ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับโครงสร้าง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การปรับโครงสร้าง สมาคมฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับโครงสร้างในการบริหารงานสมาคมฯ โดยให้มีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสมาคมฯ” เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก และหาทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