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์'นสพ.แนวหน้า
1292/6/2024RE24020094นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์'นสพ.แนวหน้า
1302/6/2024RE24020095นายมนเทียร พานทอง'นสพ.แนวหน้า
1312/6/2024RE24020096นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์'นสพ.แนวหน้า
1322/6/2024RE24020097นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์'นสพ.แนวหน้า
1332/6/2024RE24020098นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์'นสพ.แนวหน้า
1342/6/2024RE24020099นางวาสนา นิภากรพันธ์'นสพ.แนวหน้า
1352/6/2024RE24020100นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่น'นสพ.แนวหน้า
1362/6/2024RE24020101นางสาวสิริพร พานทองถาวร'นสพ.แนวหน้า
1372/6/2024RE24020102นายสุนนต์ คชพันธุ์'นสพ.แนวหน้า
1382/6/2024RE24020103นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์'นสพ.แนวหน้า
1392/6/2024RE24020104นางอรพิน อุตตมางคพงศ์'นสพ.แนวหน้า
1402/6/2024RE24020105นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์'นสพ.แนวหน้า
1412/6/2024RE24020106นายอุทัย เดชแพง'นสพ.แนวหน้า
1422/6/2024RE24020107นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์'แนวหน้า
1432/6/2024RE24020108นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย์'นสพ.แนวหน้า
1442/6/2024RE24020109นางสาวศุภรภัทร ชำนิบรรณการ'นสพ.แนวหน้า
1452/6/2024RE24020110นางสาวกฤษติยา อาภิปุญญากร'หนังสือพิมพ์แนวหน้า
1462/6/2024RE24020111นายชาคริต ธาราเกษม'หนังสือพิมพ์แนวหน้า
1472/6/2024RE24020112นางสาวสุชาดา วันทอง'หนังสือพิมพ์แนวหน้า
1482/6/2024RE24020113นางสาวพัชรพรรณ โอภาสพินิจ'นสพ.แนวหน้า
1492/26/2024RE24020114นางสาวจิราพร จันทร์เรือง'นสพ.มติชน
1502/27/2024RE24020115นายสมชาย หลีเล๊าะ'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1512/27/2024RE24020116นายประเสริฐ ปรีกลาง'บ้านเมืองออนไลน์
1522/27/2024RE24020117นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียม'นสพ.มติชน
1532/27/2024RE24020118นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์'นสพ.ไทยรัฐ
1542/27/2024RE24020119นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
1552/27/2024RE24020120นายอนุชา เจริญโพธิ์'นสพ.บางกอกโพสต์
1562/28/2024RE24020122นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์'บ้านเมืองออนไลน์
1572/28/2024RE24020123นายจิรภัทร เจริญพูล'บ้านเมืองออนไลน์
1582/28/2024RE24020124นางสาวกาญจนา กาญจนทวี'บางกอกโพสต์
1592/29/2024RE24020125นายศุภพล กมลาภิรมย์'นสพ.เดลินิวส์
1602/29/2024RE24020126นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์'นสพ.สยามรัฐ
1612/28/2024RE24020127นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว'เนชั่นทีวี
1622/29/2024RE24020128นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์'นสพ.แนวหน้า
1632/29/2024RE24020129นายกฤษดากร รณยุทธเสนีย์'บ้านเมืองออนไลน์
1642/29/2024RE24020130นางสมจิตต์ อิสระพินิจ'นสพ.ไทยรัฐ
1652/29/2024RE24020131นางยุพิน แสงฉาย'นสพ.ไทยรัฐ
1662/29/2024RE24020132นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียม'นสพ.ไทยรัฐ
1672/29/2024RE24020133นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์'นสพ.ไทยรัฐ
1682/29/2024RE24020134นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตร'นสพ.ไทยรัฐ
1692/29/2024RE24020135นางสาววิภาวรรณ หาญชนะ'นสพ.ไทยรัฐ
1702/28/2024RE24020136นายชุมพล แก้วแจ่ม'นสพ. สยามรัฐ
1712/28/2024RE24020137นายภักดี วีระรัตน์'นสพ.สยามรัฐ
1722/28/2024RE24020138นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์'นสพ.สยามรัฐ
1732/28/2024RE24020139นายพนอ หลิมไทยงาม'นสพ.สยามรัฐ
1742/29/2024RE24020140นายศักดิกร ชื่นบุปผา'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1752/29/2024RE24020141นายปิยวัฒน์ ประดิษฐวงษ์'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1762/29/2024RE24020142นางสาวธรรมสรณ์ รักษาภักดี'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1772/28/2024RE24020143นายวิษณุ นุ่นทอง'สำนักข่าวThe Better
1782/29/2024RE24020144นางสาวลลิดา พิงคะสัน'นสพ.มติชน
1792/29/2024RE24020145นายประชิต ควรพูนผล'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1802/29/2024RE24020146นายพีรวัส พัชราบดี'นสพ.ไทยรัฐ
1812/27/2024RE24020147นางสาวมาริสา ช่อกระถิน'นสพ.เดลินิวส์
1822/29/2024RE24020148นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์'นสพ.เดลินิวส์
