I-11-1-18_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

รหัส  I-11-1-18

ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

เจ้าของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีพิมพ์ พศ. 2553