ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 1. นายกวี จงกิจถาวร  พ.ศ. 2543, 2544
 2. นายวีระ ประทีปชัยกูร  พ.ศ. 2545, 2546
 3. นางผุสดี คีตวรนาฎ  พ.ศ. 2547, 2548
 4. นายภัทระ คำพิทักษ์  พ.ศ. 2549 (เป็น นายกสมาคม ไม่ครบเทอม มี.ค. – ต.ค. 2549 ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส อุปนายกฯ รักษาการแทน)
 5. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส  พ.ศ. 2550, 2551
 6. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ พ.ศ. 2552, 2553
 7. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  พ.ศ. 2554, 2555
 8. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์   พ.ศ. 2556, 2557
 9. นายวันชัย วงศ์มีชัย        พ.ศ. 2558, 2559
 10. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  พ.ศ. 2560, 2561
 11. นายมงคล  บางประภา   พ.ศ.  2562

ทำเนียบนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2498)

 1. นายอิศรา อมันตกุล  พ.ศ. 2499,2500,2501 (ถึงแก่กรรม)
 2. นายโชติ มณีน้อย   พ.ศ. 2502,2509,2510,2511,2514 (ถึงแก่กรรม)
 3. นายชาญ สินสุข  พ.ศ. 2503(ถึงแก่กรรม)
 4. นายวิมล พลกุล  พ.ศ. 2504,2505 (ถึงแก่กรรม)
 5. นายทวี เกตะวันดี  พ.ศ. 2506,2507,2508 (ถึงแก่กรรม)
 6. นายเชลง กัทลีรดะพันธุ์  พ.ศ. 2512,2513(ถึงแก่กรรม)
 7. นายเสถียร เกตุสัมพันธุ์  พ.ศ. 2515,2516(ถึงแก่กรรม)
 8. นายมานิจ สุขสมจิตร   พ.ศ. 2517,2518
 9. นายปรีชา สามัคคีธรรม  พ.ศ. 2519,2520
 10. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  พ.ศ. 2521
 11. นายประเวทย์ บูรณะกิจ  พ.ศ. 2522
 12. นายสุนทร ทาซ้าย  พ.ศ. 2523 (เป็นนายกฯ ไม่ครบเทอม ลาออกไปเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาววิภา สุขกิจ อุปนายก รักษาการแทน)
 13. นายกำแหง ภริตานนท์  พ.ศ. 2524,2525(ถึงแก่กรรม)
 14. นายทัศน์ สนธิจิตร  พ.ศ. 2526,2527(ถึงแก่กรรม)
 15. นางสาววิภา สุขกิจ  พ.ศ. 2528,2529(ถึงแก่กรรม)
 16. นายสำเริง คำพะอุ  พ.ศ. 2530,2531
 17. นายไพฑูรย์ สุนทร  พ.ศ. 2532,2533(ถึงแก่กรรม)
 18. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช  พ.ศ. 2534,2535
 19. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ  พ.ศ. 2536,2537
 20. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์  พ.ศ. 2538,2539
 21. นางชุติมา บูรณรัชดา  พ.ศ. 2540,2541
 22. นายกวี จงกิจถาวร  พ.ศ. 2542

ทำเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2508)

 1. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต  พ.ศ. 2508,2509,2512,2513 (ถึงแก่กรรม)
 2. นายเสฐียร พันธรังษี  พ.ศ. 2510,2511(ถึงแก่กรรม)
 3. นายประสิทธิ์ ลุลิตานนท์  พ.ศ. 2514,2515(ถึงแก่กรรม)
 4. นางเสริมศรี เอกชัย  พ.ศ. 2516,2517,2520(ถึงแก่กรรม)
 5. นายโชติ มณีน้อย  พ.ศ. 2518,2519(ถึงแก่กรรม)
 6. นายสมบูรณ์ วรพงษ์  พ.ศ. 2521,2522 (ถึงแก่กรรม)
 7. นายกิตติ ชูพินิจ  พ.ศ. 2523,2524(ถึงแก่กรรม)
 8. นายพอใจ ชัยะเวฬุ  พ.ศ. 2525,2526(ถึงแก่กรรม)
 9. นายศุภเกียรติ ธารณกุล  พ.ศ. 2527,2528,2538,2539 (ถึงแก่กรรม)
 10. นายไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์  พ.ศ. 2529,2530(ถึงแก่กรรม)
 11. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์  พ.ศ. 2531,2532,2534,2535
 12. นายเชาวน์ รูปเทวินทร์  พ.ศ. 2533(ถึงแก่กรรม)
 13. นายสุทิน กาญจนไพบูลย์  พ.ศ. 2536,2537 (ถึงแก่กรรม)
 14. นายสมาน สุดโต  พ.ศ. 2540
 15. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล  พ.ศ. 2541,2542