1832/28/2024RE24020149นางสาวอัญชลี คงกรุต'นสพ.บางกอกโพสต์
1842/28/2024RE24020150นายชิงชัย รุ่งละโภ'บ้านเมืองออนไลน์
1852/28/2024RE24020151นางณัฐพร รุจิวรรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
1862/29/2024RE24020152นายสำราญ สมพงษ์'บ้านเมืองออนไลน์
1872/29/2024RE24020156นางสาวลำยอง ปกป้อง'นสพ.เดลินิวส์
1882/29/2024RE24020157นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดี'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
1892/28/2024RE24020158นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุลเนชั่น
1902/6/2024RE24020160นางสาวสุคนธ์รัตน์ พลโยธาNews1
1913/1/2024RE24030003นายกิตติพงษ์ ตรีเมฆ'นสพ.สยามรัฐ
1923/1/2024RE24030004นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์'นสพ.สยามรัฐ
1933/1/2024RE24030005นางสาวอรวรรณ เหม็นแหลม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
1943/1/2024RE24030006นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาด'นสพ.เดลินิวส์
1953/1/2024RE24030007นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์ผู้จัดการออนไลน์
1963/1/2024RE24030008นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง'สมาชิกวิสามัญ (โลกวันนี้)
1973/3/2024RE24030009นางสาวศรัญญา บุญธรรม'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
1983/2/2024RE24030010นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา'นสพ.เดลินิวส์
1993/2/2024RE24030011นางสาวนางสาวเชาวลี ชุมขำ'นสพ.เดลินิวส์
2003/2/2024RE24030012นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์'นสพ.เดลินิวส์
2013/2/2024RE24030013นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์'นสพ.เดลินิวส์
2023/3/2024RE24030014นางสาวพรประไพ เสือเขียว'นสพ.เดลินิวส์
2033/3/2024RE24030015นายมณเฑียร อินทะเกตุ'ข่าวออนไลน์ 7 HD
2043/2/2024RE24030016นายชาติชาย สุขสมนึก'สำนักข่าวไทยแทบลอยด์
2053/2/2024RE24030017นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2063/2/2024RE24030018นางสาวเขมมิกา พลายงาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
2073/2/2024RE24030019นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์'สมาชิกวิสามัญ (สื่อมวลชน)
2083/2/2024RE24030020นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง'ฐานเศรษฐกิจ
2093/2/2024RE24030021นายวีรพจน์ อินทรพันธ์'นสพ.ไทยรัฐ
2103/2/2024RE24030022นายไชยรัตน์ ส้มฉุน'นสพ.ไทยรัฐ
2113/2/2024RE24030023นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวี'ช่อง 7 ออนไลน์
2123/2/2024RE24030024นายนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา'นสพ.ไทยรัฐ
2133/2/2024RE24030025นายพิชญะ วงษ์ฟัก'นสพ.ไทยรัฐ
2143/2/2024RE24030026นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ'นสพ.เดลินิวส์
2153/2/2024RE24030027นายวสวัตติ์ โอดทวี'ฐานเศรษฐกิจ
2163/2/2024RE24030028นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่'นสพ.ลานนาโพสต์
2173/2/2024RE24030029นางสาววริษฐา ภักดี'นสพ.ลานนาโพสต์
2183/2/2024RE24030030นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุล'นสพ.ลานนาโพสต์
2193/2/2024RE24030031นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
2203/3/2024RE24030032นางสาวศุภมาศ แก้ววิศิษฐกุล'หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ MGR Online
2213/1/2024RE24030033นางพจนีย์ ยินตัน'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
2223/3/2024RE24030036นายอภิชาติ จันทร์บรรจบ'นสพ.มติชน
2233/3/2024RE24030037นายพงษธร พุกรัดกรุด'นสพ.มติชน
2243/2/2024RE24030038นางสาวศรีสุดา ศิริพรนพคุณ'นสพ.มติชน
2253/4/2024RE24030039นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า'นสพ.ไทยรัฐ
2263/4/2024RE24030040นายอาวุธ มะณีแสง'นสพ.ไทยโพสต์
2273/4/2024RE24030041นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
2283/4/2024RE24030042นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล'นสพ.เดลินิวส์
2293/4/2024RE24030043นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี'นสพ.ไทยรัฐ
2303/4/2024RE24030044นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
2313/4/2024RE24030045นายวุฒิ นนทฤทธิ์'The Better
2323/5/2024RE24030046นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2333/5/2024RE24030047นายกมล ชวาลวิทย์'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2343/5/2024RE24030048นางสาวจิระประภา กุลโชติ'ไทยพับลิก้า
