รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกปี 2559 สำหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่มีบันทึกข้อตกลงกับสมาคม

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกปี 2559 สำหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่มีบันทึกข้อตกลงกับสมาคม

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล  ( ปี 2559 ) สังกัด ใบเสร็จ ปี 2559
1 กนก ศิริกาญจน์ เอกภาพโพสต์ 028/1376
2 กนกลักษณ์  ธนรักษ์กิตติโชติ ทีวี. ช่อง 7 031/1533
3 กนกวรรณ  จันทเขต เจ้าหน้าที่ประสานงาน 0
4 กมล  ชวาลวิทย์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า 033/1602
5 กมลชนก  จันทร์กลัด พนักงานสมาคมฯ 0
6 กมลทิพย์  สอาดนัก วิสามัญ 027/1304
7 กรชนก  เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ 026/1280
8 กรชนก  รักษาเสรี อีคอนนิวส์ 027/1319
9 กรรณิกา  ใจจำนงค์ คมชัดลึก 020/0969
10 กรรณิกา  เพชรแก้ว สำนักข่าว Asia  Calling ( จ.เชียงใหม่) 020/0951
11 กรรณิกา  วิริยะกุล ไทยโพสต์ 030/1475
12 กรวรรณ  สุขจันทร์ ASTVผู้จัดการ 021/1008
13 กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์ (จ.ส.ต..หญิง) วิสามัญ 027/1324
14 กฤษณา  ไพฑูรย์ ประชาชาติธุรกิจ 020/0993
15 กฤษดา  พันธ์สุ สยามรัฐ 024/1151
16 กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง 028/1387
17 กวี  จงกิจถาวร วิสามัญ อาวุโส
18 กอบแก้ว  แผนสท้าน คมชัดลึก 027/1307
19 กัญณัฎฐ   บุตรดี เดลินิวส์ 029/1430
20 กัมพล   เสนสอน ASTVผู้จัดการ 021/1009
21 กัลยาณ์  ธรรมปรีชาไว ASTVผู้จัดการ 021/1010
22 กาญจน์วดี  โชควิทยานุกูล สยามรัฐ 024/1152
23 กาญจนา  บุนปาน มติชน 025/1201
24 กานต์  เหมสมิติ  (ว่าที่ ร.ต.) ไทยรัฐ 030/1470
25 กิตติ  ไกรฤกษ์ มติชน 025/1202
26 กิตตินันท์  นาคทอง ASTVผู้จัดการ 028/1353
27 กิตติพงษ์  ตรีเมฆ สยามรัฐ 025/1247
28 กุลนธี  นวลย้อย แนวหน้า 023/1101
29 กุลนารี  เหล่าวานิช ASTVผู้จัดการ 021/1011
30 เกริก  เขมะบุลกุล เดลินิวส์ 029/1402
31 เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน 025/1203
32 เกรียงไกร  บัวศรี เดลินิวส์ 031/1540
33 เกรียงไกร  ภู่ระย้า ไทยรัฐ 026/1275
34 เกรียงไกร  โลหะจรูญ อีคอนนิวส์ 029/1415
35 เกรียงศักดิ์  เยี่ยงศุภพานนทร์ ASTVผู้จัดการ 021/1012
36 เกษตร  น้อยทิพย์ ประชาชาติธุรกิจ 020/0994
37 เกษมณี  นันทรัตนพงษ์ มติชน 025/1204
38 เกียรติก้อง  ทองเรือง ASTVผู้จัดการ 021/1013
39 โกศล  นาคาชล วิสามัญ 2559 อาวุโส
40 ไกรเลิศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา เดลินิวส์ 029/1435
41 ไกรวุฒิ   ลำดวนหอม วิสามัญ 033/1637
42 ขนิษฐา  สุโกมล พนักงานสมาคมฯ 0
43 ขรรค์ชัย  บุนปาน มติชน ตลอดชีพ
44 ขุนทอง  ลอเสรีวานิช ASTVผู้จัดการ 021/1014
45 เขมชาติ  ชวนะธิต ASTVผู้จัดการ 021/1015
46 เขมิกา  พลายงาม ASTVผู้จัดการ 021/1016
47 คณาภพ  ทองมั่ง วิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ 031/1512
48 คทา  ประทุมธารารัตน์ ASTVผู้จัดการ 021/1017
49 คเนศ  จิรัษฐิติพงศ์ แนวหน้า 023/1102
50 คมน์  เครือวัลย์ สถานีโทรทัศน์  ช่อง 3 033/1631
51 คำนูณ  สิทธิสมาน ASTVผู้จัดการ อาวุโส
52 จตุพร  เอี่ยมสอาด เดลินิวส์ 029/1403
53 จตุรงค์  ปทุมานนท์ มติชน 028/1364
54 จรรยารักษ์   วิโรจน์สกุล วิสามัญ 032/1558
55 จรัญ  ยั่งยืน ประชาชาติธุรกิจ 020/0997
56 จรัลนัดดา  จรูญโรจน์    ม.ล. โลกวันนี้รายวัน 022/1096
57 จรินทร์  นุชนิศากร ASTVผู้จัดการ 021/1019
58 จรินทร์  ศรีเหรา พนักงานสมาคมฯ 0
59 จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก 020/0970
60 จเร  ขำอรุณ แนวหน้า 023/1103
61 จเร  รัตนราตรี วิสามัญ อาวุโส
62 จักร์กฤษ   เพิ่มพูล ลานนาโพสต์ (ลำปาง) 030/1454
63 จักรพันธ์  วงศ์สลับสี เดลินิวส์ อาวุโส
64 จักรฤทธิ์  นาคเสวี แนวหน้า 023/1104
65 จันดารา  อุดมสิน แนวหน้า 023/1105
66 จันทนา  เชียงทอง ไทยรัฐ 028/1357
67 จันทร์จิรา  พงษ์ราย เนชั่นบอรดแคส วเนชั่นทีวี 025/1246
68 จันทร์ทิพย์  เทศรงค์ทอง วิสามัญ 030/1472
69 จันทร์แรม  สัมพันธ์วิวัฒน์ สำนักข่าวไทย 029/1411
70 จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์ 029/1404
71 จันทิมา  ตันตราภรณ์ ASTVผู้จัดการ 021/1020
72 จันทิมา  สุขสมพืช แนวหน้า 032/1551
73 จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทยรายวัน 031/1546
74 จารุพันธ์  จิระรัชนิรมย์ โพสต์ทูเดย์ 020/0955
75 จารุวัตร  มารวิชัย ไทยรัฐ 026/1268
76 จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน 025/1206
77 จิตตนาถ  ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ 021/1021
78 จิตปภาส  ปริญญากุล ASTVผู้จัดการ 021/1022
79 จิตวดี  เพ็งมาก เดลินิวส์ 029/1405
80 จินตนา  จันทร์ไพบูลย์ สยามรัฐ 025/1248
81 จินตนา  ปัญญาอาวุธ เดอะเนชั่น 020/0980
82 จิรพร  สิงควะนิช วิสามัญ อาวุโส
83 จิรพรรณ  บุญหนุน เดอะเนชั่น 020/0981
84 จิรวรรณ  โรจนพรทิพย์ ประชาชาติธุรกิจ 020/0998
85 จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ 026/1261
86 จิระชัย  ธนะโสภณ บ้านเมือง อาวุโส
87 จิระพงศ์  เต็มเปี่ยม แนวหน้า 023/1106
88 จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ 028/1385
89 จิราพร  เพิ่มลาภ สยามรัฐ 024/1153
90 จิราวัฒน์  จารุพันธ์ เดลินิวส์ 029/1440
91 จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง สำนักข่าวเนชั่น 029/1420
92 จีระ  กลิ่นหอม แนวหน้า 033/1645
93 จุฑานันทน์  บุญทราหาญ เดลินิวส์ 029/1443
94 จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ ASTVผู้จัดการ 021/1023
95 จุฬารัตน์  แสงปัสสา เดอะเนชั่น 020/0982
96 เจตนา  จนิษฐ มติชน 025/1207
97 เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ 024/1154
98 เจษฎา  จันทรรักษ์ เนชัน 032/1561
99 เจษฎา  เหมือนวงศ์ มติชน 027/1305
100 ฉลวย  เหรียญทอง ประชาชาติธุรกิจ 020/0999
101 ฉลาด   จันทร์เดช มติชน อาวุโส
102 ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ โพสต์ทูเดย์ 020/0956
103 ชญาณิน  สรวงท่าไม้ ASTVผู้จัดการ 021/1024
104 ชญานิษฐ   คงเดชศักดา เดลินิวส์ 033/1603
105 ชนะ  ผาสุกสกุล ASTVผู้จัดการ 021/1025
106 ชนิดา  ศรีปัญญา สถานีวิทยุแห่งประเทศไ/ทย 033/1613
107 ชนิดา  สระแก้ว สยามรัฐ 024/1155
108 ชยันต์  คำทวี บ้านเมือง 031/1549
109 ชลิต  กิติญาณทรัพย์ ประชาชาติธุรกิจ 020/1000
110 ชวกิจ  หันประดิษฐ ประชาชาติธุรกิจ 026/1282
111 ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐ 024/1184
112 ช้องมาศ  พุ่มสวัสดิ์ เดลินิวส์ 029/1437
113 ช่อทิพย์  คลี่แก้ว ASTVผู้จัดการ 021/1026
114 ชัชพัชร  ทองกรณ์ บ้านเมือง 020/0952
115 ชัยพงษ์   ชัยพงษ์ชิระพจน์ คมชัดลึก 020/0971
116 ชัยยศ  สำราญพันธ์ ASTVผู้จัดการ 021/1027
117 ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม โพสต์ทูเดย์ 020/0957
118 ชัยวัฒน์  อยู่น้อย บ้านเมือง อาวุโส
119 ชัยสิทธิ์  รอดทอง แนวหน้า 023/1107
120 ชาญชัย  สงวนวงศ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1514 อาวุโส
121 ชาญชัย  หลำสำเริง วิสามัญ 027/1345
122 ชาญวิทย์  ทานกระโทก มติชน 025/1208
123 ชาติชาย   ศิริพัฒน์ ไทยรัฐ 026/1255
124 ชานัญ  ถือนิล ประชาชาติธุรกิจ 026/1283
125 ชาย  ปถะคามินทร์ เดลินิวส์ 031/1545
126 ชายชาตรี   ลิ้มจรูญ ไทยนิวส์ 028/1378
127 ชาลินี  แก้วคงคา มติชน 025/1209
128 ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง 028/1395
129 ชิษณุชา  เรืองศิริ ฐานเศรษฐกิจ 033/1643
130 ชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์ โพสต์ทูเดย์ 020/0958
131 ชุติมา  นิ่มสุวรรณสิน เดลินิวส์ อาวุโส
132 ชุติมา  นุ่นมัน มติชน 025/1210
133 ชุลีพร  แฟ้มคลองขอม คมชัดลึก 020/0972
134 ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ 025/1249
135 เชาวลี  ชุมขำ เดลินิวส์ 029/1422
136 โชคชัย  บุญยะกลัมพะ มติชน 025/1211
137 ไชยชม  ฟูสินไพบูลย์ วิสามัญ อาวุโส
138 ไชยรัตน์  ส้มฉุน ไทยรัฐ 026/1256
139 ญาณาธิป  พึ่งแย้ม วิสามัญ อาวุโส
140 ฐปนี  แก้วแดง ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1515
141 ฐานวัฒน์  วรประสิทธิ์ชัย ไทยรัฐ 026/1274
142 ฐานิศร์  สมิตานนท์ วิสามัญ อาวุโส
143 ฐานิส  สุดโต NMG 029/1409
144 ฐิติวรรณ  ไสวแสนยากร ไทยรัฐ 026/1271
145 ณ รนารถ  บุญเย็น ASTVผู้จัดการ 021/1028
146 ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์ 029/1406
147 ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ 026/1259
148 ณัฎฐ์  แก้วปัด ASTVผู้จัดการ 028/1351
149 ณัฎฐาภรณ์  จารภัทร์ ASTVผู้จัดการ 021/1029
150 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง บรรณาธิการข่าวนโยบาย 0
151 ณัฏฐ์พิชญ์  วงษ์สง่า ประชาชาติธุรกิจ 026/1284
152 ณัฐฉัฎฐ  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง 028/1396
153 ณัฐพงค์  พยุงศักดิ์สกุล แนวหน้า 023/1108
154 ณัฐพร  รุจิวรรณ์ บ้านเมือง 028/1390
155 ณัฐพร  วีระนันท์ ผู้สื่อข่าว 0
156 ณัฐพล  ศรีภิรมย์ สยามรัฐ 024/1156
157 ณัฐยา  มหาเทียน ไทยรัฐ 024/1200
158 ณัฐยาน์   หาญกล้า ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1516
159 ณัษฐพร  อินทร์คง สยามรัฐ 024/1157
160 ณิฌา  ฐิติชีวิน วิสามัญ 2559 024/1176
161 ดนฤดี  วงษ์เคี่ยม เดลินิวส์ 029/1439
162 ดรงค์  ฤทธิปัญญา ASTVผู้จัดการ 021/1030
163 ดรุณี  ไทยกมล แนวหน้า อาวุโส
164 ดวงใจ  ยงยิ่งเชาว์ วิสามัญ 033/1633
165 ดวงพร  ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ 021/1031
166 ดวงฤทัย  ผ่องใส เดลินิวส์ 029/1407
167 ดารากร  วงศ์ประไพ กรุงเทพธุรกิจ 033/1605
168 ดารินทร์  หอวัฒนกุล ไทยรัฐ ทีวี 028/1375
169 ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์ 029/1428
170 ดำฤทธิ์   วิริยะกุล ไทยรัฐ 030/1476
171 ดิษนีย์  นาคเจริญ ประชาชาติธุรกิจ 026/1285
172 เดชา  ชนะโชติ ไทยรัฐ อาวุโส
173 เดชาธร  แสงศัพท์ เดลินิวส์ 033/1617
174 เดือนเพ็ญ อภิวัฒน์วรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน 0
175 ตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์ ASTVผู้จัดการ อาวุโส
176 ไตรเทพ  ไกรงู คมชัดลึก 020/0973
177 แถมสิน  รัตนพันธุ์ วิสามัญ ตลอดชีพ
178 ทรงพร  ศรีสุวรรณ มติชน 025/1212
179 ทวี  มีเงิน ประชาชาติธุรกิจ 026/1286
