ภ.พ.20-ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ภ.พ.20-หมายเลขผู้เสียภาษี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

0-9930-00133-52-8