2353/5/2024RE24030049นางสาวสิรินาฏ ศิริสุนทร'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2363/3/2024RE24030050นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์'สมาชิกวิสามัญ อดีตสำนักข่าวเนชั่น
2373/5/2024RE24030051นางสาวมยุรี พัวศิริมิตร'นสพ.ไทยรัฐ
2383/5/2024RE24030052นายอโณทัย ถือวรรณ'นสพ.ไทยรัฐ
2393/5/2024RE24030053นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
2403/6/2024RE24030054นางจิรากร พุ่มพวง'นสพ.ไทยรัฐ
2413/6/2024RE24030055นายวินัย งอกอ่อน'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
2423/6/2024RE24030056นางสาววีณา โดมพนานดร'สำนักข่าวอิศรา
2433/6/2024RE24030057นายศุภพจน์ สุภาคง'นสพ.แนวหน้า
2443/5/2024RE24030058นายอมรศักดิ์ ไม้งาม'นสพ.ไทยรัฐ
2453/6/2024RE24030059นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง'นสพ.ไทยรัฐ
2463/6/2024RE24030060นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์' MGR online
2473/6/2024RE24030061นางสาวณิชชนันทน์ แจ่มดวง'หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
2483/7/2024RE24030062นายไพศาล สงวนพงษ์'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2493/7/2024RE24030063นายศิริอัดทกร จันทร์นุช'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2503/2/2024RE24030064นายต้น คชเดช'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2513/7/2024RE24030065นายสุริยะ คชินทร'www.innolifethailand.com
2523/7/2024RE24030066นางนาตยา คชินทร'www.innolifethailand.com
2533/7/2024RE24030067นายชัชพัชร ทองกรณ์'นสพ. ไทยโพสต์
2543/4/2024RE24030068นายจตุรงค์ ปทุมานนท์'นสพ.มติชน
2553/7/2024RE24030069นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร'นสพ.มติชน
2563/4/2024RE24030070นายชัยยศ สำราญพันธ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
2573/4/2024RE24030071นายสมชาติ นาคหล่อ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
2583/5/2024RE24030072นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2593/5/2024RE24030073นายเกษตร น้อยทิพย์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2603/5/2024RE24030074นายฉลวย เหรียญทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2613/5/2024RE24030075นางสาวณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2623/5/2024RE24030076นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2633/5/2024RE24030077นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2643/5/2024RE24030078นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2653/5/2024RE24030079นางวรรณศิริ วงศ์วานิช'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2663/5/2024RE24030080นางสาววุฒิณี ทับทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2673/5/2024RE24030081นายสมปอง แจ่มเกาะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2683/5/2024RE24030082นางสารภี นำธรรมวงศ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2693/5/2024RE24030083นายสาโรจน์ มณีรัตน์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2703/5/2024RE24030084นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสี'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2713/5/2024RE24030085นางสุวรรณรักษ์ สุขมะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2723/5/2024RE24030086นายอำนาจ ดิสขำ'ประชาชาติธุรกิจ
2733/5/2024RE24030087นางสาวอิศรินทร์ หนูเมือง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2743/7/2024RE24030088นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์'นสพ.เดลินิวส์
2753/8/2024RE24030089นางสาวปุณญาดา มะจิ๊'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
2763/5/2024RE24030090นายวราวุธ คูณสมบัติ'นสพ.เดลินิวส์
2773/2/2024RE24030091นายอานนท์ เสมดำ'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2783/2/2024RE24030092นายสัมพันธ์ วิจิตรแก้ว'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2793/2/2024RE24030093นายเฉลิมพล สุวรรณหงส์'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2803/2/2024RE24030094นายสุชาติ ชุ่มชูจันทร์'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2813/2/2024RE24030095นายเอกสิทธิ์ รำพึง'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2823/2/2024RE24030096นายปัญญพัฒน์ เข็มราช'หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360