180 ทวีพร  พิชัย มติชน 030/1468
181 ทิพวิมล  จันทาทับ แนวหน้า 023/1109
182 เทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์ ทีวี. ช่อง 3 030/1477
183 เทพชัย  หย่อง เดอะเนชั่น 020/0990
184 เทียมใจ  ทองเมือง พนักงานสมาคมฯ 0
185 ธนกร  วงษ์ปัญญา มติชน 028/1367
186 ธนกฤต   กอแก้ววิเชียร คมชัดลึก 027/1310
187 ธนกฤต  แก้วโกริยะ คมชัดลึก NMG 020/0989
188 ธนพล   ปิยสิรานนท์ นสพ. อปท.นิวส์ 020/0996
189 ธนวัฒน์  เพ็ชรล่อเหลียน โพสต์ทูเดย์ 020/0959
190 ธนสิทธิ์   เหล่าประเสริฐ มติชน 025/1213
191 ธนะชัย  ณ นคร ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1517
192 ธนัชพงศ์  คงสาย สำนักข่าวเนชั่น  (NNA) 033/1626
193 ธนาพร  สุภัทรสารกุล ผู้สื่อข่าว 0
194 ธนิดา  สนธิพิจิตร ASTVผู้จัดการ 021/1032
195 ธนิตา  อิสรา บ้านเมือง 033/1640
196 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์ 020/0960
197 ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า 023/1110
198 ธานี  กุลแพทย์ คมชัดลึก 020/0974
199 ธิดารัตน์  เย็นสงค์ ไทยรัฐ 028/1358
200 ธิดารัตน์  ลอย ASTVผู้จัดการ 021/1033
201 ธีรยุตร์  สันธากร NEW) TV 028/1370
202 ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน ASTV ผู้จัดการ 021/1002
203 ธีรวัฒน์  ธรรมสกุล บ้านเมือง อาวุโส
204 ธีระชัย  ทองเสน เดลินิวส์ 031/1544
205 ธีระพงษ์   เหลืองทองกุล เดลินิวส์ 031/1539
206 น.รินี  เรืองหนู มติชน 025/1214
207 นพดล  ศรีทวีกาศ   (ว่าที่ ร.ต.) เนชั่น ทีวี.   (NBC) 033/1628
208 นพดล  สันติภาพจันทรา เอกภาพโพสต์ 028/1377
209 นพพร  เจริญเปี่ยม เดลินิวส์ อาวุโส
210 นพพร  ชวนภิรมย์ มติชน 025/1205
211 นพพร  วงศ์อนันต์ บางกอกโพสต์ 030/1466
212 นพภาภรณ์   เกตุพิจิตร ไทยรัฐ 024/1195
213 นภา  คงวัฒน์ ASTVผู้จัดการ 021/1034
214 นภาพร  แจ่มจันทร์ แนวหน้า 023/1111
215 นภาพร  ดำเนินสกุลชัย สยามรัฐ 024/1158
216 นภาพร  พานิชชาติ เดลินิวส์ 022/1098
217 นรธัช  ทองศรี แนวหน้า 023/1112
218 นริทธิ์  เพิ่มสิทธ์ เดลินิวส์ 030/1458
219 นริศรา  สุทธิคำ ไทยรัฐ 024/1189
220 นเรศ  เหล่าพรรณราย สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 027/1318
221 นฤมล   ไชยขันธ์ ASTVผู้จัดการ 021/1035
222 นฤมล  ประพฤติดี ASTVผู้จัดการ 021/1036
223 นวพรรษ  บุญชาญ NEW) TV 028/1371
224 นวลสวาท  เพิ่มเพ็ชร์ ASTVผู้จัดการ 021/1037
225 นันทภรณ์   แพพ่วง แนวหน้า 023/1113
226 นับดาว  รัตนสูรย์ ASTVผู้จัดการ 021/1038
227 นัมมทา  รุ่งรัตน์ ASTVผู้จัดการ 021/1039
228 นัยนา  แย้มอรุณ เทเลคอมเจอนัล 025/1245
229 นาตยา  คชินทร เดลินิวส์ 027/1321
230 นาตยา  เชษฐโชติรส บางกอกโพสต์ 031/1535
231 นาตยา  บุญเลิศสิทธิเดช วิสามัญ 029/1412
232 นารีนาฎ  ภัยวิมุติ สยามรัฐ 024/1159
233 น้ำผึ้ง  กอระพันธ์ ASTVผู้จัดการ 021/1040
234 น้ำฝน  บำรุงศิลป์ แนวหน้า 028/1360
235 นิด  ศุภรัตน์ โลกวันนี้ รายวัน 022/1091
236 นิตยา  นัดทะยาย บางกอกโพสต์ 032/1565
237 นิติ โมราวรรณ แนวหน้า 023/1114
238 นิพนธ์  วิรยศิริ ASTVผู้จัดการ 021/1041
239 นิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ สำนักข่าวเนชั่น 028/1374
240 นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน ไทยรัฐ 024/1198
241 นิรมล  ชีระจินต์ เดลินิวส์ 029/1408
242 นิรันดร์   เยาวภาร์ ASTVผู้จัดการ 021/1042
243 นิรันดร์  ทองตะนุนาม มติชน 028/1368
244 นิรันศักดิ์  บุญจันทร์ กรุงเทพธุรกิจ 033/1646 อาวุโส
245 นุจรีย์  หมัดสะและ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1518
246 นุชรัตน์  ผลหิรัญกิจ ไทยรัฐ 026/1277
247 นุสรา  พินิจพงศ์ วิสามัญ 2559 021/1003
248 เนตรชนก ยุบลมูล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 0
249 เนาวรัตน์  สุขสำราญ บางกอกโพสต์ 031/1536
250 บพิตร  เกาฎีระ ไทยรัฐ 026/1254
251 บรรญาณี  สุวรรณผ่อง อีคอนนิวส์ 029/1417
252 บรรยงค์  สุวรรณผ่อง อีคอนนิวส์ อาวุโส
253 บวร  ศรีทรงวุฒิ ข่าวสด อาวุโส
254 บังอร  ทรรพกาญจน์ บ้านเมือง 033/1606
255 บังอร  ธงทอง ไทยรัฐ 026/1266
256 บังอร  ราชสิงโห วิสามัญ  2559 029/1448
257 บัญชา  จันทร์สมบูรณ์ แนวหน้า 030/1459
258 บัณฑิต  จันทร์เฮง ไทยรัฐ 026/1276
259 บากบั่น  บุญเลิศ โพสต์ทูเดย์ 020/0961
260 บุญมี  หยุบแก้ว สำนักข่าวเนชั่น  (NMC) 028/1382
261 บุญรัตน์   อภิชาติไตรสรณ์ วิสามัญ อาวุโส
262 บุญลาภ ภูสุวรรณ สำนักข่าวไทยพับลิก้า 033/1601
263 บุญส่ง  คชเกร็ง คมชัดลึก 027/1309
264 บุตรดา  ศรีเลิศชัย วิสามัญ อาวุโส
265 บุษดี  พนมภู บ้านเมือง 029/1410
266 บุษบากร  วงศ์อนันต์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1519
267 เบ็ญจวรรณ  รัตนวิจิตร โพสต์ทูเดย์ 020/0962
268 ปกรณ์  รัตนทรัพย์ศิริ ทีวี  MONO 29 033/1638
269 ปฏินันท์  สันติเมทนีดล วิสามัญ อาวุโส
270 ปฐมพงศ์  มงคลพรไพโรจน์ วิสามัญ 031/1511
271 ปนัดดา  เหล่าชูวงศ์ พนักงานสมาคมฯ 0
272 ปรวิทย์  เจนสมุทร แนวหน้า 023/1115
273 ประกิต  หลิมสกุล ไทยรัฐ อาวุโส
274 ประชัน  แสนมาตร เดลินิวส์ 030/1481
275 ประนอม  บุญล้ำ สถานีโทรทัศน์  TNN ช่อง 24 027/1317
