“อนาคตกรรมกร(นัก)ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี”

การสัมมนาเรื่อง

“อนาคตกรรมกร(นัก)ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี”
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมสยามซิตี้

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

วิทยากร         
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ อาวุโส
เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
นักวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์

ดำเนินรายการโดย
ประสาร มฤคพิทักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อมวลชนที่สนใจกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒
reporter@inet.co.th