2833/2/2024RE24030097นายวีร์ อินทรกระทึก'สำนักข่าวไทยแทบลอยด์
2843/2/2024RE24030098นางสาวสิริวรรณ ลีลาประกอบชัย'สำนักข่าวไทยแทบลอยด์
2853/2/2024RE24030099นายภานุวัฒน์ นาคพญา'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2863/2/2024RE24030100นายพรชัย ขุนไกร'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2873/2/2024RE24030101นายประภัทร เจริญลาภ'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2883/2/2024RE24030102นายกรวิก อุนะพำนัก'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
2893/2/2024RE24030103นายพริสม์ จิตเป็นธม'สำนักข่าว Today
2903/4/2024RE24030104นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่น'นสพ.เดลินิวส์
2913/2/2024RE24030105นายคัชฑาพงศ์ ลีลาพงศ์ฤทธิ์'เนชั่นทีวี
2923/2/2024RE24030106นายสรวิชญ์ บุญจันทร์คง'ไทยรัฐออนไลน์
2933/2/2024RE24030107นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ'BrickinfoTV.com
2943/2/2024RE24030108นางสาวเลิศวิไล จิตรเจริญพร'BrickinfoTV.com
2953/2/2024RE24030109นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์'เนชั่น
2963/2/2024 RE24030110นายธนพล บางยี่ขันThe Active ThaiPBS
2973/1/2024RE24030112นายผาณิต นิลนคร'นสพ.เดลินิวส์
2983/1/2024RE24030113นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธ'นสพ.เดลินิวส์
2993/1/2024RE24030114นายนพปฎล รัตนพันธ์'นสพ.เดสินิวส์
3003/11/2024RE24030115นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณ'นสพ.ไทยรัฐ
3013/9/2024RE24030116นายสุรัตน์ อัตตะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3023/9/2024RE24030117นายสันติ ปุงบางกะดี่'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
3033/10/2024RE24030118นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3043/10/2024RE24030119นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้ว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3053/10/2024RE24030120นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3063/10/2024RE24030121นางสาวนวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3073/10/2024RE24030122นางสาวนันทนีย์ นราภินนท์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3083/11/2024RE24030123นางสาวสุจิต เมืองสุขHOWE (อดีต นสพ.มติชน)
3093/11/2024RE24030124นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3103/11/2024RE24030125นางสาวณรนารถ บุญเย็น'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3113/12/2024RE24030126นายนพดล ศรีทวีกาศ'SMM PLUS
3123/12/2024RE24030127นางธนพชรพิชญ์ ศุภเกียรติกมล'ช่องวัน 31
3133/12/2024RE24030128นายภานุมาศ สงวนวงษ์'Thai News Pix
3143/12/2024RE24030129นางสาวสมแข ปัญจวงค์'นิตยสารคอหุ้น
3153/12/2024RE24030130นางสาวจิรวรรณ โรจนพรทิพย์'นสพ.มติชน
3163/13/2024RE24030131นางสาวมาลีรัตน์ เพชรสร้าง'นสพ.ไทยรัฐ
3173/13/2024RE24030132นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3183/13/2024RE24030133นางสาววรันธร รุ่งเลิศ'นสพ.ไทยรัฐ
3193/13/2024RE24030134นางสาวบังอร ธงทอง'นสพ.ไทยรัฐ
3203/13/2024RE24030135นายศมทัตต์ ไรแสง'สยามกีฬา
3213/13/2024RE24030136นางสาวศศิธร แย้มศิลา'นสพ.ไทยรัฐ
3223/13/2024RE24030137นายเสด็จ บุนนาค'สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
3233/14/2024RE24030138นางสาวศะศิมา ใจชุ่ม'นสพ.เดลินิวส์
3243/17/2024RE24030139นายณัฏฐ์ แก้วปัด'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3253/18/2024RE24030140นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขร'สถาบันอิศรา
3263/18/2024RE24030141ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทพร ทาวาระ'ข่าวออนไลน์ NBT
3273/18/2024RE24030142ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
3283/18/2024RE24030143นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียว'นสพ.ไทยรัฐ
3293/18/2024RE24030144นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย'นสพ.ไทยรัฐ
3303/18/2024RE24030145นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์'นสพ.ไทยรัฐ
3313/18/2024RE24030146นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจ'นสพ.ไทยรัฐ
3323/18/2024RE24030147นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์'นสพ. ไทยรัฐ
3333/17/2024RE24030148นายอภินันท์ บัวหภักดี'อ.ส.ท.
3343/17/2024RE24030149นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ'สถานีวิทยุ FM 91.5 MHz
3353/19/2024RE24030150นายไพรัช มิ่งขวัญ'นสพ. เดลินิวส์
3363/19/2024RE24030151นายปิยะนันท์ ขุนทอง'กรุงเทพธุรกิจ
3373/20/2024RE24030152นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดี'กรุงเทพธุรกิจ
3383/21/2024RE24030153นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปี'นสพ.ไทยรัฐ
3393/21/2024RE24030154นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์'นสพ.ไทยรัฐ
3403/21/2024RE24030155นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย'นสพ.ไทยรัฐ
3413/21/2024RE24030156นายเกรียงไกร ภู่ระย้า'นสพ.ไทยรัฐ
3423/21/2024RE24030157นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ'นสพ.ไทยรัฐ
3433/21/2024RE24030158นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์'นสพ.ไทยรัฐ
3443/21/2024RE24030159นายวิชาตรี ทับดวง'นสพ.ไทยรัฐ
3453/22/2024RE24030160นางสาววรางคณา สุขม่วง'นสพ.ไทยรัฐ
3463/22/2024RE24030162นายเอกราช สัตตะบุรุษ'นสพ.บางกอกโพสต์
3473/22/2024RE24030163นายศึกษา วงศ์จินดา'ช่อง 7
3483/22/2024RE24030164นางวรรณี ห่อวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
3493/23/2024RE24030165นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวร'นสพ.ไทยรัฐ
3503/23/2024RE24030166นางสาวสวิชญา ชมพูพัชร'ข่าวสดออนไลน์
3513/23/2024RE24030167นายสมชาย รุณวิจิตร'หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
3523/24/2024RE24030168นางสาวรัตนกมล วงศ์เครือศร'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
3533/24/2024RE24030169นายอำนาจ เกิดเทพ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3543/25/2024RE24030171นายปรัชวิน บุญชุบ'ข่าวสด
3553/25/2024RE24030172นายณัฐพล ศรีภิรมย์'นสพ.สยามรัฐ
3563/26/2024RE24030173นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์'นสพ.ไทยรัฐ
3573/26/2024RE24030174นางสาวณิฌา ฐิติชีวิน'วิสามัญสมาชิก (อดีตนสพ.เดลินิวส์)
3583/26/2024RE24030175นายภมร มานะพรชัย'นสพ.เดลินิวส์
3593/26/2024RE24030176นางสาวธนิดา สนธิพิจิตร'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
3603/26/2024RE24030177นายเดชาธร แสงศัพท์'นสพ.เดลินิวส์
3613/26/2024RE24030178นายสืบพงษ์ อุณรัตน์'นสพ.เดลินิวส์
3623/26/2024RE24030179นางนิตยา นัดทะยาย'บางกอกโพสต์
3633/28/2024RE24030180นางสาวชุติมา นุ่นมัน'นสพ.มติชน
3643/28/2024RE24030181นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ'The Key News
3653/28/2024RE24030182นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์'The Key News
3663/26/2024RE24030183นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์'วิสามัญ
3673/27/2024RE24030184นางสาวสรัญญา จันทร์สว่าง'กรุงเทพธุรกิจ
3683/27/2024RE24030185นายวิชัย สอนเรือง'นสพ.สยามรัฐ
3693/28/2024RE24030186นายสมจิตร ปริปุนะ'NEWS1
3703/28/2024RE24030187นายชาย ปถะคามินทร์'สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
3713/28/2024RE24030188นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร'www.balancemag.net
3723/28/2024RE24030189นายนิรันดร์ เยาวภาว์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3733/28/2024RE24030190นางสาวพิชชภา วงศ์ผาสุกสถาพร'สำนักข่าวอิศรา
3743/29/2024RE24030191นายธีรศักดิ์ จันทร์มณี'News1
3753/29/2024RE24030192นายอลันณ์ พิชิตวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
3763/29/2024RE24030193นายบัญชา นันทวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
3773/28/2024RE24030194นางสาวจุฑารัตน์ เหลือศรีพงศ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3783/30/2024RE24030195นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน'ไทยรัฐออนไลน์
3793/27/2024RE24030196นายวิชัย เสาร์หิรัญเมธี'นสพ.มติชน
