องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300  โทร. 02-668-9422  โทรสาร 02-668-7505
โลโก้ ชื่อองค์กร เว็บไซด์ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Thai Journalists Association – TJA www.tja.or.th email : tjareporter@gmail.com 02-668-9422 02-668-7505
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ The National Press Council of Thailand www.presscouncil.or.th email : info@presscouncil.or.th 02-668-9900/02-243-5697 02-243-5697
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Confederation of Thai Journalists – CTJ www.ctj.in.th email : ctj2523@gmail.com 02-668-9422 02-668-7505
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย The News Broadcasting Council of Thailand-NBCT www.newsbroadcastingcouncil.or.th 02-243-8479 02-243-8489
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย Thai Broadcast Journalists Association – TBJA www.thaibja.org email : info@thaibja.org 02-243-8479 02-243-8489
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม Thai Society of Environmental Journalists – ThaiSEJ http://www.greennewstv.com/ email : thaisej@yahoo.com 02-243-8739 02-668-7740
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Press Club- ITPC www.itpc.or.th email : itpcpress@gmail.com 02-243-8988 02-243-9108
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย Isra Institute, Thai Press Development Foundation www.isra.or.th 0-2241-3905 0-2241-3906
สำนักข่าว  สถาบันอิศรา Isra News Center, Isra Institute www.isranews.org 0-2241-3160 0-2241-3161