กลไกมาตรา41แห่งรัฐธรรมนูญ2540

รายงานการศึกษาวิจัย

เรื่อง

กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

โดย

รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ                หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย

รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                           ผู้ศึกษาวิจัย

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล               ผู้ศึกษาวิจัย

อาจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์                ผู้ศึกษาวิจัย

นายคนันท์  ชัยชนะ                           ผู้ศึกษาวิจัย

นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม                  ผู้ช่วยวิจัย

เสนอต่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื้อหารายงานวิจัย