ขอเชิญร่วม สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวขอเชิญร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑  หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐” นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าว นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วม งานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐”  ในวันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนท์ชั่น ฮอลล์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  เครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ทั้งนี้ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ จากตัวแทน กูเกิล ไลน์  ฯลฯ หัวข้อ “เทคโนโลยี ๔.๐ ข่าวแห่งอนาคต” พร้อมก้วยเวทีเสวนาเรื่อง “ทางเลือกฝ่าวิกฤตวารสารศาสตร์” “ทางรอดคนสื่อ”,และตบท้ายด้วย หัวข้อ “ธุรกิจสื่อยุค 4.0” การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  www.tja.or.th หรือ http://bit.ly/tjasymposium2561 ขยายเวลาการลงทะเบียนจนถึง 17 ตุลาคม 2561 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขยายเวลาการลงทะเบียนจนถึง 17 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน http://bit.ly/tjasymposium2561

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ที่ สขนท.นว. ๐๗๐/๑๙/๒๕๖๑

๑๑  กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง     ขอเชิญร่วม สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑ เรียน    นักวิชาการชีพและนักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์  วารสารสนเทศ และสื่อสารมวลชนและผู้สนใจ สิ่งที่แนบมาด้วย   โครงการ และกำหนดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะจัดสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐”  ในวันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนท์ชั่น ฮอลล์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (รายละเอียดตามโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)   โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  www.tja.or.th หรือ http://bit.ly/tjasymposium2561 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล  บางประภา)

อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔๐๐๐๕ e - mail: tjareporter@gmail.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐”

วันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๑๕  น.

ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราฯ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.              ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.               กล่าวต้อนรับ โดย       ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ๐๙.๑๐ – ๐๙.๑๕ น.               กล่าวเปิดงาน โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕  น. บรรยายพิเศษ(TED TALK 10นาที) หัวข้อ “เทคโนโลยี ๔.๐ ข่าวแห่งอนาคต” กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์               ผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย สายใย สระกวี Communication Manager, Google Thailand ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก้าวโรจน์ สุตาภักดี             นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.       พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทางเลือกฝ่าวิกฤตวารสารศาสตร์” นิกร จันพรม             77kaoded.com นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ The Paperless บุญลาภ  ภูสุวรรณ     Thaipublica นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ The Standard อภิรักษ์ โรจน์อำพร       Thairath online ดำเนินรายการโดย      จักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน   ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. เสวนาเรื่อง “ทางรอดคนสื่อ สุทธิชัย  หยุ่น Content Creator พีระพงษ์  เตชะทัตตานนท์                Data Journalism ศรีสุดา วินิจสุวรรณ              Digital content จักรพงษ์  คงมาลัย                Content Marketing ชนวัฒน์ วาจานนท์                Content Marketing 4.0 ธีระพงษ์ เจียมเจริญ             Visual Creator ดำเนินรายการโดย      ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕  น.    พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐   น. ธุรกิจสื่อยุค 4.0 โดย ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง                  Digital Content Marketing ดำเนินรายการโดย      บรรยงค์  สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕  น.      ปิดการสัมมนา  โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