276 ประพันธ์  จินดาเลิศอุดมดี สำนักข่าวเนชั่น 028/1400
277 ประพันธ์  สุขทะใจ ASTVผู้จัดการ 021/1043
278 ประไพ ไกรสรโกวิทย์ บางกอกโพสต์ อาวุโส
279 ประภา  เหตระกูล  ศรีนวลนัด เดลินิวส์ อาวุโส
280 ประมณฑ์ ตั้งตระกูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 0
281 ประวิทย์  พูลขุมทรัพย์ สยามเศรษฐกิจ 030/1462
282 ประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์ สำนักข่าวอิศรา 027/1313
283 ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร 0
284 ประสัยห์  จารุรัตน์ ASTVผู้จัดการ 021/1044
285 ประเสริฐ  คำพลงาม แนวหน้า 023/1116
286 ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ 033/1620
287 ประเสริฐ  ศรีโรจน์รุ่ง ASTVผู้จัดการ 021/1045
288 ประหยัด   คูณสมบัติ เดลินิวส์ อาวุโส
289 ประหยัด  เวศนารัตน์ วิสามัญ อาวุโส
290 ปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร ไทยโพสต์ 030/1474
291 ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ ไทยรัฐ 028/1394
292 ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ ไทยรัฐ อาวุโส
293 ปริญญา  ช้างเสวก แนวหน้า 023/1117
294 ปริญญา  ม่วงอากาศ บางกอกโพสต์ 027/1323
295 ปริญญา  สุวรรณมณี เดลินิวส์ 033/1618
296 ปรินทร  ภาวรรณ มติชน 025/1215 อาวุโส
297 ปริศนา  ทับดวง มติชน 025/1216
298 ปรีชา  ชัยยาโลม แนวหน้า 023/1118
299 ปรีชา  ภูริวัฒนากิจ สยามรัฐ 024/1160
300 ปรีชา  หยั่งทะเล สยามรัฐ 024/1161
301 ปรียา  ชื่นทรวง แนวหน้า 032/1552
302 ปรุง  ปัญญาประดิษฐ์ ASTVผู้จัดการ 021/1046
303 ปัญจภัทร  อังคสุวรรณ ASTVผู้จัดการ 024/1177
304 ปัญจรัตน์  บัณฑิตย์ ASTVผู้จัดการ ตลอดชีพ
305 ปัทมนันท์  ขำอรุณ คมชัดลึก 020/0975
306 ปัทมา  ลือวัฒนะ เดลินิวส์ 030/1482
307 ปาณี    ชีวาภาคย์ ASTVผู้จัดการ 021/1047
308 ปาริชาติ   ป่าเขตต์ แนวหน้า 023/1119
309 ปาริชาติ  เฉลิมศรี สยามรัฐ 024/1162
310 ปาริชาติ  ชำนิบรรณการ แนวหน้า 023/1120
311 ปิยะชนน์  สุทวีทรัพย์ มติชน 025/1217
312 ปิยะชาติ  มงคลไชยสิทธิ์ วิสามัญ อาวุโส
313 ปิยะนันท์  ขุนทอง ASTVผู้จัดการ 021/1048
314 ปิยะพงศ์  ศรไพนันท์ ASTVผู้จัดการ อาวุโส
315 ปุณญาดา  มะจิ๊ ASTV ผู้จัดการ 021/1004
316 เปี่ยมศักดิ์   สุวรรณ แนวหน้า 023/1121
317 ผดุงสิน  ศรีไชโย เมโทร ทีวี 017/0842
318 ผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง ภาคเหนือรายวัน อาวุโส
319 ผาณิต  นิลนคร เดลินิวส์ 030/1483
320 พงษ์เทพ ทับบุรี มติชน 025/1218
321 พงษธร  พุกรัดกรุด มติชน 025/1219
322 พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์ 027/1327
323 พงษ์พิพัฒน์  จินดาศรี เดลินิวส์ 028/1372
324 พงษ์ศักดิ์  พิพิธพงศ์พัฒน์ ASTVผู้จัดการ 021/1050
325 พจน์  สุขเมือง วิทยุ อสมท   (FM 100.5) 027/1312
326 พจนา  จักรกาย โลกวันนี้ รายวัน 022/1092
327 พนมพร  นุกูลรักษ์ ไทยรัฐ 024/1180
328 พนอ  หลิมไทยงาม บ้านเมือง 028/1397
329 พนา  จันทร์วิโรจน์ เดอะเนชั่น 020/0983
330 พนิตนันท์  วงศ์คำ บ้านเมือง 018/0897
331 พรประไพ  เสือเขียว เดลินิวส์ 029/1427
332 พรพรรณ  พูลเกษม ไทยรัฐ 024/1190
333 พรพรรณ  โลหาชีวะ ไทยรัฐ 026/1279
334 พรพัฒน์  ชุนชฎาธาร ASTV ผู้จัดการ 021/1005
335 พรรณพิมล  แดงรัศมีโสภณ ASTVผู้จัดการ 022/1051
336 พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 0
337 พริษฐ์  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ สนข. นิวส์คอนเน็ก 027/1316
338 พลพิบูล  เพ็งแจ่ม เดลินิวส์ 031/1538
339 พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ 024/1163
340 พสุพล  ชัยมงคลทรัพย์ สยามรัฐ 024/1164
341 พอพันธุ์  สนเจริญ วิสามัญ ตลอดชีพ
342 พัชรินทร์  ธรรมรส เดลินิวส์ 029/1438
343 พัชรินทร์  สารพูนทรัพย์ ไทยรัฐ 024/1194
344 พัชรี  ผจงกิจพิพัฒน์ แนวหน้า 023/1122
345 พัฒนพงศ์  แต้สกุล ASTVผู้จัดการ 022/1052
346 พัฒนพันธุ์   วงษ์พันธุ์ ประชาชาติธุรกิจ 026/1287
347 พัทธนันท์  ศรแก้ว วิสามัญ 027/1348
348 พัสสรวง  นรเทพไพศาล ประชาชาติธุรกิจ 026/1288
349 พานิช  บัณฑราภิวัตน์ เดลินิวส์ 030/1484
350 พิกุล  จันทวิชญสุทธิ์ บ้านเมือง 030/1478
351 พิชชานี  การวุฒิ ไทยรัฐ 022/1100
352 พิชญะ  วงษ์ฟัก ไทยรัฐ 026/1251
353 พิชัย  ศรีรัตนวงศ์   (ว่าที่ ร.ต.) ไทยรัฐ 026/1258
354 พิเชษฐ์  ชูรักษ์ โพสต์ทูเดย์ 020/0963
355 พิเชษฐ์  ณ นคร ประชาชาติธุรกิจ 026/1289
356 พิเชษฐ์  รื่นกลิ่น เดลินิวส์ 030/1485
357 พิทยา  วัฒนศัพท์ เดลินิวส์ 030/1486
358 พิทักษ์  คันธจันทน์ วิสามัญ อาวุโส
359 พิพัฒน์  นวสวัสดิ์ นิตยสารคอหุ้น 029/1413
360 พิมพ์นารา  ประดับวิทย์ สำนักข่าวเนชั่น 030/1479
361 พิมพ์ปวีณ์   แซ่เตียว ไทยรัฐ 026/1269
362 พิสิฐ  ภูตินันท์ ไทยรัฐ 026/1262
363 พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากลุ พนักงานสมาคมฯ 0
364 พีรยุ   ดีประเสริฐ ASTVผู้จัดการ 022/1053
365 พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์ ASTVผู้จัดการ 022/1054
366 พุทธชาติ  แซ่เฮ้ง สยามรัฐ 025/1250
367 พูนทรัพย์  ทองทาบ เดลินิวส์ 029/1423
368 เพ็ญทิพย์  อักษรเนียม มติชน 025/1220
369 เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ 026/1257
