โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน -  วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เป้าหมาย           อาจารย์ผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความสนใจจำนวน ๑๑ คน

วัตถุประสงค์      ๑. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน

ระยะเวลา          ๑๙ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

วัน-เวลา

กิจกรรม

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓

อนุมัติโครงการ / เริ่มรับสมัคร

วันสุดท้ายการรับสมัคร

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

วันเริ่มต้นโครงการ

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน -  วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓  (ระยะเวลา ๓ สัปดาห์)

วันปฐมนิเทศโครงการ

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

วันรายงานตัวกับหนังสือพิมพ์ที่ไปฝึกงาน

วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

 

วันปิดโครงการ

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ตารางเวลาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน

วัน-เวลา

กิจกรรม

สัปดาห์ที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๐ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

ศึกษางานในกองบรรณาธิการ ; ศึกษางานในโต๊ะข่าวต่างๆ และการประชุมโต๊ะข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓

 

พบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์  / วิทยุ / โทรทัศน์

(เช้า 1 ฉบับ / บ่าย 1 ฉบับ)

วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอหัวข้อบทความ / รายงาน

สัปดาห์ที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ –วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ศึกษาดูงานในพื้นที่ข่าวร่วมกับนักข่าวภาคสนาม

 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

 

พบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์  / วิทยุ / โทรทัศน์

(เช้า 1 ฉบับ / บ่าย 1 ฉบับ)

วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

นำเสนอบทความ / รายงาน ร่างที่ ๑

สัปดาห์ที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 

ร่วมงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันอังคารที่ ๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม

ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตข่าวในกองบรรณาธิการ

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ส่งบทความ / รายงาน เตรียมนำเสนอ

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

นำเสนอรายงาน

พิธีปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ:         ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเขียนบทความ, บทรายงาน การศึกษาดูงานส่วนบุคคล

โดยเลือกหัวข้อที่ ต้องการศึกษาแล้วนำมาปรึกษากับที่ปรึกษาที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ในวัน

เสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

 

----------------------------------------

 

กำหนดการปฐมนิเทศ

โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น พิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

โดย     คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๑๕ น                 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

โดย     นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชี้แจงกรอบการทำเขียนรายงาน

โดย     ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น แนวคิดและทิศทางการบริหารสื่อ

วิทยากร

คุณประกิต หลิมสกุล               คอลัมนิสต์ (กิเลน ประลองเชิง) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คุณชาย ปถะคามินทร์             บรรณาธิการข่าวประจำวัน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คุณสมปรารถนา คล้ายวิเชียร     บรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ผู้ดำเนินรายการ

ดร. มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น               อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น สะท้อนมุมมองนักข่าวภาคสนาม

วิทยากร

คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง      นักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า  (สายทำเนียบรัฐบาล)

คุณเรวดี พงศ์ไชยยง              ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว  หนังสือพิมพ์มติชน

คุณมานพ ทิพย์โอสถ              นักข่าว  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คุณชลธิชา เหลิมทอง            นักข่าว  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์           รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

---------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น                  ออกเดินทางโดยรถตู้จาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.                 เยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์มติชน

๑๒.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน รับรองโดยหนังสือพิมพ์มติชน

๑๓.๐๐ น. เยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑๕.๐๐ น.                 จบการดูงาน / เดินทางกลับ

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น                   ออกเดินทางโดยรถตู้จาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.                  เยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์เนชั่น

๑๒.๐๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน รับรองโดยหนังสือพิมพ์เนชั่น

๑๓.๐๐ น. จบการดูงาน / เดินทางกลับ