ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้ง ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก และหาทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