370 เพลินฤดี  ศรีรัตนตาปี ไทยรัฐ 026/1272
371 แพรพิมพ์  อิศรพันธุ์ มติชน 028/1366
372 ไพรัช  มิ่งขวัญ เดลินิวส์ 030/1487
373 ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร ไทยรัฐ 022/1099
374 ไพศาล  ชัยเพชร เดลินิวส์ 030/1488
375 ไพสันติ์  พรหมน้อย สำนักข่าวไทยทริบูน อาวุโส
376 ภัทระ  คำพิทักษ์ วิสามัญ 2559 ตลอดชีพ
377 ภัทราพร  โพธิ์ทองสุข พนักงานสมาคมฯ 0
378 ภัทราพร โพธิอาศน์ เดลินิวส์ อาวุโส
379 ภันทิลา  ศรีขำ วิสามัญ  2559 028/1391
380 ภานุมาศ พรหมเมตตา ผู้ประสานงาน 0
381 ภาวิณีย์   เจริญยิ่ง มติชน 025/1221
382 ภิญโญ  อัศวสันติชัย ASTVผู้จัดการ 022/1055
383 ภุชงค์  ทิพยเนตร เดลินิวส์ 030/1489
384 ภูพาน  ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์ เดลินิวส์ 030/1490
385 ภูริพรรธน์  ตุลยธรวงศ์ ASTVผู้จัดการ 022/1056
386 ภูวสิษฎ์  สุขใส ภาคใต้ โฟกัส 033/1635
387 ภูษา นิลภู เดลินิวส์ 030/1491
388 มงคล  บางประภา บางกอกโพสต์ 030/1463
389 มณฑลทัศน์  นันทวิสูตร์ แนวหน้า 023/1123
390 มณฑา  ศรีสุข แนวหน้า 023/1124
391 มณเฑียร  อินทะเกตุ เนชั่น 032/1560
392 มณสิการ  รามจันทร์ พิมพ์ไทยรายวัน 033/1616
393 มณีรัตน์  มีนา โทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ 033/1630
394 มณีรัตน์  ศิริปัญจนะ เดลินิวส์ 029/1431
395 มณีรัตน์  สว่างคำ เดลินิวส์ 030/1492
396 มธุริดา  รัตนอุบล แนวหน้า 023/1125
397 มนตรี   ไม้จีน สยามรัฐ 024/1165
398 มนตรี  จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการข่าวสืบสวน 0
399 มนตรี  ประทุม เดลินิวส์ 031/1537
400 มนเทียร  พานทอง แนวหน้า 023/1126
401 มนัสนันท์  วิภวาอนันต์ วิสามัญ 028/1381
402 มยุรี  พัวศิริมิตร ไทยรัฐ 027/1343
403 มยุรี  วนะสุขสถิตย์ เดลินิวส์ 029/1434
404 มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า 023/1127
405 มยุรีย์  สุขยิ่งเจริญวงศ์ เดอะเนชั่น 020/0984
406 มะลิวัณย์  ยงยุทธ สำนักข่าวเนชั่น  (NMC) 032/1559
407 มัลลิกา  อัศวราชันย์ ASTVผู้จัดการ 022/1057
408 มานพ  ชูแสง ASTVผู้จัดการ 022/1058
409 มานพ  ทิพย์โอสถ วิสามัญ 2559 030/1457
410 มาโนช  ไม้ทอง บ้านเมือง 028/1379
411 มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ 024/1166
412 มาริสา  ฉิมประภา เดอะเนชั่น 020/0985
413 มาริสา  ช่อกระถิน เดลินิวส์ 031/1547
414 แมน  น้อยพิทักษ์ คมชัดลึก 020/0976
415 ยุทธเดช  ชื่นทรวง ไทยรัฐ 027/1344
416 ยุทธนา  นวลจรัส ASTVผู้จัดการ 022/1059
417 ยุพิน  แสงฉาย ไทยรัฐ 024/1185
418 ยุรชัฎ  ชาติสุทธิชัย ASTVผู้จัดการ 028/1352
419 ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์ 029/1429
420 เยาวริน  แก่นภักดี พนักงานสมาคมฯ 0
421 โยธิน  พรหมชัย เดลินิวส์ 028/1399
422 โยธิน  เพ็ชรล่อเหลียน เดลินิวส์ อาวุโส
423 รสพร  จิรประณีต ASTVผู้จัดการ 022/1060
424 ระวิวรรณ  ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า อาวุโส
425 รังสรรค์  สว่างศรี สยามรัฐ 024/1167
426 รัชนี  วงศ์ลาโพธิ์ เดลินิวส์ 030/1493
427 รัชนีย์  ศรีวัฒนชัย โพสต์ทูเดย์ 020/0964
428 รัญจน์  วังวิบูลย์ บางกอกโพสต์ 032/1562
429 รัฐปัถย์  เสถียรภูริภาคย์ แนวหน้า 023/1128
430 รัตนกมล  วงศ์เครือศร ASTVผู้จัดการ 022/1061
431 รัตนา   จีนกลาง ประชาชาติธุรกิจ 026/1290
432 รัตนา  เตชะเสาวภาคย์ ไทยรัฐ 026/1278
433 รัตนา  ฤทธิ์งาม ASTVผู้จัดการ 022/1062
434 รัตนาภรณ์   มีสิงขร ไทยรัฐ 024/1197
435 รัมภา  รัตนภานพ ASTVผู้จัดการ 021/1006
436 รินดา  ลิมสวัสดิ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1520
437 รุ่งชัย  คงสุข เดลินิวส์ 030/1494
438 รุ่งรดิศ  เชาวนปรีชา วิสามัญ 033/1636
439 รุ่งโรจน์  ขันธ์แก้ว ประชาชาติธุรกิจ 026/1291
440 เรวัต  อินทนงลักษณ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1521
441 ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์ ASTVผู้จัดการ 022/1063
442 ฤทธิ์  พรายพรรณ ไทยรัฐ 032/1556
443 ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1522
444 ลฎาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า 023/1129
445 ลักขณา  ธรรมรักษา แนวหน้า 023/1130
446 ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล เดลินิวส์ 030/1456
447 ลัดดา  ธนวิชากร ไทยรัฐ 024/1183
448 ลำแพน วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1523
449 ลำยอง  ปกป้อง เดลินิวส์ 030/1495
450 เลขา  เกลี้ยงเกลา ศูนย์ข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา 028/1369
451 เลอสรรค์  ศรีกนก มติชน 025/1222
452 วชิร  สายจำปา ASTVผู้จัดการ 022/1064
453 วชิรหัตถ์  นามบุตร ASTVผู้จัดการ 022/1065
454 วรณ  คล้ายพงษ์ วิสามัญ อาวุโส
455 วรพจน์   แสนประเสริฐ แนวหน้า 023/1131
456 วรพจน์  เที่ยงตรง วิสามัญ 031/1534
457 วรพล  เขตต์บรรพต สยามเศรษฐกิจ 030/1461
458 วรพล  เพชรสุทธิ์ เดลินิวส์ 030/1496
459 วรรณทนา  ธนาวรรณกิจ ไทยรัฐ 024/1182
460 วรรณภา  งามสมวงษ์ เดลินิวส์ 030/1499
461 วรรณศิริ   วงศ์วานิช ประชาชาติธุรกิจ 026/1292
462 วรรธะนี  มหาวุฒิวงศ์ ไทยรัฐ 024/1193
463 วรวิทย์   ศรีอนันต์รักษา เดลินิวส์ 027/1334
464 วรวิทย์  ไชยทอง มติชน 028/1365
465 วรวุฒิ   เดือนขาว สถานีโทรทัศน์  ช่อง 3 033/1627
466 วรสิร์ศรี  รัตนสาขา ASTVผู้จัดการ 022/1066
467 วรางคณา  สุขม่วง ไทยรัฐ 026/1267
468 วราภรณ์  กันยาเฮง สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น 031/1542
469 วราภรณ์  เทียนเงิน โพสต์ทูเดย์ 020/0965
470 วราวุธ  คูณสมบัติ เดลินิวส์ 027/1331
471 วริษฐ์  ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ 022/1067
472 วสันต์  เตชะวงศ์ธรรม วิสามัญ อาวุโส
473 วัชรินทร์  อิ่มอารมย์ มติชน 025/1223
474 วัฒนา  ค้ำชู สำนักข่าวเนชั่น 033/1650
475 วันชัย  เพ็ชรเสนา มติชน 025/1224
476 วันชัย  ภมรมานพ แนวหน้า อาวุโส
477 วันชัย  ม่วงศรี ASTVผู้จัดการ 022/1068
478 วันชัย  วงศ์มีชัย แนวหน้า 023/1150
479 วันดี  รุจนาถ มติชน 030/1469
480 วัลลภา  เสนาะจิตต์ ASTVผู้จัดการ 022/1069
481 วัสยศ  งามขำ บางกอกโพสต์ 033/1641
482 วาทินี ห้วยแสน สยามรัฐ 024/1168
483 วาริช  หนูช่วย ผู้สื่อข่าว 0
484 วารินทร์  พรหมคุณ สยามรัฐ 024/1169
485 วารุณี  สิทธิรังสรรค์ มติชน 025/1225
486 วารุณี  อินวันนา โพสต์ทูเดย์ 020/0966
487 วารุธ  เหลาโชติ ไทยรัฐ 033/1642
488 วาสนา  นิภากรพันธ์ แนวหน้า 023/1132
489 วาสนา  พันธ์ครู มติชน 025/1226
490 วิจิตร  พหลสิทธิ์ มติชน อาวุโส
491 วิชชุพงษ์  ปิตานุวัฒน์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1524
492 วิชเลิศ  งามขำ พิมพ์ไทยรายวัน อาวุโส
493 วิชัย  สอนเรือง สยามรัฐ 024/1170
494 วิชัย  เสาร์หิรัญเมธี มติชน 025/1227
495 วิชัย  แสงทวีป นิตยสาร อาวุโส
496 วิชาตรี  ทับดวง ไทยรัฐ 028/1384
497 วิชุดา  อ่อนศิลา มติชน 030/1498
498 วิเชียร  ดอนก้อนไพร ไทยรัฐ 027/1338
499 วิเชียร  เส็นหละ ASTVผู้จัดการ 027/1347
500 วิซรุต  บัญฑะมาลีกุล บ้านเมือง 033/1649
501 วิญญู  ศรีนาง เดลินิวส์ 030/1500
502 วิฑูร  พึงประเสริฐ คมชัดลึก 020/0977  อาวุโส
503 วิบูลย์  อัศวชานนท์ มติชน 025/1228
504 วิภา  เทพศิริ ไทยรัฐ 024/1188
505 วิภาวรรณ  หาญชนะ ไทยรัฐ 024/1199
506 วิมล  ทัศนบริบูรณ์ มติชน 025/1229
507 วิมลพรรณ   ปีตธวัชชัย โพสต์ทูเดย์ ตลอดชีพ
508 วิโรจพันธ์   อนันต์ภิรมย์รื่น แนวหน้า 023/1134
509 วิศิษฎ์   แสงเมือง แนวหน้า 023/1133
510 วิษณุ  โชลิตกุล ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1525 อาวุโส
511 วิษณุ  นุ่นทอง โพสต์ทูเดย์ 020/0967
512 วีณา โดมพนานดร ผู้จัดการสำนักงาน 0
513 วีรชัย เต็มดวง ASTVผู้จัดการ 022/1070
514 วีรทัศน์  อิงคภัทรางกูร พนักงานสมาคมฯ 0
515 วีรนุช  หนองขุ่นสาร ผู้จัดการโครงการ 0
516 วีระ  ประทีปชัยกูร วิสามัญ 2559 อาวุโส
517 วีระศักดิ์   แป้นสุวรรณ เดลินิวส์ 031/1501
518 วุฒิณี  ทับทอง ประชาชาติธุรกิจ 026/1293
519 วุฒิพงษ์  หลักคำ ASTVผู้จัดการ 024/1178
520 ศรัญญา  อนันตสุข แนวหน้า 023/1135
521 ศราวุธ  ดีหมื่นไวย์ เดลินิวส์ 029/1441
522 ศรีชัย  เรืองไรรัตนกุล วิสามัญ อาวุโส
523 ศรีสมพงษ์  วาจาสิทธิ์ ASTVผู้จัดการ 022/1071
524 ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน 025/1230
525 ศศิธร  ทองกวาว เดลินิวส์ 031/1502
526 ศศิธร  แย้มศิลา ไทยรัฐ 026/1281
527 ศศิมา  ดำรงสุกิจ เดลินิวส์ 029/1432
528 ศศิวิมล  แถวเพชร ASTVผู้จัดการ 022/1072
529 ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์ 031/1503
530 ศักดิ์ชัยสิทธิ์  ศรีดาชาติ NEW) TV 028/1373
531 ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม ข่าวสด 033/1629
532 ศิรินทิพย์  อรุณเรื่อ ASTVผู้จัดการ 021/1049
533 ศิรินภา  สมานสุข คมชัดลึก 027/1311
534 ศิริโรจน์  ศิริแพทย์ เดลินิวส์ 029/1421
535 ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1526
536 ศิวัตรา  สิงห์ทอง บ้านเมือง 028/1388
537 ศุภกิจ  วัณโณ ไทยรัฐ 027/1335
538 ศุภชัย  บุญดอก ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1527
539 ศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าว 0
540 ศุภนุช  บัวผ่อง แนวหน้า 030/1460
541 ศุภพจน์   สุภาคง แนวหน้า 020/0992
542 ศุภรดา  ญาณพระรักษา มติชน 025/1231
543 ศุภรัตน์  แสงสีทอง ไทยก้าวหน้า อาวุโส
544 ศุภฤกษ์  ธงไชยฤทธิ์ ไทยรัฐ 033/1608
545 ศุภลักษณ์  หัตถพนม สยามรัฐ 024/1171
546 สดศรี  คุปตะพันธ์ ประชาชาติธุรกิจ 026/1294
547 สถาพร  คงศรี ASTVผู้จัดการ 022/1073
548 สนธยา  พิกุลทอง ไทยรัฐ 033/1615
549 สนธิ  ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ อาวุโส
550 สนิทสุดา  เอกชัย  กองจันทึก บางกอกโพสต์ อาวุโส
551 สมแข  ปัญจวงค์ (มาจาก 29ธค2557) นิตยสารคอหุ้น 029/1414
552 สมควร   สีเน ไทยรัฐ 027/1339
553 สมจิตต์  อิสระพินิจ ไทยรัฐ 024/1179
554 สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ 027/1340
555 สมชัย  ตั้งมั่นสุจริตกุล ซิงจงเอี๋ยน อาวุโส
556 สมชัย  ธรฤทธิ์ วิสามัญ อาวุโส
557 สมชาติ  นาคหล่อ ASTVผู้จัดการ 022/1074
558 สมชาย  ภาณุไพศาล เดลินิวส์ 031/1504
559 สมชาย  สุทธิโกเศศ บ้านเมือง 033/1648
560 สมถวิล  เทพสวัสดิ์ คมชัดลึก 020/0987
561 สมนึก  ปิตะกนกพันธ์ ASTVผู้จัดการ 022/1075
