I-11-1-22_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในหลักสูตรสื่อสารมวลชน

รหัส I-11-1-22 ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ […]

I-11-1-21_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550

รหัส I-11-1-21 ชื่อเรื่อง_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เ […]

I-11-1-19_การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม

รหัส  I-11-1-19 ชื่อเรื่อง_การบริหารจัดการความขัดแย้งสา […]

1 2 3 4 5