I-11-1-16_สารนิพนธ์ บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทยต่อการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาโครงอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย

รหัส I-11-1-16 ชื่อเรื่อง_สารนิพนธ์ บทบาทของสมาคมนักข่า […]

I-11-1-14_การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจผ่านรายการวิทยุ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี วิกฤตการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัส   I-11-1-14 ชื่อเรื่อง _การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจ […]

1 2 3 4 5