ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย Google News Initiative”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย Google News Initiative”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย Google News Initiative” ซึ่งจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Meeting A ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดงวินเทจ)ประกอบด้วย ดังนี้

1.กนกอร กิตติมาส                                 2. กานต์บดี งามจิตร

3.ขนิษฐา สุโกมล                           4.จตุรงค์ แสงโชติกุล

5.ชนากานต์ อาทรประชาชิต              6.ชนิตา งามเหมือน

7.ณัฐชา บุญเมือง                           8.ณัทธนา รางวัลหลาย

9.ดารินทร์ หอวัฒนกุล                     10.เทียมใจ ทองเมือง

11.ธนธร จิรรุจิเรข                          12.ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ

13.นิวัฒน์ จิตรพรหม                      14.ปรมัตถ์ กังสดาลอำไพ ณ ระนอง

15.ปุณณาภา เตียนไธสง                   16.พรทิพย์ สุวรรณทิชากร

17.พรรณรวี พิศาภาคย์                    18.พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล

19.ภูริช จันทเลิศลักษณ์                   20.รสวรรณภัทชก์ หงษ์สุวรรณ

21.ระพีร์ ปิยจันทร์                         22.วารุณี ธราดล

23.สิทธิโชติ สุภาวรรณ์                    24.สิริพร พานทองถาวร

25.เหมือนฝัน คงศรี