3803/25/2024RE24030197นายสุระ ปานทโชติ' News1
3813/29/2024RE24030198นางสาวกมลชนก คงจันทร์' News1
3823/27/2024RE24030200นายนิพนธ์ วิรยศิริ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3833/13/2024RE24030202นุเทพ สารภิรมย์ข่าวสด
3844/2/2024RE24040001นายสุพจน์ ศิลปงาม'นสพ.ไทยรัฐ
3854/1/2024RE24040002นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล'นสพ.เดลินิวส์
3864/2/2024RE24040003นายอภิชิต จินากุล'วิสามัญสมาชิก (อดีต นสพ.บางกอกโพสต์)
3874/3/2024RE24040004นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศล'Mono29
3884/4/2024RE24040005นางสาวแพรพิมพ์ อิศรพันธ์'นสพ.มติชน
3894/5/2024RE24040006นายเกรียงไกร บัวศรี'นสพ.เดลินิวส์
3904/5/2024RE24040007นายจีระวัฒน์ สุขานนท์'หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
3914/5/2024RE24040008นายไพศาล ชัยเพชร'นสพ.เดลินิวส์
3924/1/2024RE24040009นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย'นสพ.แนวหน้า
3934/10/2024RE24040010นายสุภพงษ์ เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์
3944/7/2024RE24040011นายสัจภูมิ ละออว่างสังกัด-อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
3954/19/2024RE24040012นางสาวณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3964/24/2024RE24040016จุฑามาศ มิ่งแก้ว'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
3974/24/2024RE24040017สุดารัตน์ ศรีปานะ'กรุงเทพธุรกิจ
3984/24/2024RE24040018อนงค์ จันทร'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
3994/24/2024RE24040019ปานใจ ปิ่นจินดา'กรุงเทพธุรกิจ
4004/24/2024RE24040020นายธีรฉัตร วีณิน'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
4014/24/2024RE24040021นางสาวชลธิชา สมาน'กรุงเทพธุรกิจ
4024/24/2024RE24040022ภานุพงศ์ วัฒนเสรีกุล'กรุงเทพธุรกิจ
4034/24/2024RE24040023ณฤดี จินตวิโรจน์'กรุงเทพธุรกิจ
4044/24/2024RE24040024นายพลเทพ สารภิรมย์'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
4054/24/2024RE24040025นางอมรวดี บุญเสริม'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
4064/24/2024RE24040026นางสาวกรกช พิพัฒน์มโนมัย'กรุงเทพธุรกิจ
4074/24/2024RE24040027นางสาววรุณรัตน์ คัทมาตย์'กรุงเทพธุรกิจ
4084/24/2024RE24040028จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
4094/24/2024RE24040029นภัสนันท์ กมลอนันต์กรณ์'หนังสือพิมพ์ข่าวสด
4104/24/2024RE24040030จุติมา ศิลปภักดี'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
4114/24/2024RE24040031นายพูลผล แพทอง'Mission Thailand
4124/24/2024RE24040032ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์หนังสือพิมพ์มติชน
4135/20/2024RE24050001นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์นิตยสารคอหุ้น
4145/3/2024RE24050002นายสุพัต ทีปะลา'หนังสือพิมพ์มติชน
4155/2/2024RE24050003นายสุรเชษฐ์ ศิลานนท์หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
4165/17/2024RE24050004นายจรัญ ชุ่มเงินสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
4175/17/2024RE24050006นายณัฐพงษ์ บุณยพรหม'ข่าวสดออนไลน์
4185/27/2024RE24050007นายยุทธนา บุตรโต'ไทยรัฐทีวี
4195/30/2024RE24050008นางสาววิชชุลดา ภักดีสุวรรณ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
4205/30/2024RE24050009นางสาววิภาพร จิตสมบูรณ์'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
4215/30/2024RE24050010นายศักดา เสมอภพ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
42231/5/24RE24050012นางสาวอัญชลี จิตติวิชกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
4231/6/24RE24060001นายเสนาะ สุขเจริญสำนักข่าวอิศรา
4244/6/24RE24060002นายศิริชัย ธนเบญจพลนสพ.มติชน
4256/6/24RE24060003นางจินดา เมฆวัฒนาเลิศนสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567