จริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
 2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใด ๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
 3. ในการได้มาซึ่ง ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
 4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
 5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
 6. ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

Code of Conduct for Members' Thai Journalists Association

 1. Promote and maintain freedom of expression and news reporting.
 2. Provide only accurate news information and arrange to correct those found to be inaccurate.
 3. Be Polite and honest in discharging function, especially in obtaing documents, photographs and other informent materials useful for news reports.
 4. Respect the confidentiality of news sources.
 5. Perform duties for the greatest benefit of the public and restrain from seeking self-gain and from being an instrument of any group of people.
 6. Refrain from any act that may be damaging to the profession's integrity and image.