สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

๑)กรอกแบบฟอร์มใบสมัครหลังจากนั้นจะมีอีเมล์จากสมาคมส่ง เอกสารใบสมัครพร้อมรายละเอียดที่กรอกไปให้

๒) ให้ผู้สมัครสมาชิกปริ้นใบสมัครดังกล่าว แล้วเซ็นต์ใบสมัครให้ครบ ชื่อผู้สมัคร บรรณาธิการรับรอง และสมาชิกสมามัญรับรอง 2 คน แล้วแนบหลักฐาน (เอกสารประกอบการสมัคร) ให้ครบถ้วน ส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ(ถ่ายรูปส่งมาทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com) หรือส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 แผ่น

กรณีผู้สมัครสังกัดสื่อออนไลน์จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1.ที่ตั้งของสำนักงาน           2. ชื่อผู้บริหาร

3.ชื่อผู้ลงทะเบียนเวบไซต์     4. ชื่อผู้รับผิดขอบทางเทคนิคของเวบไซต์

https://www.tja.or.th/wp-content/uploads/2021/01/2021_Jun_08_member_2-02-scaled.jpg

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #ThaiJournalistsAsso