ระเบียบใช้ห้องประชุม-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบใช้ห้องประชุม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมวด ๖ การบริหาร สมาคมฯ ข้อ ๑๖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยระเบียบการใช้ห้องประชุมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห้องประชุม สมาคมฯมีห้องประชุมไว้บริการจำนวน 3 ห้อง คือ 1. ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 - 2. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 และ 3. ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น 1 2. ขั้นตอนการจอง ขออนุมัติใช้ห้องประชุมและเกณฑ์การพิจารณา 2.1 สำหรับองค์กรภายในอาคารสมาคมฯ ให้จองผ่านระบบออนไลน์ กรณีที่ยกเลิกการใช้งานห้องประชุมนั้นๆ ให้เข้ามาทำการยกเลิกในระบบทุกครั้ง 2.2 สำหรับองค์กรภายนอกให้ทำจดหมายพร้อมแนบกำหนดการที่มีรายชื่อวิทยากรเรียนเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ โดยสมาคมฯใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณา (1) ใช้เพื่อการประชุมในรูปแบบต่างๆที่มีเนื้อหาเป็นวิชาการ หรือ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมทางการเมือง (2) กรณีใช้เพื่อการแถลงข่าว ต้องเป็นการแถลงข่าวที่มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน (3) ต้องชำระเงินค่าบำรุงห้องประชุม ในอัตราที่สมาคมฯ กำหนด 3. อัตราค่าบำรุง 3.1 ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 เต็มวัน 8,000 บาท 3.2 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เต็มวัน 4,000 บาท 3.3 ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น 1 เต็มวัน 2,000 บาท (กรณีห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ อนุญาตให้ใช้เฉพาะองค์กรภายใน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(นายวันชัย วงศ์มีชัย)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

แก้ไข วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

3.1 ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 เต็มวัน 9,000 บาท 3.2 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เต็มวัน 6,000 บาท 3.3 อาหารว่างหัวละ 70 บาท