ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงระะเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๘ ประจำวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า  ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ หรือข้อกำหนด หรือมติ คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ ๔ ในระเบียบนี้คำว่า “สมาคม” หมายความถึง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “สวัสดิการ” หมายความถึง ความช่วยเหลือที่สมาคมให้กับสมาชิก ซึ่งอาจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือการอื่นใดตามระเบียบนี้และให้รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ “สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “สมาชิกอาวุโส” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี “ทายาท” หมายความถึง ทายาทของสมาชิก ได้แก่ ๑) บุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ๒) สามีหรือภรรยา ๓) บิดาและมารดา ข้อ ๕ สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น  ดังนี้

๕.๑ สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก

สมาคมมอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน ๕๐๐๐ บาท โดยสมาชิกต้องยื่นขอพร้อมหลักฐานสูจิบัตรภายในกำหนด ๓ เดือนนับตั้งแต่คลอดบุตรคนแรก

๕.๒ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคม มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ ๑ ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี โดยใช้ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีกองทุนการศึกษามาเฉลี่ยกับจำนวนสมาชิกผู้ขอทุนแต่ไม่ต่ำกว่าทุนละ ๒๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินแต่ละทุน พร้อมทั้งให้มีการกำหนดเพดานเงินเดือนของผู้รับทุนในอัตราที่เหมาะสม

๕.๓ สวัสดิการรักษาพยาบาล

สมาคมมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกโดยแยกเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกและผู้ป่วยใน (๑) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน (๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

๕.๔ สวัสดิการมรณกรรม

สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น ๒ กรณี (๑) การจัดทำประกันชีวิต สมาคมจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกโดยมีทุนประกันดังนี้ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๑๐๐๐๐๐ บาท ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๒๐๐๐๐๐ บาท ในกรณีที่สมาชิกสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สมาชิกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องเขียนใบสมัครเข้าทำประกันชีวิตตามแบบที่สมาคมกำหนด (๒) สวัสดิการงานสวดอภิธรรมศพ สมาคมนำพวงหรีดเคารพศพและเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยในการสวดอภิธรรมศพ

๕.๕ สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

(๑) ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปีของสมาชิกอาวุโสทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  โดยยังคงได้รับสิทธิต่างๆเหมือนสมาชิกอื่นทุกประการ (๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน (๓) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