562 สมบัติ  บำรุงวงศ์ สยามรัฐ 024/1172
563 สมปรารถนา  คล้ายวิเชียร ประชาชาติธุรกิจ 026/1295
564 สมปอง  แจ่มเกาะ ประชาชาติธุรกิจ 026/1296
565 สมพงษ์  ตั้งกฤษณขจร แนวหน้า 023/1136 อาวุโส
566 สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล ASTVผู้จัดการ 022/1076
567 สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ มติชน 033/1619
568 สมฤดี  คงเกิด ไทยรัฐ  ทีวี 033/1610
569 สมศักดิ์   ศรีกำเหนิด บ้านเมือง 028/1398
570 สมศักดิ์  นิ่มอนงค์ มติชน 025/1232
571 สมศักดิ์  ไม้พรต โลกวันนี้ รายวัน 022/1093
572 สมสกุล  ไซรลบ มติชน 025/1233
573 สมหมาย  ปาริจฉัตต์ มติชน อาวุโส
574 สมหมาย  สาตะโยธิน นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 028/1354
575 สมาน  พิมพ์โคตร เดลินิวส์ 031/1505
576 สมาน  สุดโต โพสต์ทูเดย์ อาวุโส
577 สราวุธ  คชเพต แนวหน้า 023/1137
578 สฤษฎ์เดช  มฤคทัต บางกอกโพสต์ 030/1465
579 สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชน 025/1234
580 สลักจิตร  ผิวพรรณ์ บ้านเมือง 028/1389
581 สวัสดิ์  ปันยศ ไทยรัฐ 032/1555
582 สวิชญา  ชมพูพัชร ASTV ผู้จัดการ 021/1001
583 สวิชย์  บำรุงสุข สยามรัฐ 024/1173 อาวุโส
584 สังวร  แก้วถาวร แนวหน้า 023/1138 อาวุโส
585 สัจภูมิ  ละออ ไทยรัฐ 026/1252
586 สันติ  เต๊ะเปีย ASTVผู้จัดการ 020/0953
587 สันทนา  รัตนอำนวยศิริ คมชัดลึก 020/0978
588 สากล  คงนะ ASTVผู้จัดการ 022/1077
589 สาธิต  จันทร์ทนต์ คมชัดลึก 020/0988
590 สายัณห์  พรนันทรัตน์ วิสามัญ อาวุโส
591 สารภี  นำธรรมวงศ์ ประชาชาติธุรกิจ 026/1297
592 สาโรจน์  มณีรัตน์ ประชาชาติธุรกิจ 027/1306
593 สำราญ  สมพงษ์ คมชัดลึก 020/0979
594 สำเริง  บุญมี มติชน 025/1235
595 สิตานัน  เตียงเกตุ ไทยรัฐ  ทีวี 022/1097
596 สิทธิเดช  จันทรศิริ วิสามัญ อาวุโส
597 สิรวุฒิ  รวีไชยวัฒน์ ASTVผู้จัดการ 022/1078
598 สิรินยา  วัฒนสุขชัย บางกอกโพสต์ 030/1464
599 สิริพร  พานทองถาวร แนวหน้า 023/1139
600 สิริภูมิ  ชูวงศ์ตระกูล สยามรัฐ 024/1174
601 สิริลักษณ์  เขตร์กุฎี ASTVผู้จัดการ 022/1079
602 สิรีรัตน์ วารีรำพึงเพลิน วิสามัญ (Thin Siam.com) 033/1639
603 สิรีรัศมิ์  กลัดสำเนียง ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1528
604 สืบพงษ์  อุณรัตน์ เดลินิวส์ 031/1506
605 สืบศักดิ์  ปลื้มจิตต์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1529 อาวุโส
606 สุกัญญา  แสงงาม ASTVผู้จัดการ 022/1080
607 สุขสันต์  พจนรุ่งวกุล เดลินิวส์ 031/1507 อาวุโส
608 สุขะวุฒิ  วรธรรม มวยสยามรายวัน อาวุโส
609 สุคนธวิทย์  จังคศิริ เดลินิวส์ อาวุโส
610 สุจิต  เมืองสุข ประชาชาติธุรกิจ 026/1298
611 สุจิตรา  ศรีอินทร์ ประชาชาติธุรกิจ 026/1299
612 สุจิตรา วงศ์อัษฎาพร ASTVผู้จัดการ 022/1081
613 สุชาดา  ปาทาน ไทยรัฐ 024/1181
614 สุชาดา  รุจิโชค มติชน 025/1236
615 สุชาติ  พิมโคตร แนวหน้า อาวุโส
616 สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ 027/1341
617 สุดใจ  บูรณะกิจ เดลินิวส์ 031/1508
618 สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์ 031/1541
619 สุทธา  พิมาลัย ไทยรัฐ 028/1393
620 สุทธิชัย  โฆษิตวรรณรัตน์ อีคอนนิวส์ 029/1416
621 สุทธิชัย  หยุ่น เดอะเนชั่น 020/0991 อาวุโส
622 สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์ 031/1509
623 สุทธิวรรณ  ตัญญพงศ์ปรัชญ์ ไทยรัฐ 026/1273
624 สุทธีวรรณ  ถิตย์ผาด บ้านเมือง 028/1392
625 สุธา  ทางดี สำนักข่าว ทีนิวส์ 033/1632
626 สุธา วิเศษสุวรรณภูมิ ASTVผู้จัดการ 022/1082
627 สุธารัตน์  เกษร ASTVผู้จัดการ 022/1083
628 สุธิมา  ประดับหิน ASTVผู้จัดการ 022/1084
629 สุนทร  กุลวัฒนวรพงษ์ โลกวันนี้ รายวัน 022/1094 อาวุโส
630 สุนทรี  ทองศรี แนวหน้า 023/1142
631 สุนนต์  คชพันธุ์ แนวหน้า 023/1140
632 สุนันทา  ผกาหลง ไทยรัฐ 026/1265
633 สุนันทา  อินทรดนตรี สำนักข่าวเนชั่น 033/1622
634 สุประวัติ  ศริลักษณ์ บ้านเมือง อาวุโส
635 สุปราณี  คงนิรันดรสุข ASTVผู้จัดการ 020/0954
636 สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ 032/1554
637 สุพจน์  อุ้ยนอก เดลินิวส์ 033/1634
638 สุพรรณา  เจริญผล แนวหน้า 023/1141
639 สุพัฒนา  บุญธรรม สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น 017/0841
640 สุพัต  ทีปะลา มติชน 025/1237
641 สุภพงษ์  เทียนสี บ้านเมือง 033/1607
642 สุภัทรา  บุณยพรหม มติชน 028/1363
643 สุภางค์  ศิริเดช ASTVผู้จัดการ 022/1085
644 สุภาพร  มีลาภา เดลินิวส์ 029/1450
645 สุภาพร  มีลาภา บ้านเมือง 030/1451
646 สุภารัตน์  ยอดศิริวิชัยกุล เดลินิวส์ 029/1442
647 สุมนชยา  จึงเจริญศิลป์ สยามรัฐ 020/0995
648 สุมาลี  โงะบุดดา ไทยรัฐ 024/1186
649 สุเมธ   จันทะวงศ์ มติชน 025/1238
650 สุเมธ  สมคะเน ไทยรัฐ 033/1609
651 สุรชัย  นาเจริญ วิสามัญ อาวุโส
652 สุรเชษฐ์  ศิลานนท์ พิมพ์ไทยรายวัน 027/1328
653 สุรพล  ระวิวงษ์ ฐานเศรษฐกิจ 033/1621
654 สุรพล  ล่อใจ สยามกีฬารายวัน อาวุโส
655 สุรพล  สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา มติชน 025/1239
656 สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล ASTVผู้จัดการ 030/1452
