ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง     ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน   เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

..........................๒. งบดุลประจำปี 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565  รับรองงบดุลประจำปี 2565  ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566เวลา 10.30 น. ณ  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความกรุณาศึกษางบดุลสมาคมฯ มาล่วงหน้า กรณีที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ที่ tjareporter@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

.

.

รายชื่อสมาชิกที่ต้องมารายงานตัวในที่ประชุม