PIM มอบทุนปริญญาโทให้สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 1 ทุน

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2565 จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 1 ทุน (ทุนเต็มจำนวน) ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ ภายใน 25 มีนาคม 2565  ทาง tjareporter@gmail.com (ส่งประวัติ หลักฐานการศึกษา และใบรับรองการเป็นพนักงาน) 

โดยมีกำหนดการดังนี้ สอบสัมภาษณ์ 8  เมษายน  ปฐมนิเทศ 21 พฤษภาคม  2565 และ เปิดเรียน 4มิถุนายน  2565

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนดังกล่าวมีจำนวน 5 คน ดังนี้ รับทุนปี 2562 ได้แก่นางสาวนันทพร ทาวะระ และนายจักรพงษ์ โกไศยกานนท์ (ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม) รับทุนปี 2563 ได้แก่นางสาวกมลพร วรกุล และนายอรรถชยา โทนุศิษย์ และรับทุนปี 2564 ได้แก่นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์