งาน เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลัก สูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1 ปี พศ. 2552

งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม 
หลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1
ของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เมือพ.ศ. 2552