รายชื่อสมาชิกที่ต้องมาแสดงตัวในที่ประชุม

ปีที่ลำดับหน้านามชื่อ-นามสกุลสังกัดแสดงตัวหมายเหตุ
สามัญสมาชิก ประเภท หนังสือพิมพ์และออนไลน์
25651นายวุฒิ นนทฤทธิ์ The Batter (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25652นายสมศักดิ์ ศรีชุ่มคมชัดลึกออนไลน์ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25653นางสาวทิพย์สุดา แก้วศรีราวงษ์ ไทยโพสต์ออนไลน์ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25654นางสาวณิชชนันทน์ แจ่มดวง ฐานเศรษฐกิจ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25655นางสาวพิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพรสำนักข่าวอิศรา (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25656นางสาวปริยา เหล่าวิวัฒน์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25657นายนิติราษฏร์ บุญโยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25668นางสาวสุจิตรา ธนะเศวตรหนังสือพิมพ์ข่าวสด (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
25659นายนที คงสุข หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256510นายต้น คชเดชหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256511นายศิริอัดทกร จันทร์นุชหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256512นายทวีศักดิ์ อภิธานจรรยากุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256513นายไพศาล สงวนพงษ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256514นายพรชัย ขุนไกรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256515นายสันติ ปุงบางกระดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256516นายกิตติศักดิ์ ฤทธิพันธ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256517นายสุวรรณชาติ เอี่ยมวิไลกุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256518นายยงยุทธ ปุงบางกระดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256519นายปรมินทร์ เนมินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256520นายสมชาย รุณวิจิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256521นายพงศ์พันธ์ สุขสำราญหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256622นางสาวตรีฉัฐ วงศาโรจน์หนังสือพิมพ์แนวหน้า (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256623นางสาวกฤษติยา อาภิปุญญากรหนังสือพิมพ์แนวหน้า (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256624นางสาวกมลชนก ใจทำดีหนังสือพิมพ์แนวหน้า (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256625นายชาคริต ธาราเกษมหนังสือพิมพ์แนวหน้า (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256626นางสาวสุชาดา วันทองหนังสือพิมพ์แนวหน้า (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256627นางสาวธัญญา บวชดอนหนังสือพิมพ์มติชน (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256628นางสาวศรีสุดา ศิริพรนพคุณหนังสือพิมพ์มติชน (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256629นางสาวศิริภา บุญเถื่อนหนังสือพิมพ์มติชน (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256530นายเอกชัย สายสุวรรณ หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256531นายธวัชชัย ศรีพูล หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256632นางสาวสิดาพร จงสมนึกหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256633นายสมชาย หลีเล๊าะหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256634นายศักดิกร ชื่นบุปผาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256635นางสาวศรีสยาม คงแตงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256636นางสาวยุวดี สุวรรณ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256637นายปิยวัฒน์ ประดิษฐวงษ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256638นางพจนีย์ ยินตันหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256639นางสาวธรรมสรณ์ รักษาภักดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256640นายณัฐภัทร ดาวเรืองหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256641นายกรวิก อุนะพำพักหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
วิสามัญสมาชิก ประเภท วิทยุโทรทัศน์
256542นายเลอพงษ์ หินศรี News1 (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256543นายสุวัฒชัย จันคง News1 (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256544นายอาคม นีละไพจิตร News1 (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256545นายคัชฑาพงศ์ ลีลาพงศ์ฤทธิ์ TNN ช่อง16 (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256546นายธิติพศ เจริญสุข ไทยรัฐทีวี (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256547นายจารุวัฒน์ ทัศนาจิตต์ ไทยรัฐทีวี (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)
256648นางสาวปฐมพร มาลีถาวรสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา (รอแสดงตัว ปี 2566-2567)