จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-31ส.ค. 60

จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560