ห้องเรียนสาธารณะ “นักข่าว Gen Z ใส่ใจจริยธรรม”- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

โครงการ ห้องเรียนสาธารณะ  “นักข่าว Gen Z ใส่ใจจริยธรรม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2559

ณ  คณะวิทยาการสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.30-8.50 น.

ลงทะเบียน

8.50-9.00 น.

กล่าวเปิดกิจกรรมโดยสถาบันที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม แนะนำทีมวิทยากร และบอกรายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้น

9.00-10.30 น.

บรรยาย “บทบาทของสื่อ การตัดสินใจทางจริยธรรมและการรายงานข่าว”

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

10.30 – 10.45 น.

อาหารว่าง

10.45-12.30 น.

กิจกรรม “สื่อที่เห็น – สื่อควรเป็น”

ดำเนินกิจกรรมโดย

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30- 15.30 น.

จำลองสถานการณ์ “จริยธรรมของสื่อ”

และบรรยายเรื่องมุมมองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อ

ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15.30 -15.45 น.

อาหารว่าง

15.45-16.30 น.

อภิปรายสรุปหลักปฏิบัติในการตัดสินใจ “การทำงานจริงกับการสมดุลจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อ”

ช่วงถาม-ตอบ

อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์, นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล

16.30-16.45 น.

กล่าวปิดกิจกรรมโดยอาจารย์ของทางสถาบัน มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปร่วมกัน