657 สุรสีห์  อาศัยราษฎร์ เดลินิวส์ 031/1548
658 สุรัตน์  อัตตะ คมชัดลึก 027/1308
659 สุริยะ  คชินทร นิตยสารยางไทย 027/1322
660 สุรียพัชร์  แก้วไพรสี ประชาชาติธุรกิจ 026/1300
661 สุวภัทร  รัตนะพันธ์ ASTV ผู้จัดการ 021/1007
662 สุวรรณรักษ์   สุขมะ ประชาชาติธุรกิจ 027/1301
663 สุวรรณา  อยู่ขวัญ วิสามัญ 030/1480
664 สุวัฒน์  ทองธนากุล ASTVผู้จัดการ อาวุโส
665 สุวิชชา  เพียราษฎร์ ASTVผู้จัดการ 022/1086
666 เสกสรรค์  กิตติทวีสิน มติชน 025/1240
667 เสด็จ บุนนาค NMG 030/1453
668 เสนาะ  สุขเจริญ สำนักข่าวอิศรา 033/1612
669 เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการสำนักข่าว 0
670 เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข เดลินิวส์ 029/1444
671 เสริมสุข  กษิติประดิษฐ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส อาวุโส
672 เสาวพร  ชื่นประภานุสรณ์ บ้านเมือง 030/1455
673 เสาวรส   รณเกียรติ โพสต์ทูเดย์ 020/0968
674 เสาวลักษณ์  สวัสดิ์กว้าน มติชน 028/1362
675 แสงจันทร์  กาญจนขุนดี ASTVผู้จัดการ 022/1087
676 แสงทิพย์   ยิ้มละมัย ไทยรัฐ อาวุโส
677 แสงระวี  สุมณฑา แนวหน้า 033/1647
678 อณุรัจจ์  มณีพันธุ์ วิสามัญ 2559 อาวุโส
679 อโณทัย   ถือวรรณ ไทยรัฐ 027/1342
680 อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ 027/1337
681 อดุลย์  จันทรังษี วิสามัญ ตลอดชีพ
682 อดุลย์  ประพฤติดี ไทยรัฐ 027/1336
683 อติยา  อัชชะกุลวิสุทธิ์ บางกอกโพสต์ 032/1566
684 อธิชา  ชื่นใจ เดลินิวส์ 029/1433
685 อธิพงศ์  ลอยชื่น แนวหน้า 023/1143
686 อนงค์  จำรัสบุญสม มติชน 025/1241
687 อนันตเดช  พงษ์พันธุ์ แนวหน้า 023/1144
688 อนุชา  เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์ 029/1419
689 อโนทัย  จินดารัตน์ บ้านเมือง 033/1614
690 อภิชัย  รุ่งเรืองกุล เดลินิวส์ 031/1543
691 อภิชาต  ช้างงาแก้ว ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1530
692 อภิชาติ  จันทร์บรรจบ มติชน 025/1242
693 อภิชาติ  จินากุล บางกอกโพสต์ 033/1611
694 อภิชิต  จินากุล บางกอกโพสต์ 032/1564
695 อภิญญา  ภู่กิ่ง มติชน 025/1243
696 อมรชัย  เพิ่มพูน ไทยรัฐ 026/1260
697 อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ บางกอกโพสต์ 027/1320
698 อมรศรี  วองเทียม ไทยรัฐ 024/1191
699 อมรศักดิ์  ไม้งาม ไทยรัฐ 028/1359
700 อมราวดี อ่องลา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 0
701 อรนุช  วานิชทวีวัฒน์ เดลินิวส์ 029/1424
702 อรนุชา  หุตะสิงห์ บางกอกโพสต์ 032/1563
703 อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า 023/1145
704 อรรถชยา  โทนุศิษย์ เดลินิวส์ 033/1624
705 อรวรรณ  จารุวัฒนะถาวร โลกวันนี้ รายวัน 022/1095
706 อรวรรณ  หอยจันทร์ กรุงเทพธุรกิจ 031/1550
707 อรวรรณ  เหม่นแหลม ASTVผู้จัดการ 022/1088
708 อรวรางศ์  คนเพียร ไทยรัฐ 026/1253
709 อรสา  ผาวันดี แนวหน้า 023/1146
710 อรุณ  ลอตระกูล ฐานเศรษฐกิจ 033/1644
711 อรุณรัตน์  เชื้อบาง ไทยรัฐ 024/1196
712 อรุณศักดิ์  สอนศีลพงศ์ วิสามัญ 030/1497
713 อรุณี  ทรงพรวานิชย์ แนวหน้า 023/1147
714 อลงกฎ  จิตต์ชื่นโชติ ไทยรัฐ อาวุโส
715 อลันณ์  พิชิตวงศ์ ไทยรัฐ 026/1264
716 อศินา  พรวศิน เดอะเนชั่น 020/0986
717 อ้อมจันทร์   พรายพรรณ เดลินิวส์ 029/1436
718 ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ 026/1270
719 อังคณา  รุ่งพรนุรักษ์ ไทยรัฐ 026/1263
720 อังศุมาลิน  บุรุษ ประชาชาติธุรกิจ 027/1302
721 อังสนา  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ 024/1187
722 อัจฉรา  อัชฌายกชาติ บางกอกโพสต์ 030/1473
723 อัญชลี  จิตติวิชกุล ASTVผู้จัดการ 022/1089
724 อัญชลี  ต่ายลีลาศ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1531
725 อัญชลี  มั่นวาที พนักงานสมาคมฯ 0
726 อัมพร  สรหงษ์ บ้านเมือง 028/1386
727 อัมพา  สันติเมทนีดล NEWS) TV อาวุโส
728 อาทิตย์  ชินวงศ์ บ้านเมือง 028/1380
729 อานุภาพ  เงินกระแชง ไทยรัฐ 033/1623
730 อาภาพร  เทศทองดี เดลินิวส์ 027/1333
731 อาริยา   สินธุจริวัฒน์    บุนนาค วิสามัญ ตลอดชีพ
732 อารี  นักเพียร แนวหน้า 032/1553
733 อารีย์  เหมเปา แนวหน้า 023/1148
734 อารีลักษณ์   ผินสูงเนิน ไทยรัฐ 024/1192
735 อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง 027/1346
736 อำนวย  บรรจงสุทธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 031/1532
737 อำนาจ  จงยศยิ่ง ภาคเหนือรายวัน อาวุโส
738 อิทธิเทพ  กาญจนรัตน์ พิมพ์ไทยรายวัน อาวุโส
739 อิศรานนท์  สิทธาพิสุทธิ์กุล โลกวันนี้รายวัน 032/1557
740 อิศรินทร์  หนูเมือง ประชาชาติธุรกิจ 027/1303
741 อุทัย  เดชแพง แนวหน้า 023/1149
742 อุทัย  ศุภโชคพาณิชย์ ASTVผู้จัดการ 022/1090
743 อุทิตา   สุวรรณธาดา (รัตนภักดี) เดลินิวส์ 033/1604
744 อุทุมพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สยามรัฐ 024/1175
745 อุมาพร  อักษรพันธ์ เดลินิวส์ 029/1446
746 อุไร  วิรุณพันธ์ ไทยรัฐ อาวุโส
747 อุษา  มีชารี เดลินิวส์ 029/1447
748 เอกราช  สัตตะบุรุษ บางกอกโพสต์ 032/1567
749 เอื้อมพร   สิงหกาญจน์ วิสามัญ 028/1383
750 ไอณัฐชา  อมรรัตนสีห์ พนักงานสมาคมฯ 0