สรุปผล โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน ของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

สรุปผลงานการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน ของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553


ลำดับที่

รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรม

ผลงานการศึกษา

1.

อาจารย์ณัชชา   อาจารยุตต์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โต๊ะข่าว อาชญากรรม

หัวข้อที่ศึกษา

“ความเป็นกลางของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) “ กรณีศึกษา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2.

อาจารย์นฤวรรณ   เรืองโรจน์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

โต๊ะข่าว รายงานพิเศษ

หัวข้อที่ศึกษา

“การบริหารงานโต๊ะรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก”

3.

อาจารย์นันทกา   สุธรรมประเสริฐ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์มติชน

โต๊ะข่าว การเมือง

หัวข้อที่ศึกษา

“ถอดประสบการณ์ภาคสนาม: กระบวนการเสนอข่าวการชุมนุมของ นปช. ของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน”

4.

อาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โต๊ะข่าว ไอที

หัวข้อที่ศึกษา

“นักข่าวหนังสือพิมพ์กับการตั้งรับและไล่รุกในยุคสงครามข่าวสาร”  ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5.

อาจารย์สุรชัย   ทิพย์สุมณฑา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โต๊ะข่าว ข่าวหน้าหนึ่ง

หัวข้อที่ศึกษา

“สื่อ : จากฐานันดร 4 กลายเป็นปัจจัยที่ 5

วิพากษ์ ภาพและข่าวหน้าหนึ่ง

คุณค่าของการเป็นสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

6.

7.

อาจารย์เมสิริณ ขวัญใจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณธาม  เชื้อสถาปนศิริ

มีเดียมอนิเตอร์

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

 

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์มติชน

 

หัวข้อที่ศึกษา (ทำรายงานชิ้นเดียวกัน)

ถอดบทเรียนการรายงานข่าวชุมนุมทางการเมือง “สงคราม” หรือ “สันติภาพ”

(ศึกษาจากนักข่าว กองบรรณาธิการ และเนื้อหาข่าว  ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม จากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ)

8.

อาจารย์สุวรรณ มาศเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานที่ฝึกงาน หนังสือพิมพ์เนชั่น

โต๊ะข่าว การเมือง

หัวข้อที่ศึกษา

“อิสระภาพในการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นประเด็นทางการเมือง ของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น”

หมายเหตุ จากเดิมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 ท่าน เนื่องจากผศ.ณรงค์ ขำวิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาจารย์กัญจน์พิชญ์   ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยพายัพ และ อาจารย์ศุภฤกษ์   โพธิไพรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ไม่ผ่านการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน  เนื่องจากเข้าร่วมโครงการไม่ถึง  80 เปอร์เซ็นต์