ยุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สิทธิเสรีภาพสื่อ


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักข่าว


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดูแลสวัสดิการ ส่งเสริม สวัสดิภาพ กระชับความสัมพันธ์กับนักข่าว


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างภาคีสื่อและเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกในปัญหาสังคม


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การหาทุนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ข้างต้น