ประกาศ-กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “Social media for journalism”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “Social media for  journalism”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ได้วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ  ขึ้นจำนวน ๕ ครั้งภายใต้ หัวข้อ “Social media for journalism”   เสนอต่อภาควิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ได้ร่วมเป็นภาคี เครือข่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้    สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจะคัดสรรวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข่าวทาง Social media ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์  และสื่อมวลชนที่เข้าร่วม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนก่อนก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพต่อไป

สถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ   สามารถแจ้งความประสงค์มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔   โทร ๐๒-๒๔๓๘๖๗๓   โทรสาร  ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕ ดาวโหลดใบสมัครได้ทาง  www.tja.or.th

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน Social  media ไม่ใช่แค่สื่อทางเลือกแต่เป็นสื่อที่ถูกเลือก โดยเฉพาะวงการสื่อมวลชน  ที่ให้ความสำคัญและใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการนำเสนอข่าว อาทิ อินเทอร์เน็ต ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค มือถือ และสื่ออิเล็กทรอนิก ต่าง ๆ ส่งผลต่อเรื่องจรรยาบรรณของนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมาก  ถึงความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมของการนำเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่าง ๆ แก่ประชาชน ภายใต้กรอบการทำงานเชิงอุดมคติที่มุ่งสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ การแสดงความคิดเห็น  การเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อการให้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย   ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการทำหน้าที่และบทบาท  เพื่อให้เกิดสันติภาพในสถานการณ์ต่างๆ โดยต้องสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน

สังคมจึงคาดหวังกับการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ในฐานะมีบทบาทต่อการสร้างความสงบสุข และสันติภาพในพื้นที่ต่างๆ  ที่สื่อมักจะถูกตรวจสอบและติดตามวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ

ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมของสื่อมวลชนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอด สะท้อนถึงการทำบทบาทหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างบูรณาการร่วมกันทั้งจากสถาบันวิชาการ วิชาชีพ  และสถาบันด้านสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาระบบสื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม ผนวกกับขณะนี้ อยู่ในวาระของการปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ เรื่อง “Social media for journalism” เป็นกิจกรรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ทำงานในเชิงเครือข่ายร่วมกับ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ อยากเข้ามาทำงานสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการทำงานเชิงวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนิสิต นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น  อย่างมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนต่อไป

๒ . วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการใช้ Social  media รายงานข่าว  รวมถึงผลกระทบทางวารสารศาสตร์

๒.๓  เพื่อเป็นเวทีในการสะท้อนการทำบทบาทหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการนำเสนอข่าว ทาง Social  media อันจะนำไปสู่แนวทางสร้างมาตรฐานการทำงานข่าว

 

๓. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา

นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ  ด้านนิเทศศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน    จำนวน  ๑๕๐ – ๒๐๐  คน

๔. ระยะเวลา

ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๕. สถานที่

๑. สถาบันการศึกษาในส่วนกรุงเทพมหานคร

๒. สถาบันการศึกษาในส่วนภาคกลาง

๓. สถาบันการศึกษาในส่วนภาคเหนือ

๔. สถาบันการศึกษาในส่วนภาคอีสาน

๕. สถาบันการศึกษาในส่วนภาคใต้

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๖.๑  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๖.๒  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสื่อมวลชน และมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์ทำงานของกระบวนการนำเสนอข่าว ทาง Social  media และตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำเสนอและการรายงานข่าวของสื่อ  รวมถึงสะท้อนการทำบทบาทหน้าที่  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันจะนำไปสู่แนวทางสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพของการทำงานด้านสื่อสารมวลชน

ดาวโหลดไฟล์เวิร์ดดาวโหลดไฟล์พีดีเอฟ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

Social media for  journalism”

ชื่อองค์กร / สถาบัน……………………………………………………………………………………………….

คณะ/โปรแกรมวิชา…………………………………………………………………………………………….....

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

เบอร์โทร………………………………………….โทรสาร……………………………………………………...

อีเมลล์…………………………………………………………………………………………………………….

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม……………………………………………………………………………………..

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม………………………………………………………………………………………..

สถานที่จัดกิจกรรม………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  โทร ๐๒-๒๔๓๘๖๗๓   โทรสาร  ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕

อีเมลล์ sreesawad@windowslive.com

ประสานงาน คุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์  (ฝ้าย)

โทร ๐๘๗-๑๗๑๘๙๔๔ / ๐๘๗-๙๒๕๓๔๖๔ โทรสาร ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕ อีเมลล์ sreesawad@windowslive.com

ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพฯ สถาบันอิศรา