กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอิศรา  อมันตกุล  ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                          ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.                          กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย  คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวฯ

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.                         บรรยาย เรื่อง “การเตรียมพร้อมและฝึกคิดประเด็นข่าวจากห้องสัมมนา”

โดย คุณพรรณี  อมรวิพุธพนิช หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐  น.                         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.                         บรรยาย เรื่อง “การใช้สิทธิพื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพ ”

โดย นพ.วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.

และ คุณชื่นสุข   ฤกษ์งาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.                         พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.                        บรรยาย เรื่อง “หลักและเทคนิคการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ”

โดย คุณอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๑๓.๔๕ – ๑๕.๔๕น.                        เขียนข่าว เรื่อง “การใช้สิทธิพื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพ ”

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐  น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐   น.                        กิจกรรมสันทนาการ

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  น.                         วิพากษ์ผลงาน และประกาศผลการประกวดข่าว

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.                         สรุปการอภิปราย และมอบเกียรติบัตร