ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ ๓  ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข.  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ  แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ สำนักข่าวออนไลน์ หมายถึง องค์กรสื่อมวลชนที่มีกองบรรณาธิการทำหน้าที่ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร โดยเว็บไซต์นั้น จะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน

ข้อ ๔ ผู้ที่ทำงานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในตำแหน่งนักข่าว หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่แปลข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อตำแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๕ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย