กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

กำหนดการ

ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี  ๒๕๕๔

อนาคตสื่อไทย: ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุน และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

ณ  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  จังหวัดชลบุรี

จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๐  ๐  ๐

เสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.              เปิดประชุม

- นายปราโมทย์   ฝ่ายอุประ

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น.            ‘สื่อไทยในกระแสโลกาภิวัตน์’ บรรยายพิเศษ  โดย

- นายกวี   จงกิจถาวร

ประธานเครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.             อาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.              เสวนา  ‘อนาคตสื่อไทย: ความท้าทายภายใต้รัฐ ทุน และเทคโนโลยี’

- นายเทพชัย  หย่อง

ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

- นายฐากูร   บุนปาน

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป บมจ. มติชน

- รศ. สดศรี   เผ่าอินจันทร์

คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร

อดีตเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.             งานวิจัย เรื่อง ‘อนาคตสื่อไทย: ความท้าทายภายใต้รัฐ ทุน และเทคโนโลยี’

- ผศ. ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว

อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ดร. สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิพากษ์โดย

- นายประสงค์    เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

- ดร. มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.          อาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.         วิสัชนา ‘ปลุกผีวารสารวิชาการ (?)’

- ศ.ดร. อานันท์  กาญจนพันธ์

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รศ.ดร. ไชยันต์   ไชยพร

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง

บรรณาธิการ วารสารอิศราปริทัศน์ ดำเนินรายการ

แนะนำ ‘อิศราปริทัศน์’

๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.      งานวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”

- นายอุดม ไพรเกษตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผศ.ดร.วรัชญ์   ครุจิต

รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ดร.รัญชนา  รัชตะนาวิน

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิพากษ์โดย

- นายสุวัฒน์  ทองธนากุล

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์

- นายประสาน  สุขใส

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.             อาหารค่ำ

อาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐  - ๑๐.๐๐ น.              Media Strategy

นายธันยวัชร์   ไชยตระกูลชัย

นักกลยุทธ์การตลาด

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.              อาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.             อนาคตสื่อไทยภายใต้รัฐ

นำเสนองานวิจัย/ งานวิชาการ ห้องประชุม ๑

อนาคตสื่อไทยภายใต้ทุนและเทคโนโลยี

นำเสนองานวิจัย/ งานวิชาการ ห้องประชุม ๒

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.             สรุปผลการนำเสนองานวิจัย/ งานวิชาการ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.            สนทนาวิชาชีพ

- นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

- นายสุนทร   จันทร์รังสี

รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

- นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

- นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.             สรุปผลและปิดการประชุม

- นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา